ΑΜΑΚ: Το ΤΕΕ και το ΤΕΕ/ΤΑΚ οφείλει να κάνει ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η αποζημίωση των μηχανικών που το εκπροσωπούν στις επιτροπές και στα συμβούλια.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 09:16

ΑΜΑΚ: Το ΤΕΕ και το ΤΕΕ/ΤΑΚ  οφείλει να κάνει ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η αποζημίωση των μηχανικών που το εκπροσωπούν στις επιτροπές και στα συμβούλια.

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την  Πέμπτη 15-04-2021 και ώρα 19.00 μ.μ.

Θέμα: «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων καθώς και σε συμβούλια και λοιπές επιτροπές.».

 

Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου Π.Μ. μέλος Δ.Ε.

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος του κράτους συμμετέχει, σε πολλά συλλογικά όργανα της πολιτείας (Συμβούλια και Επιτροπές μελετών, έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών) σε όλα τα επίπεδα της Αυτοδιοίκησης αλλά και του Κράτους βοηθώντας με το έργο των εκπροσώπων του την πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να παίρνει τις σωστές αποφάσεις, να ενεργεί με διαφάνεια, να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και να διασφαλίζεται το δημόσιο χρήμα προς όφελος  του πολίτη.

Η συμμετοχή αυτή του ΤΕΕ, που κατακτήθηκε διαχρονικά μέσα από την επιστημονική και κοινωνική του δράση ως Επιστημονικού Φορέα, εκφράζεται με τον ορισμό εκπροσώπων, κατά κανόνα ελεύθερων επαγγελματιών που πλαισιώνουν και λειτουργούν τα διάφορα Συμβούλια και τις Επιτροπές. Η σοβαρότητα του έργου αλλά και η συχνότητα των συνεδριάσεων, που είναι, εκ των πραγμάτων, επιβεβλημένη και γίνεται πολύ τακτικά σε κάποια από τα Συμβούλια και τις Επιτροπές, επιβάλλει να υπάρχει μέριμνα και να καταβάλλεται μια συμβολική αμοιβή στους εκπροσώπους του ΤΕΕ αλλά και των άλλων φορέων που συμμετέχουν.

Η αμοιβή για την εργασία των μηχανικών στις εκάστοτε επιτροπές που προαναφέραμε αποτελεί ένα ελάχιστο αντιστάθμισμα (ηθικό κατά βάση διότι, αποτελεί και κοινωνική προσφορά χάριν δημοσίου συμφέροντος η διαδικασία αυτή εκ μέρους μας) του χρόνου που αφιερώνεται στο έργο των επιτροπών και μοιραία στερείται από τις υπόλοιπες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η αποζημίωση αυτή είναι και δίκαιη και επιβεβλημένη για την πολιτεία και για λόγους αρχής, θα πρέπει να την καταβάλλει. Πολλές φορές οι εκπρόσωποι  μας καλούνται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις με δικά τους μέσα (ενδοχώρα Ηρακλείου, από Ηράκλειο διανύουν 129km για να φτάσουν στη Σητεία, 94km για να φτάσουν στην Ιεράπετρα και 64km για να φτάσουν στον Άγιο Νικόλαο).

 

Το θέμα αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό , θεωρούμε επιβεβλημένη τη λύση του και γι' αυτό  υποβάλλουμε , αρκετά χρόνια τώρα, ολοκληρωμένες προτάσεις, διεκδικώντας λύσεις δείτε ενδεικτικά , 1, 2, 3, 4, 5

Δυστυχώς δεν έχει λυθεί έως σήμερα και απαιτούνται ακόμα πολλές και συνεχείς προσπάθειες από το ΤΕΕ αλλά και τα Περιφερειακά τμήματα.

Πρόσφατα ψηφίστηκεοΝ. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.».

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.) και στο Άρθρο 188 αναφέρει:

 

«Εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα

Αν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η συμμετοχή εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) σε συλλογικό όργανο που διενεργεί διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως μέλος του οικείου συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου, με την απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή της ΚΑΑ περί συγκρότησης του συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου καθορίζονται επίσης το ύψος της αποζημίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε., η διαδικασία και οι εν γένει προϋποθέσεις καταβολής της.

Η απόφαση αποζημίωσης κοινοποιείται στον οριζόμενο εκπρόσωπο και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, που αποδεικνύουν την εκ των προτέρων έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης. Η αποζημίωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ ανά συνεδρίαση και καταβάλλεται

μετά τη λήψη της απόφασης του οργάνου που αποφασίζει για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Αν, λόγω άσκησης διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, το συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο συνεδριάσει εκ νέου σε συμμόρφωση προς την εκδοθησόμενη απόφαση, η αποζημίωση του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. ισχύει για κάθε διενεργούμενη συνεπεία τούτου συνεδρίαση του εν λόγω οργάνου και καταβάλλεται υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως της νομικής φύσης της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής και της υποχρεωτικής ή κατ’ επιλογήν εφαρμογής του οικείου κανονιστικού θεσμικού πλαισίου για τη διενέργεια της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας, τηρουμένων των αναλογιών.».

 

Η παραπάνω ρύθμιση δίνει με ένα τρόπο (διαφορετικό από την τελευταία επιστολή που είχε σταλεί από το ΤΕΕ/ΤΑΚ δείτε εδώ ), μια λύση που όμως φαίνεται να αφορά μόνο τις επιτροπές και ίσως και τα τεχνικά συμβούλια που αποφασίζουν ''για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας'' . Δεν γίνεται σαφής αναφορά για τα ΣΑ, ΣΥΠΟΘΑ και άλλες επιτροπές και συμβούλια. Τις παραπάνω επισημάνσεις τις είχαμε θέσει στη ΔΕ κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, - τότε κατατέθηκε το παραπάνω άρθρο στο σχέδιο νόμου ως τροπολογία - προκειμένου να γίνει παρέμβαση.

 

Προτάσεις:

 

  1. Να επικοινωνήσει άμεσα ο πρόεδρος με τον πρόεδρο του ΤΕΕ προκειμένου να διευκρινιστεί το θέμα και αν δεν καλύπτονται όλες οι επιτροπές και τα συμβούλια να γίνει νομοθετική ρύθμιση.
  2. Να σταλεί άμεσα επιστολή προς όλους τους φορείς της Ανατολικής Κρήτης προκειμένου:

α.  να εκδώσουν μια απόφαση /ή μια απόφαση για κάθε φορά προκειμένου να καθοριστεί / να καθορίζεται το  ύψος της αποζημίωσης των επιτροπών και

β.  να προγραμματίσουν ότι ενέργειες απαιτούνται προκειμένου να καταβάλλονται οι αποζημιώσεις.

  1. Να γίνει σειρά τηλεφωνικών επαφών του προέδρου με όλους τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους  των φορέων της Ανατολικής Κρήτης για ενημέρωση , διευκρινήσεις (π.χ. το ύψος της αποζημίωσης ανάλογα με το Δήμο), και πίεση να εφαρμοστούν τα παραπάνω.

 

Θεωρούμε ότι τα παραπάνω είναι τα ελάχιστα που οφείλουμε να κάνουμε σε ανθρώπους που μας εκπροσωπούν και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο  στο κύρος του ΤΕΕ.

Διαβάστηκε 676 φορές