ΥΠΕΝ: Ενημέρωση για το Ειδικό Χωροταξικό για τον τουρισμό

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 12:21

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με 519/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό.

 

Όπως είναι γνωστό με την 519/2017 απόφαση του Ε ́ Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι η Κοινή Υπουργική

Απόφαση Κ.Υ.Α. 24208/2009 (Β ́1138Β) που αφορά την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό έχει πλήρως αντικατασταθεί με την Κ.Υ.Α. 67659/9.12.2013 (ΦΕΚ Β ́3155) και δεν αναβίωσε μετά την ακύρωση της αποφάσεως (με την ΣτΕ3632/2015 ) που την αντικατέστησε, έχει δε, παύσει να ισχύει και να επιφέρει έννομες συνέπειες. Μετά την ακύρωση του νεώτερου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και μέχρι την έγκριση νέου, (για το οποίο οι διαδικασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί) εξακολουθεί να είναι δυνατή η ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, με βάση τις προβλέψεις που τυχόν υπάρχουν σε υφιστάμενα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (πρβλ. ΣτΕ 3043/2011), καθώς και στα κατωτέρου ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασμού, σε σχέση με τα περιφερειακά, χωρικά σχέδια αλλά και βάσει της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας και επιμέρους νομοθετημάτων που ενδεχομένως υπάρχουν για κάθε περιοχή.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις οποίες αποστέλλεται το παρόν , παρακαλούνται για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών και των Υπηρεσιών Δόμησης.

Ο Γεν. Δ/ντης Χωρικού Σχεδιασμού

Ν. Μανάλης

Πηγή: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=R%2f5flbx6zaE%3d&tabid=777&language=el-GR

Διαβάστηκε 2360 φορές