ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Νομική Κάλυψη Διπλωματούχων Μηχανικών

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017 12:53
Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

 

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

 

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL:www.emdydas.gr

 

                                                                  

 

Αθήνα,   23-8-2017

 

Αρ. Πρωτ. : 7138                                    

 

Προς :    Υπουργό Υποδομών και    Μεταφορών κ. Σπίρτζη.

 

                                                                       

 

                                                                       Κοιν.:  1. Πρόεδρο και Δ.Ε.  T.E.E.

 

 2. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

 

 

 

Θέμα : Νομική Κάλυψη Διπλωματούχων Μηχανικών.

 

 

 

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

 

 

Με τον πρόσφατο Ν.4412/16 καταργήθηκε το σύνολο σχεδόν των διατάξεων του Ν.3316/2005 μεταξύ αυτών και αυτές που προέβλεπαν τη «Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών εις βάρος τους διώξεων» (άρθρο 42 παρ. 1 του Ν. 3316/05). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απουσία οποιασδήποτε νομικής κάλυψης των διπλωματούχων μηχανικών οι οποίοι βρίσκονται πολλές φορές κατηγορούμενοι στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους.  Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να επισημάνουμε ότι, η νομοθεσία με τις ασάφειες και τις ελλείψεις, η τεράστια υποστελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές και σε οικονομικούς πόρους, σε συνδυασμό με τα μεγάλα συμφέροντα, τις μεγάλες αξίες γης κλπ., δημιουργούν συνθήκες που οδηγούν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να σύρονται με ιδιαίτερη  σφοδρότητα στις αίθουσες των Δικαστηρίων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία ως εξιλαστήρια θύματα των παραπάνω συνοπτικά αναφερόμενων παραμέτρων. Οι μεγάλες διαστάσεις του φαινομένου, η συχνότητα και οι σοβαρότατες συνέπειες για τους συναδέλφους, τις οικογένειές τους, οικονομικές, ηθικές, κοινωνικές κλπ., αλλά και η επιρροή όλων των παραπάνω στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών επιβάλλουν το ταχύτερο δυνατό νομοθετικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση.      

 

Συγκεκριμένα αναφέρουμε το σχετικό άρθρο του Ν. 3316/2005 το οποίο καταργήθηκε προτείνοντας να  επανέλθει σε ισχύ βελτιωμένο.

 

 

 

«Άρθρο 42 N. 3316/2005

 

Άλλες διατάξεις

1. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά τεχνικού υπαλλήλου, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεών του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση του κυρίου του έργου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, άλλως καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται ο κύριος του έργου προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόμενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.»

 

Κύριε Υπουργέ, προτείνουμε βελτιωμένη εκδοχή του, που η νομοθέτησή του θα έλυνε σε σημαντικό βαθμό το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα.

 

Πρόταση :

 

Αν ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά υπαλλήλου Διπλ. Μηχανικού στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του Φορέα όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας και μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με πλήρη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων πληρωμής, του δικηγόρου για κάθε πράξη του, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, σε διαφορετικές περιπτώσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.»

 

Εκτιμούμε ότι μια τέτοια ρύθμιση είναι η ελάχιστη ανταπόκριση του Δημοσίου προς τον υπάλληλο,  καθώς ο υπάλληλος δεν εκφράζει προσωπικές του απόψεις και θέσεις αλλά εκφράζει τις απόψεις της υπηρεσίας του, τα επίμαχα ζητήματα δε που τον οδηγούν στη δικαστική περιπέτεια είναι στενά υπηρεσιακά και οι πράξεις του προσδιορίζονται από τη νομοθεσία και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και έχουν ως γνώμονα την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.  


Ζητούμε συνεπώς να αναλάβετε σχετική πρωτοβουλία για τη άμεση νομοθετική ρύθμιση της Νομικής Κάλυψης, σε κάθε περίπτωση δε είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε αναλυτικότερα τα επιχειρήματά μας και να σας παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

Διαβάστηκε 2126 φορές