Νέες προσθήκες περιπτώσεων έκδοσης Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022 09:40

Σε συνέχεια της τελευταίας συμπλήρωσης εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, με νέα απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Ταγαρά η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, προστέθηκαν νέες περιπτώσεις που αφορούν στην έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.

Συγκεκριμένα, στη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ με τίτλο “Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού – Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας” αναφέρονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 (Β’ 1843) απόφασης προστίθεται περίπτωση δ ως εξής:

  «δ) η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/ 2017 τροποποιείται ως εξής: «β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων και πληγέντων από βίαια συμβάντα».».

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης προστίθενται νέες εργασίες ως εξής:

  «μα) εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012.

  μβ) εγκατάσταση μονάδων παρασκευής εδαφοβελτιωτικών και λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 64 του ν. 4819/2021 σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, συνολικής επιφανείας έως εκατό (100) τ.μ».

Άρθρο 2

 1. Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης, τροποποιείται ως εξής:

  «β) Για τις περιπτώσεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (Β’ 1843/2020):

  αα) Τοπογραφικό διάγραμμα.B2Green

  ββ) Σχέδια κατόψεων, τομών και όψεων.

  γγ) Δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπονται για το εκάστοτε ειδικό πρόγραμμα στέγασης ή αυτοστέγασης από ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις. Ειδικά για την περίπτωση προσωρινής στεγαστικής αποκατάστασης πληγέντων από βίαια συμβάντα, τα δικαιολογητικά στοιχεία που υποβάλλονται είναι η απόφαση οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και, είτε το δελτίο ταχείας αυτοψίας του ακινήτου με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί μη κατοικήσιμο, είτε το δελτίο επανελέγχου του ακινήτου με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση από την αρμόδια Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση της προκατασκευασμένης κατοικίας δύναται να γίνει στο αρχικό οικόπεδο ή γήπεδο, στον ακάλυπτο χώρο αυτού ή σε άλλο οικόπεδο ή γήπεδο ιδιοκτησίας του πληγέντος εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, με υποχρέωση απομάκρυνσής της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης ή ανακατασκευής του πληγέντος κτίσματος. Η υλοποίηση της απομάκρυνσης της προκατασκευασμένης κατοικίας καλύπτεται από την χορηγηθείσα έγκριση για την τοποθέτησή της και λαμβάνει χώρα μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας ΥΔΟΜ.».

 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής:

  «μα) Για την περίπτωση μα), όπως αυτή προστίθεται με το άρθρο 2 της παρούσας, για την εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών των περ. α,δ,ε,στ, ζ του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 απόφασης:

  αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, μόνο για τις περιπτώσεις νομίμως υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων εντός οικοπέδων ή γηπέδων και εντός προαυλίων σχολικών κτιρίων στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της υπαίθριας αθλητικής εγκατάστασης που θα καλυφθεί με τον θόλο.

  ββ) Τεχνική έκθεση – Βεβαίωση μηχανικού, στην οποία αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν και η τήρηση των σχετικών τεχνικών οδηγιών, προδιαγραφών και μέτρων της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 20 Α του ν. 4067/2012.

  γγ) Σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

  δδ) απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.

  εε) Μελέτη στατικής επάρκειας.B2Green

  στστ) Βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων.».

Άρθρο 3

Προστίθεται άρθρο 5Α μετά το άρθρο 5 στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφαση ως εξής:

«Άρθρο 5Α
Εξαίρεση από το όριο του προϋπολογισμού

Πέραν των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 περιπτώσεων για τις οποίες δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, το όριο του προϋπολογισμού δεν ισχύει και για τις κάτωθι περιπτώσεις:

   1. την περ. μ) της παρ. 2 του άρθρου 2 που αφορά σε εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων του άρθρου 44 Α του ν. 4042/2012 (Α’ 24), συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων τους, καθώς και άλλων τυχόν απαιτούμενων εργασιών.
   2. Την περ. μα) της παρ. 2 του άρθρου 2 που αφορά την εγκατάσταση αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012.
   3. Την περ. μβ) της παρ. 2 του άρθρου 2 που αφορά την εγκατάσταση μονάδων παρασκευής εδαφοβελτιωτικών και λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) του άρθρου 64 του ν. 4819/2021 σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, συνολικής επιφανείας έως εκατό (100) τ.μ.».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ

Πηγή: https://www.michanikos.gr/index/articles/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82-r11980/

Διαβάστηκε 588 φορές