Εισήγηση ΑΜΑΚ στη ΔΕ: «Αίτημα για άμεση σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Γνωμοδότησης Αυθαιρέτων Χρήσεων & Κατασκευών της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου .»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 10:27

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την  Πέμπτη 16-09-2021

Θέμα: «Αίτημα για άμεση σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Γνωμοδότησης Αυθαιρέτων Χρήσεων & Κατασκευών της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου .»

 

Εισηγήτρια: Μαρία Ξυλούρη, ΠΜ,  μέλος Δ.Ε

 

Σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ. 9 του Ν.4495/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν4759/20 το οποίο αφορά σε αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό και προστατευόμενες περιοχές:

«9.α) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96, καθώς και πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81, σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρούμενων των ζωνών Α΄ με την επιφύλαξη της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του παρόντος, καθώς και σε τόπους που έχουν διπλό χαρακτηρισμό (όπως παραδοσιακός οικισμός και ιστορικός τόπος) τακτοποιούνται κατόπιν γνωμοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την εξής διαδικασία:

Αρχικά υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωση υπαγωγής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 και στις περιπτώσεις α΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 99. Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εν συνεχεία, το κατά νόμο αρμόδιο όργανο ή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού γνωμοδοτεί, με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, αν από την υπαγωγή προκαλείται ή όχι άμεση ή έμμεση βλάβη στο πολιτιστικό αγαθό. Η γνωμοδότηση αυτή εκδίδεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μετά την έκδοση της ως άνω γνωμοδότησης, ή σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η δήλωση υπαγωγής εξετάζεται από επταμελή επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνεδριάζει εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης ή από τη λήξη της προθεσμίας έκδοσής της, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των οριζόμενων στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4. Η σύνθεση της επιτροπής είναι όμοια με αυτή της επιτροπής της παραγράφου 3 με την προσθήκη δύο (2) μελών ήτοι, ενός αρχιτέκτονα και ενός αρχαιολόγου, υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τους αναπληρωτές τους.».

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου έχει σταματήσει την έκδοση βεβαιώσεων για την ένταξη των ακινήτων με αυθαιρεσίες  κατ. 1-4 τα οποία βρίσκονται εντός του κηρυγμένου -οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου της πόλεως του Ηρακλείου, στο Ν. 4495/17, με την αιτιολογία ότι αναμένεται να συσταθεί Τοπικό Συμβούλιο γνωμοδότησης.

Συνεχίζει παρόλα αυτά να εκδίδει βεβαιώσεις έγκρισης εργασιών στις όψεις των κτιρίων που αφορούν σε επισκευές ή άλλες εργασίες αναβάθμισης του κτιρίου, με την υποσημείωση ότι αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ένταξη του ακινήτου στον Ν4495/17. Βρισκόμαστε λοιπόν στη δύσκολη θέση να μην μπορούμε να περαιώσουμε τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών κατ.1-4 αλλά να μπορούμε να προχωρήσουμε σε εργασίες επισκευών(;) πράγμα οξύμωρο!

 

Πρόταση:

Να ζητήσουμε την άμεση συγκρότηση της σχετικής επιτροπής γνωμοδότησης καθώς αυτή τη στιγμή το καθεστώς που επικρατεί δημιουργεί προβλήματα στην πορεία των  τακτοποιήσεων-αδειοδοτήσεων των ακινήτων εντός του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ηρακλείου.

Διαβάστηκε 553 φορές