ΥΠΕΝ: Προδημοσίευση οδηγού εφαρμογής προγράμματος "Νέο Εξοικονομώ"

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πέμπτη, 09 Σεπτεμβρίου 2021 16:40

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας επί του κειμένου έως και την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Ολόκληρος ο Οδηγός εδώ

 

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.

Επίσης, προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια του Προγράμματος, συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).

Κατόπιν, κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνει την αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος, επιλέγοντας εάν επιθυμεί, τη χορήγηση δανείου και από ποιον χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα γίνει αυτό.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020 και σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.

Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου.

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης των
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και οι ενέργειες για την ολοκλήρωση του
έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση
ολοκλήρωσης του έργου, μπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά Ωφελούμενους σε
σύμβουλο έργου.

Στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος θα αναρτώνται σε προκαθορισμένο διάστημα τριάντα (30) ημερών στοιχεία που αφορούν στο ΠΕΑ, στις παρεμβάσεις που έχουν προκύψει από το ΠΕΑ και οδηγούν στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου, το αντίστοιχο κόστος αυτών καθώς και λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά.

Κατά την διαδικασία θα γίνονται ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις και οι υποβληθείσες
αιτήσεις θα βαθμολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων στα πλαίσια σχετικής
προβλεπόμενης διαδικασίας. Μετά το πέρας του άνω χρονικού διαστήματος, και έπειτα
από την ολοκλήρωση ελέγχων και διασταυρώσεων, θα καταρτίζονται ανά νομό οι
προσωρινοί πίνακες κατάταξης. Με το πέρας της περιόδου ενστάσεων και την
οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης, θα εκδίδεται η απόφαση υπαγωγής στο
Πρόγραμμα για τις επιτυχούσες αιτήσεις στο πλαίσιο των αντίστοιχων πόρων ανά νομό. Οι
αιτήσεις, οι οποίες δε θα λάβουν απόφαση υπαγωγής, διατηρούν τη θέση τους στους
πίνακες οριστικής κατάταξης. Σε περίπτωση μη αποδοχής της υπαγωγής, θα γίνεται
κάλυψη της θέσης από την αμέσως επόμενη αίτηση σύμφωνα με τους πίνακες οριστικής
κατάταξης και στα πλαίσια διαθεσιμότητας των αντίστοιχων πόρων.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, διενεργείται επιθεώρηση από Ενεργειακό
Επιθεωρητή (διαφορετικό από τον Ενεργειακό επιθεωρητή που συνέταξε το Α’ ΠΕΑ), και
εκδίδεται νέο ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ). Βάσει του Β’ ΠΕΑ και κατόπιν της διαπίστωσης επίτευξης του
ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας, και του ελέγχου των
δικαιολογητικών ολοκληρώνεται η καταβολή των κινήτρων του Προγράμματος στους
Ωφελούμενους.

Σημειώνεται ότι ο δεύτερος Ενεργειακός Επιθεωρητής θα επιλέγεται με ηλεκτρονική
κλήρωση από μητρώο που θα συντάξει και θα συντηρεί το Τ.Ε.Ε.

Κατά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, θα ελέγχεται το
όριο της απόκλισης της επιτευχθείσας εξοικονόμηση ενέργειας από την αρχικά
υπολογιζόμενη, βάσει του Α’ ΠΕΑ. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η αναβάθμιση της
κατοικίας κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου
έργου, η αμοιβή για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, καθώς και τυχόν λοιπές
δαπάνες μελετών, καλύπτονται ως ορισμένο ποσοστό από το Πρόγραμμα, υπό την
προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και
της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος.

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να
ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης υπαγωγής. Εντός των έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει
του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε
απένταξη. Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου,
δίνεται δυνατότητα παράτασης για προκαθορισμένο διάστημα σύμφωνα με τους όρους
του Προγράμματος, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος.
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκ. Ευρώ. Το Πρόγραμμα
χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η κατανομή
του διανέμεται ανά νομό.

Ολόκληρος ο Οδηγός εδώ

Πηγή: https://www.michanikos-online.gr/%cf%85%cf%80%ce%b5%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%83/?fbclid=IwAR0iD7vR_jFoYf3_Mr1pI8R5rb_JHuqKRMCWxgidzgI448oXo3CfHR--rjQ

Διαβάστηκε 753 φορές