ΤΕΕ/ΤΑΚ: Παρατηρήσεις για το προτεινόμενο σχέδιο Οργανισμού του ΤΕΕ

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018 21:19

 

               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.:2810.342.520   Fax:2810.28.11.28

E-mail: teetak@tee.gr  ιστοσελίδα: www.teetak.gr

 

Ηράκλειο,     09/03/2018

Αριθ. Πρωτ. 668

 

 

ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο Τ.Ε.Ε.

Μέλη Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.

Πρόεδρο «Α» Τ.Ε.Ε.

Περιφερειακά Τμήματα
υπόψη Μελών Δ.Ε.
και Προεδρείων «Α»

Γεν. Δ/ντρια ΤΕΕ

Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ

 

ΚΟΙΝ:

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

ΘΕΜΑ :       Παρατηρήσεις για το προτεινόμενο σχέδιο Οργανισμού του ΤΕΕ

 

 

 

Συνάδελφοι,

 

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ μετά από συζήτηση για το προτεινόμενο Σχέδιο Οργανισμού του ΤΕΕ στην τακτική της συνεδρίαση της 08.03.2017 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

 

Η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής των υπηρεσιών του ΤΕΕ οφείλει να εξυπηρετεί αφενός το όραμα και τις στρατηγικές που χαράζουν τα όργανα Διοίκησης του φορέα και αφετέρου την προσαρμογής του φορέα στις αντικειμενικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο περιβάλλον του.

 

Η θεσμικά διαμορφωμένη περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ, με ανεξάρτητη αιρετή διοίκηση σε κάθε περιφερειακό Τμήμα, προϋποθέτει βούληση συνεργασίας και συγκερασμού απόψεων για τη διαμόρφωση κοινού οράματος και στρατηγικών που θα συμβάλουν καθοριστικά και θα στοχεύουν:

 

 • στη διατήρηση του κύρους του επαγγέλματος του μηχανικού,

 • στην αναστροφή του ρεύματος φυγής προς το εξωτερικό των νέων μηχανικών,

 • στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης,

 • στην καινοτομία, στη διάχυση της γνώσης και στην ενσωμάτωση τους σε παραγωγικές δραστηριότητες που θα αξιοποιούν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, και τέλος,

 • στην αποσαφήνιση ενός παραγωγικού μοντέλου που θα εξασφαλίζει έξοδο από την κρίση, εργασία και ευημερία για τους πολίτες και καθαρό επενδυτικό και επιχειρηματικό πεδίο για τις επιχειρήσεις.

  Είναι προφανές ότι το προτεινόμενο Σχέδιο Οργανισμού δεν διαπνέεται από αυτό το πνεύμα. Ενισχύει τον κεντρικό χαρακτήρα λειτουργίας του ΤΕΕ υποβαθμίζοντας την αντικειμενικά αδύναμη αλλά θεσμικά σημαντική περιφερειακή διάρθρωση των υπηρεσιών του. Συστήνονται δύο Γενικές Διευθύνσεις (μια διοικητική και μια θεματική) στην Κεντρική Υπηρεσία με κατανομή σε αυτές των υφιστάμενων Διευθύνσεων και συγχώνευση Τμημάτων, διατηρείται ως Διεύθυνση η υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, με λιγότερα όμως τμήματα και «υποβιβασμό» των υπηρεσιών όλων των Περιφερειακών Τμημάτων ανεξαιρέτως από Τμήματα σε Γραφεία.

  Παρότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών, λόγω συνταξιοδοτήσεων και παγώματος προσλήψεων, σε πρώτη ανάγνωση «δικαιολογεί» τη συρρίκνωση «δια του υποβιβασμού» από Τμήματα σε Γραφεία των περιφερειακών υπηρεσιών, φαίνεται να μη λαμβάνεται υπόψη για την «αντίστοιχη» συρρίκνωση των δομών της Κεντρικής Υπηρεσίας δημιουργώντας ήδη μια πρώτη φαινομενικά αντίφαση. Η μόνη βάσιμη ερμηνεία γι’ αυτή την αντίφαση είναι ότι, μέσω του οργανισμού, επιχειρείται η υποβάθμιση της περιφερειακής διάρθρωσης του ΤΕΕ. Ζήτημα που άπτεται αποκλειστικά του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ και των σχέσεων Κεντρικής Διοίκησης και Περιφερειακών Διοικήσεων οι οποίες όλες ανεξαιρέτως εκλέγονται από το σώμα των μηχανικών, μελών του ΤΕΕ.

  Η εξοικονόμηση πόρων από την μείωση του πλήθους των τμημάτων και την παρεπόμενη παροχή επιδόματος ευθύνης, ποσοστιαία κυμαίνεται κάτω από το 0,5% του συνολικού μισθολογικού κόστους (μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές) όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία προϋπολογισμών του ΤΕΕ.

  Η κατάρτιση του Νέου Οργανισμού του ΤΕΕ αποτελεί κομβικό σημείο για όλα τα Όργανα Διοίκησης, αφενός του «κεντρικού» ΤΕΕ, της Δ.Ε. και του Προέδρου στην Αθήνα και αφετέρου όλων των Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων υπό την ευθύνη των οποίων διεκπεραιώνεται το έργο του ΤΕΕ ανά την Επικράτεια. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι για τόσο σημαντικές αλλαγές θα πρέπει να προηγηθεί σοβαρός διάλογος μεταξύ όλων ανεξαιρέτως με την ενεργή συμμετοχή στο διάλογο αυτό και των εργαζομένων, τόσο υπηρεσιακά όσο και συνδικαλιστικά μέσω του Συλλόγου Εργαζομένων.

  Η δομή του κειμένου που στάλθηκε δικαιολογεί την πιθανότητα το κείμενο να αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση για το νέο Οργανισμό κατά τις απόψεις των συντακτών του με βασικές ελλείψεις όπως:

 

 1. Δεν συνοδεύεται από Εισηγητική Έκθεση στην οποία αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο το στίγμα του οργανισμού. Αν δεν έχει συνταχθεί θα πρέπει να γνωστοποιηθεί, αν έχει συνταχθεί θα πρέπει να συνοδεύει το σχέδιο του Οργανισμού.

 2. Δεν προσδιορίζονται οι Βασικές Αρχές και οι Στόχοι της Αναδιοργάνωσης καθώς επίσης και οι Μεταβολές Οργάνωσης και Λειτουργίας (Βασικοί άξονες Μεταβολών και Ειδικότερες Μεταβολές). Τα παραπάνω αναπτύσσονται κατά κανόνα ως χωριστά κεφάλαια στα σχέδια Οργανισμών και είναι κομβικής σημασίας για τη στόχευση του Οργανισμού.

 3. Δεν καθορίζονται οργανικές θέσεις για τις λειτουργικές μονάδες και δεν γίνεται κατανομή θέσεων μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Τμημάτων. Δεν γίνεται επίσης καμιά αναφορά για την υφιστάμενη κατανομή του προσωπικού, τις υπάρχουσες αλλά και προσεχείς ελλείψεις σε προσωπικό τόσο στην κεντρική υπηρεσία όσο και στα Περιφερειακά Τμήματα.

 4. Στη διατύπωση του άρθρου ή των άρθρων για τις θέσεις Προϊσταμένων θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση και αναφορά στην ιεραρχία και στο προβάδισμα των κατηγοριών όπου υπάρχει δυνατότητα να επιλέγονται προϊστάμενοι από διαφορετικές κατηγορίες λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ για το θέμα. Σχετικά σημειώνεται ότι:

 

 • Εκδόθηκε η 2813/2017 Απόφαση ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ. 136/2010 [ΦΕΚ Α’ 229/27.12.2010] «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορία Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε..

 • Εκδόθηκε η 2817/2017 Απόφαση ΣτΕ, με την οποία ακυρώνεται το Π.Δ. 149/2010 [ΦΕΚ Α’ 242/27-12-2010] «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορίας Π.Ε. έναντι της κατηγορίας Τ.Ε..

 • Οι ως άνω αποφάσεις εκδόθηκαν μαζί με άλλες όμοιες Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας (2811/2017, 2812/2017, 2816/2017, 2818/2017) με τις οποίες κρίνεται οριστικά η εφαρμογή του προβαδίσματος υπαλλήλων των κατηγοριών Π.Ε. έναντι των Τ.Ε. ή Δ.Ε. στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

 

 

 

Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί το σχέδιο που στάλθηκε να γίνει αποδεκτό ως καταληκτικό Σχέδιο Οργανισμού χωρίς ουσιαστική διαβούλευση.

 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει άμεσα να συγκληθεί σύσκεψη Προέδρων στην Αθήνα και κοινές συνεδριάσεις των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων αξιοποιώντας ακόμη και το μηχανισμό τηλεδιασκέψεων του ΤΕΕ στο αμέσως προσεχές διάστημα.

 

Είναι προφανές ότι καθετί που υποβαθμίζει το ρόλο και το έργο των Περιφερειακών Τμημάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και δεν είναι ανεκτό.

 

Η δυναμική του ΤΕΕ στην περιφέρεια είναι πολύ σημαντική και μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί από το πλήθος των παρεμβάσεων και τη σχέση που έχει αναπτύξει με την αυτοδιοίκηση αλλά και με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες γίνεται αισθητή η παρουσία ή/και η απουσία του εξειδικευμένου επιστήμονα και του υπεύθυνου μηχανικού.

 

Η περιφερειακή διάρθρωση αποτελεί δύναμη για το ΤΕΕ και το βασικό βραχίονα για το μοχλό ανάπτυξης που χρειάζεται η κοινωνία για να βγει από την κρίση όρθια. Ας μην απεμπολήσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα αντιμετωπίζοντας τον μακρόχρονο ορίζοντα με βραχυπρόθεσμη οπτική και λογική.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Κοινοποίηση:

-  Μέλη Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

-  Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ

-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ

-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου

-  Εκλεγμένοι στην Κεντρική Αντιπροσωπεία μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ

- Εκπρόσωποι Παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ

- Σύλλογοι Μηχανικών

- Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 596 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018 18:39