Σφάλμα
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 237

Σχέδια ΠΔ για τη Ρύθμιση πρόσβασης στις επαγγελματικές δραστηριότητες του Διπλωματούχου Μηχανικού

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016 12:41

Δε μας έφτανε το ασφαλιστικό, συζητάνε και τη διάλυση του επαγγέλματος με τα απίστευτα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που ακολουθούν (τα οποία αποτελούν προτάσεις του ΤΕΕ μάλιστα)...

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

«Τεχνική ευθύνη»: Η ικανότητα ανάληψης και εκτέλεσης από το διπλωματούχο μηχανικό υπηρεσιών, με άμεσο έλεγχο και προσωπική επίβλεψη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης καθώς και την κείμενη νομοθεσία, που εγγυάται τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, την ασφάλεια και την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών. Εκ της τεχνικής ευθύνης απορρέουν οι αντίστοιχες νομικές συνέπειες. Η Τεχνική Ευθύνη αφορά στη μελέτη και το σχεδιασμό, στην επίβλεψη της κατασκευής, στο συντονισμό κατασκευής/υλοποίησης, στην επίβλεψη της λειτουργίας και στις λοιπές υπηρεσίες μηχανικού.

 

«Επαγγελματικές Δραστηριότητες»:Οι εργασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Μηχανικής, στις διάφορες επί μέρους πτυχές της και ιδίως οι εργασίες: α) εκπόνησης των μελετών που έχουν ως αντικείμενο τη σχεδίαση της ασφαλούς λειτουργίας πάσης φύσεως εξοπλισμού, κύριου ή βοηθητικού, συστατικού ή παραρτήματος, μιας εγκατάστασης, β) επίβλεψης εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, γ) υλοποίησης της εγκατάστασης, δ) επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, ε) επιτήρησης, επισκευής και συντήρησής της, στ) χειρισμού εξοπλισμού της εγκατάστασης, ζ) παροχής τεχνικών υπηρεσιών και η) πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών επί εγκαταστάσεων. Οι περιπτώσεις αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

 

«Πρόσβαση σε βασική ειδικότητα»: Η πρόσβαση σε όλο το εύρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και σε όλα τα επίπεδα συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας μιας βασικής ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού

 

«Μερική Πρόσβαση σε βασική ειδικότητα»: Η πρόσβαση σε μέρος των δραστηριοτήτων ή/και επιπέδων συγκεκριμένης βασικής ειδικότητας βάσει του γνωστικού αντικειμένου και των γενικών και ειδικών γνώσεων του διπλωματούχου μηχανικού

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

 1. Το επάγγελμα του διπλωματούχου μηχανικού στην Ελλάδα ασκείται από τους διπλωματούχους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης, των πολυτεχνικών σχολών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πάτρας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των ισότιμων σχολών του εξωτερικού καθώς και όποιας πολυτεχνικής σχολής ιδρυθεί στο μέλλον.
 2. Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί είναι υποχρεωτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).
 3. Το επάγγελμα του μηχανικού συγκροτείται σε εννιά (9) βασικές ειδικότητες:

 

 1. Ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού
 2. Ειδικότητα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού
 3. Ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 4. Ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού
 5. Ειδικότητα Ναυπηγού & Μηχανολόγου Μηχανικού
 6. Ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 7. Ειδικότητα Μηχανικού Μεταλλείων & Μεταλλουργού
 8. Ειδικότητα Μηχανικού Η/Υ
 9. Ειδικότητα Χημικού Μηχανικού

 

 1. Οι λοιπές ειδικότητες θεωρούνται μη βασικές και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί εγγράφονται σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ειδικότητες σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω.
 2. Οι ειδικότητες, βασικές και μη βασικές, μπορούν να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση του ΤΕΕ και αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση.
 3. Τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε ειδικότητας απορρέουν από ενιαία πενταετή προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απονομή διπλώματος μηχανικού.
 4. Όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ενιαίου και αδιάσπαστου 5ετούς κύκλου σπουδών έχουν πλήρη δικαιώματα στην πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες με το υψηλότερο επίπεδο Τεχνικής Ευθύνης, όσον αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό, παρακολούθηση, έλεγχο, επίβλεψη, αποτίμηση, αξιολόγηση και ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση προϊόντων, υλικών, έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών, δικτύων, κ.ά. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση σύνθετων τεχνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή σχεδίων εργασίας για τη λήψη αποφάσεων και για τη διαχείριση και επαγγελματική ανάπτυξη ατόμων ή ομάδων και είναι ικανός να επιλύσει προβλήματα σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα σε καταστάσεις ρίσκου, στο 7ο επίπεδο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Οποιοδήποτε άλλο επίπεδο σπουδών οδηγεί σε ανάλογα διαβαθμισμένη τεχνική ευθύνη.
 5. Ο διπλωματούχος μηχανικός έχει πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες, κατηγορίες μελετών και έργων έπειτα από χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ, που γίνεται με βάση το γνωστικό αντικείμενο κάθε ειδικότητας, εφόσον καλύπτεται επαρκώς από το πρόγραμμα σπουδών που έχει παρακολουθήσει.
 6. Τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των διπλωματούχων Μηχανικών ορίζονται από τα Πολυτεχνεία ή Πολυτεχνικές Σχολές ή Τμήματα της ημεδαπής. Για την περίπτωση ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ως γνωστικό αντικείμενο ορίζεται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει την ευθύνη έκδοσης Π.Δ. που ρυθμίζουν το πλαίσιο πρόσβασης των Διπλωματούχων Μηχανικών σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει ακαδημαϊκών προσόντων – προγραμμάτων σπουδών.
 7. Η επάρκεια του προγράμματος σπουδών για πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες προσδιορίζεται από το Τ.Ε.Ε., έπειτα από εισήγηση των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας του Τ.Ε.Ε., των συλλόγων των διπλωματούχων Μηχανικών και εκπροσώπων των Πολυτεχνείων, των Πολυτεχνικών Σχολών και των Τμημάτων των Μηχανικών.
 8. Προβλέπεται καθολική πρόσβαση σε όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στην εκάστοτε βασική ειδικότητα για τους διπλωματούχους των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών, που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
 9. Προβλέπεται μερική πρόσβαση στα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, ανάλογα με το πρόγραμμα και το επίπεδο σπουδών για όλους τους υπόλοιπους, με βάση τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία (Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Για τον καθορισμό της μερικής πρόσβασης λαμβάνεται υπόψιν το γνωστικό αντικείμενο του διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών, ο κατά περίπτωση ελάχιστος αριθμός και περιεχόμενο μαθημάτων, η κατεύθυνση σπουδών, οι γενικές και ειδικές γνώσεις. Τα ανωτέρω κριτήρια είναι ενδεικτικά, λαμβάνονται δε υπόψιν συνδυαστικά και όχι σωρευτικα.
 10. Είναι εφικτή η παράλληλη πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες περισσότερων της μίας Ειδικοτήτων Μηχανικών αν αυτό προκύπτει από τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών των Μηχανικών.
 11. Tα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Σπουδών προσδίδουν πρόσθετες δεξιότητες στον Τομέα εξειδίκευσης, αλλά δεν αποτελούν προϋπόθεση για την άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων της Βασικής Ειδικότητας, ούτε προσδίδουν πρόσθετα επαγγελματικά δικαιώματα.
 12. Η απονομή της άδειας άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ, καθώς και οι κανόνες για όλα τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του ΠΔ38/2010, καθώς και η διαβάθμιση της τεχνικής ευθύνης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του ΤΕΕ, το οποίο οφείλει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις, να ορίσει και να εφαρμόζει τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον με βάση τις ανωτέρω αρχές.
 13. Όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ενιαίου 5ετούς κύκλου σπουδών κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζεται βάσει προσόντων η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Αγρονόμους & Τοπογράφους Μηχανικούς:

 

α) της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου β) του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

γ) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο.

 

Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί, αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να έχουν εκείνες τις επαγγελματικές δεξιότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, που είναι σύμφωνες με τα προσόντα τους.

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων διαμορφώνεται από το πρόγραμμα σπουδών, των αριθμό, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους τομείς (επιστημονικές περιοχές), τα εργαστήρια των σχολών, την έρευνα, τις βασικές κατευθύνσεις και τις ειδικεύσεις όπως αυτές υλοποιούνται (θεραπεύονται).

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών σήμερα, καθορίζεται από τους τρεις βασικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς τομείς (αντικείμενα, κατευθύνσεις):

 

α. Τοπογραφία-Γεωδαισία-Χαρτογραφία-Φωτογραμμετρία.

 

β. Έργα Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά και Δομικά έργα).

 

γ. Γεωγραφία, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πολεοδομικός και Χωροταξικός σχεδιασμός.

 

 

 

Οι επιμέρους θεματικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείμενα) των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών είναι οι παρακάτω ενότητες:

 

Α. Τοπογραφία-γεωδαισία-χαρτογραφία-φωτογραμμετρία-τηλεμετρία-τηλεπισκόπηση-γεωπληροφορική-κτηματολόγιο-διαχείριση γης και ακινήτων.

 

Β. Συγκοινωνιακά έργα και μελέτες, οδοποιία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυκλοφορική τεχνική, μεταφορές.

 

Γ. Υδραυλικά έργα και μελέτες, εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδατικών πόρων, αντιπλημμυρικά έργα, Περιβαλλοντική τεχνολογία.

 

Δ. Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου. Πολεοδομία-Χωροταξία-Περιφερειακή Ανάπτυξη.

 

Ε. Δομικά έργα-Κατασκευές-Οικοδομικά-Δημόσια Έργα.

 

 

 

 

 

Επαγγελματικές δραστηριότητες

 

Οι διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί έχουν πρόσβαση και αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες - συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

.

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού)
 2. εκπόνηση και επίβλεψη Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών
 3. εκπόνηση και επίβλεψη Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών
 4. εκπόνηση και επίβλεψη Αρχιτεκτονικών Μελετών Αγροτικών Κτηριακών Έργων (συμπ. παθητικής πυροπροστασίας)
 5. εκπόνηση και επίβλεψη Στατικών μελετών νέων κτηριακών έργων, οπλισμένου σκυροδέματος ή φέρουσας τοιχοποιίας κανονικών δομικών συστημάτων, σε σεισμ. ζώνη Ι ή ΙΙ, επί εδάφους Α ή Β - κατά ΕΝ1998
 6. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών Έργων εκπόνηση και επίβλεψη μελετών συγκοινωνιακής οργάνωσης χερσαίου χώρου Λιμενικών έργων
 7. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Υδραυλικών Έργων
 8. εκπόνηση και επίβλεψη γεωτεχνικών μελετών απλών εκσκαφών νέων κτηριακών έργων
 9. εκπόνηση και επίβλεψη Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Δομημάτων με όριο εγκατεστημένης ισχύος έως 1000 kW
 10. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών καθαίρεσης και κατεδάφισης
 11. έλεγχος, αξιολόγηση και επιθεώρηση όλων των παραπάνω τεχνικών έργων.
 12. συντονισμός της κατασκευής/υλοποίησης όλων των παραπάνω τεχνικών έργων.
 13. παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης τεχνικών έργων,
 14. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,
 15. διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης)
 16. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβάλλοντος χώρου,
 17. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,
 18. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 19. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,
 20. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας,
 21. διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, διαιτησίας & διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων,
 22. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας & σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία,
 23. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 24. έκδοση Σημάτων Λειτουργίας
 25. ενοργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση Καταστροφών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζεται βάσει προσόντων η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς:

 

α) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 

β) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

γ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

δ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

ε) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

στ) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο.

 

Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Πολιτικών Μηχανικών, αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί, αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να έχουν εκείνες τις επαγγελματικές δεξιότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών, που είναι σύμφωνες με τα προσόντα τους.

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών σήμερα, καθορίζεται από τους πέντε βασικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς τομείς (αντικείμενα, κατευθύνσεις):

 

 

 

α. Κτήρια & άλλες Κατασκευές

 

β. Υδραυλικά, Λιμενικά Έργα & Έργα προστασίας Περιβάλλοντος

 

γ. Έργα Γεωτεχνικού Μηχανικού & Έργα διαμόρφωσης Περιβάλλοντος

 

δ. Συγκοινωνιακά Έργα, Μεταφορές & Οργάνωση Χώρου

 

ε. Προγραμματισμός & Διαχείριση Έργων.

 

 

 

 

 

Οι επιμέρους θεματικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείμενα) των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών είναι οι παρακάτω ενότητες:

 

 

 

Α. Μηχανική Κτηριακών Έργων, Οικοδομική, Κατασκευαστική, Αρχιτεκτονική, Αντισεισμική Τεχνολογία, Προστασία-Συντήρηση-Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, Φυσική-Ενεργειακή, Τοπογραφία, εσωτερικά δίκτυα Υδρεύσεων-Αποχετεύσεων, Πολεοδομία.

 

Β. Μηχανική των Υδραυλικών Έργων, Υδραυλική, Ενεργειακή Τεχνολογία, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τοπογραφία, Υδρολογία, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Έργα Υδροσυλλογής, Έργα Ύδρευσης, Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Έργα Απορροών Ομβρίων, Χ.Υ.Τ.Α.-Χ.Υ.Τ.Υ., Αποχέτευσης-Αποστράγγισης άλλων Έργων

 

Γ. Μηχανική των έργων Προστασίας Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Τεχνολογία, ΑΠΕ, Υγειονομική Τεχνολογία.

 

Δ. Μηχανική Λιμενικών Έργων, Οργάνωση Συγκοινωνιών χερσαίου Χώρου & λειτουργίας Λιμένος, διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, έργων ανοικτής θαλάσσης ή Θαλάσσιας Υδραυλικής, έργων παράλληλων στην ακτογραμμή / κάθετων στην ακτογραμμή, ακτομηχανικών μελετών, προστασίας ακτής – έναντι διάβρωσης, αναπλήρωσης ακτής.

 

Ε. Γεωτεχνική Μηχανική (επιχώματος-αναχώματος, ορυγμάτων, αντιστηρίξεων, υποβιβασμού Υ.Υ, ειδικών θεμελιώσεων ή υποθεμελιώσεων, σηράγγων, βελτίωσης εδάφους, κατολισθήσεων, ΧΥΤΑ, θεμελίωσης οδοστρωμάτων), εδαφομηχανική, βραχομηχανική, γεωτεχνικές έρευνες, γεω-Περιβαλλοντική.

 

ΣΤ. Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος, Φυσική-Ενεργειακή, Γεωδαισία,Τοπογραφία.

 

Ζ. Μηχανική των Συγκοινωνιακών Έργων, Κυκλοφοριακή, Γεωδαισία, Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων, Συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας, Συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών, Τοπογραφία, Πολεοδομία & Χωροταξία, Διαχείριση Μεταφορών, Ρυθμιστική .

 

Η. Διαχείριση Τεχνικών Έργων, διοικητική/οργανωτική, Τεχνική Οικονομική.

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματικές δραστηριότητες

 

Οι διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν πρόσβαση και αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες - συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

 

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών
 2. εκπόνηση και επίβλεψη Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών
 3. εκπόνηση και επίβλεψη Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτιριακών Έργων (συμπ. παθητικής πυροπροστασίας)
 4. εκπόνηση και επίβλεψη Στατικών Μελετών,
 5. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών Έργων
 6. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Λιμενικών έργων
 7. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Υδραυλικών Έργων
 8. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού)
 9. εκπόνηση και επίβλεψη Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών
 10. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Δομημάτων με όριο εγκατεστημένης ισχύος έως 1000 kW
 11. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών καθαίρεσης και κατεδάφισης
 12. έλεγχος, αξιολόγηση και επιθεώρηση όλων των παραπάνω τεχνικών έργων.
 13. συντονισμός της κατασκευής/υλοποίησης όλων των παραπάνω τεχνικών έργων.
 14. παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης τεχνικών έργων,
 15. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,
 16. διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης)
 17. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβάλλοντος χώρου,
 18. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,
 19. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 20. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,
 21. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας
 22. διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, διαιτησίας & διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων,
 23. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας & σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία,
 24. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 25. έκδοση Σημάτων Λειτουργίας
 26. ενοργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση Καταστροφών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζεται βάσει προσόντων η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς:

 

α) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

 

β του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

γ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

δ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

ε) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

στ) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

ζ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

η) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο.

 

 

 

Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί, αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να έχουν εκείνες τις επαγγελματικές δεξιότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που είναι σύμφωνες με τα προσόντα τους

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων των Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σήμερα, καθορίζεται από τους δύο βασικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς τομείς (αντικείμενα, κατευθύνσεις):

 

α. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Οικοδομική Τεχνολογία και Ποιότητα των Κατασκευών.

 

β. Πολεοδομικός και Χωροταξικός σχεδιασμός.

 

 

 

Οι επιμέρους θεματικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείμενα) των Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι οι παρακάτω ενότητες:

 

Α. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αστικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Τοπίου, Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Μικρής Κλίμακας και Αντικειμένων, Διαδραστικός Ψηφιακός Σχεδιασμός, Παραμετρικός Σχεδιασμός, Ενεργειακός - Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, του υλικού και άυλου πολιτισμού, Αποτυπώσεις κτιρίων και συνόλων.

 

Β. Ιστορία και Θεωρία Πόλης και Αρχιτεκτονικής, Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού, Γνώσεις Επιστημών του Ανθρώπου, Χώρος, υλικός και άυλος Πολιτισμός

 

Γ. Εικαστικές, Πλαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, Οπτικοακουστικές Τέχνες, Οπτική Επικοινωνία και Σχεδιασμός, Απεικονίσεις.

 

Δ. Τεχνολογία Κατασκευών, Δομική Μηχανική και Σχεδιασμός Κατασκευών, Οικοδομική Τεχνολογία και Δομικά Υλικά, ΗΜ Εγκαταστάσεις, Γνώσεις Μαθηματικών, Γεωμετρίας, Φυσικής, Πληροφορικής, γνώσεις Τοπογραφίας, Τεκμηρίωση, Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία.

 

 

 

 

 

Επαγγελματικές δραστηριότητες

 

Οι διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί έχουν πρόσβαση και αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες - συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

 

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών
 2. εκπόνηση και επίβλεψη Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών
 3. εκπόνηση και επίβλεψη Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτιριακών Έργων (συμπ. παθητικής πυροπροστασίας)
 4. εκπόνηση και επίβλεψη Ειδικών Αρχιτεκτονικών μελετών (αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, αρχιτεκτονική αποκατάσταση, αρχιτεκτονική επέμβαση μεμονωμένων κηρυγμένων διατηρητέων έργων ή μνημείων και διαμόρφωση εσωτερικών/εξωτερικών και ελευθέρων χώρων αυτών)
 5. εκπόνηση και επίβλεψη Στατικών Μελετών νέων κτηριακών έργων οπλισμένου σκυροδέματος ή φέρουσας τοιχοποιίας
 6. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Υδραυλικών Έργων των κτηρίων (εσωτερικών δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης)
 7. εκπόνηση και επίβλεψη γεωτεχνικών μελετών απλών εκσκαφών νέων κτηριακών έργων
 8. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Ενεργειακής Απόδοσης με όριο εγκατεστημένης ισχύος έως 1000 kW
 9. εκπόνηση και επίβλεψη Τοπογραφικών μελετών εντός Σχεδίου Πόλεως
 10. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Φυτοτεχνικών και Έργων Πρασίνου
 11. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών καθαίρεσης και κατεδάφισης
 12. έλεγχος, αξιολόγηση και επιθεώρηση όλων των παραπάνω τεχνικών έργων.
 13. συντονισμός της κατασκευής/υλοποίησης όλων των παραπάνω τεχνικών έργων.
 14. παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης τεχνικών έργων,
 15. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,
 16. διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης)
 17. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβάλλοντος χώρου,
 18. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,
 19. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 20. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,
 21. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας,
 22. διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, διαιτησίας & διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων,
 23. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας & σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία,
 24. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 25. έκδοση Σημάτων Λειτουργίας
 26. ενοργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση Καταστροφών

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζεται βάσει προσόντων η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς:

 

α) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

 

β) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

 

γ) του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,

 

δ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

 

ε) του Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

στ) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

ζ) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο.

 

 

 

Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Μηχανολόγων Μηχανικών, αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί, αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να έχουν εκείνες τις επαγγελματικές δεξιότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών, που είναι σύμφωνες με τα προσόντα τους.

 

 

 

Στη βασική ειδικότητα των Μηχανολόγων Μηχανικών εγγράφονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης:

 

α) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

β) του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

 

 

 

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων των Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών σήμερα, καθορίζεται από τους τρεις βασικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς τομείς (αντικείμενα, κατευθύνσεις):

 

α. Κατασκευαστικός Τομέας & Εφαρμοσμένη Μηχανική

 

β. Τομέας Ενέργειας & Αεροναυτική

 

γ. Τομέας εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού

 

δ. Τομέας Παραγωγής & Διοίκηση Παραγωγής

 

 

 

Οι επιμέρους θεματικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείμενα) των Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών είναι οι παρακάτω ενότητες:

 

 

 

Α. Στοιχεία Μηχανών και Υλικών: Αντοχή των υλικών (εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη, στρέψη, λυγισμός, σύνθετη καταπόνηση), Θεωρία κόπωσης, Στατική και δυναμική, Στοιχεία μηχανών (άξονες, οδοντώσεις, έδρανα, κλπ), Θεωρία και ιδιότητες υλικών και μετάλλων, Μηχανολογικό σχέδιο, Συστήματα CAD/CIM, Ανάλυση ταλαντώσεων, Κινηματική, Ισοζύγια ενέργειας, Μεταφοράς Μάζας και Θερμότητας

 

 

 

Β. Υδραυλική και Ρευστά: Ρευστομηχανική, Συμπιεστά ρευστά ,Ασυμπίεστα ρευστά, Ανάλυση αντοχής σωληνώσεων και υδραυλικών κατασκευών

 

 

 

Γ. Μετατροπές ενέργειας/θερμικοί σταθμοί: Θερμοδυναμικοί κύκλοι, Θερμοδυναμικές ιδιότητες στερεών και ρευστών, Ισοζύγια ενέργειας

 

Αντλίες/συμπιεστές/στρόβιλοι, Αρχές μετάδοσης θερμότητας και μάζας

 

 

 

Δ. Θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός: Ψυχρομετρία, Θερμοδυναμική, Κύκλοι θέρμανσης και ψύξης, Ρευστομηχανική, Αρχές μετάδοσης θερμότητας, Αρχές μεταφοράς μάζας, Κύκλοι συμπίεσης, Συμπιεστή ροή, Θερμοδυναμικοί κύκλο, Θερμοδυναμικές ιδιότητες, Ισοζύγια ενέργειας

 

 

 

Ε. Βιομηχανική Παραγωγή:

 

Σχεδίαση γραμμής προϊόντος, εφαρμογή υλικών:Έρευνα και ανάπτυξη, πρωτοτυποποίηση, δοκιμές, Τεχνικές κατασκευής Σχεδίαση αγνώστων, Γραφικές τεχνικές/CAD, Ανάλυση τεχνικής σχεδίασης, Τεχνική ανάλυση εξόδων/δαπανών, Ανάλυση ανοχών, Σχεδίαση και ανάπτυξη γραμμής παραγωγής

 

Διαδικασίες παραγωγής: Διαδικασίες κατασκευής, Διαδικασίες ένωσης και συναρμολόγησης, Διαδικασίες χύτευσης και μήτρες (καλούπια), Διαδικασίες θερμής και ψυχρής εξέλασης, Διαδικασίες κόνεως, Επιφανειακή κατεργασία, Βαφές, Επιφανειακά χαρακτηριστικά (τριβές, διάβρωση, κλπ)

 

Γραμμές παραγωγής, έλεγχος και σχεδίαση εξοπλισμού: Επιλογή εργαλείων και γραμμών, Σχεδίαση γραμμής παραγωγής, Υγιεινή και ασφάλεια (Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Εργονομία και εργασιακό περιβάλλον), Σχεδίαση εγκατάστασης/κάτοψη μονάδας, Σχεδιασμός διαδικασιών παραγωγής, Σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας, Αιτιολόγηση δαπάνης, Συστήματα CAD/CIM

 

Ποιότητα: Πιθανότητες και στατιστική (Ανάλυση συχνότητας, Αξιοπιστία, Ανάλυση διακύμανσης), Μέθοδοι στατιστικού ελέγχου (δειγματοληψία, γραφήματα, κλπ),Ανάλυση παραγωγικής ικανότητας διαδικασιών και εξοπλισμού, Επιθεώρηση και δοκιμές, Ανάλυση συστήματος και επίλυση προβλημάτων

 

Διαχείριση παραγωγής: Διαχείριση έργων,Επιχειρηματική/τεχνική δεοντολογία, Σχεδιασμός παραγωγής και διαχείριση αποθεμάτων (Εξισορρόπηση γραμμών, Ποσοτικές μέθοδοι, Θεωρία των περιορισμών, Θεωρία ουρών αναμονής, Καμπύλες μαθήσεως)

 

 

 

ΣΤ.Εφαρμοσμένη ηλεκτροτεχνία: Κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος, Ηλεκτρικές μηχανές (συνεχούς ρεύματος – σύγχρονες – ασύγχρονες), Ηλεκτρονικά ισχύος, Μηχανοτρονικά, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Σύγχρονες γεννήτριες σε υπερδιέγερση και υποδιέγερση, Άεργα φορτία

 

 

 

 

 

Επαγγελματικές δραστηριότητες

 

Οι Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί έχουν πρόσβαση και αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες - συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών μηχανολογικών κατασκευών, τυπικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

 

 1. Στοιχεία μηχανών και μηχανοκατασκευές
 2. Κατασκευή σωληνώσεων και συναφούς εξοπλισμού
 3. Σιδηροκατασκευές, για την στήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλων προσαρτημάτων
 4. Κατασκευή αμαξωμάτων και οχημάτων

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη Ενεργειακών Μελετών και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τυπικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

 

 1. Θερμικές μηχανές (στροβιλομηχανές, εσωτερικής καύσεως, κινητήρων αεροσκαφών ) και παραγωγή ισχύος
 2. Υδροδυναμικές και αεροδυναμικές μηχανές (αντλίες, αεροσυμπιεστές, ανεμιστήρες, υδροστρόβιλοι, ανεμογεννήτριες)
 3. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας με συμβατικά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική τεχνολογία
 4. Καυστήρες, Λέβητες και ατμοπαραγωγοί. Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με ΑΠΕ : ηλιοθερμία, βιομάζα, γεωθερμία

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Εγκαταστάσεων θερμάνσεως, ψύξης, Κλιματισμού και Πυρασφάλειας, τυπικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

 

 1. Καυστήρες, θερμαντήρες νερού, λέβητες και ατμοπαραγωγοί
 2. Εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ψύξεως, κλιματισμού και αερισμού. Αντλίες θερμότητας.
 3. Δίκτυα και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
 4. Εγκαταστάσεις και δίκτυα ενεργητικής πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Βιομηχανιών (Προγραμματισμός – Σχεδιασμός – Λειτουργία), τυπικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

 

 1. Διαδικασίες και συναρτήσεις παραγωγής και κοστολόγηση, συστήματα παραγωγής και αποθηκεύσεως
 2. Εργονομία και εργασιακά συστήματα, ασφάλεια εργασίας (ΣΑΥ,ΦΑΥ, Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης)
 3. Διασφάλιση ποιότητας
 4. Οικονομική ανάλυση επενδύσεων και επιχειρήσεων
 5. Πληροφοριακά συστήματα διοικήσεως

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
 2. έλεγχος, αξιολόγηση και επιθεώρηση όλων των παραπάνω έργων.
 3. συντονισμός της κατασκευής/υλοποίησης όλων των παραπάνω έργων.
 4. παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης τεχνικών έργων
 5. διοίκηση παραγωγής
 6. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,
 7. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,
 8. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 9. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,
 10. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας,
 11. διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, διαιτησίας & διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων,
 12. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας & σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία,
 13. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 14. έκδοση Σημάτων Λειτουργίας
 15. ενοργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση Καταστροφών

 

 

 

 

 

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης έχουν πρόσβαση και αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες - συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας υπό στοιχεία (ii) εώς και (xx)

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζεται βάσει προσόντων η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Ναυπηγούς Μηχανικούς:

 

α) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

 

β) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο.

 

 

 

Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Ναυπηγών Μηχανικών, αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί, αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να έχουν εκείνες τις επαγγελματικές δεξιότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, που είναι σύμφωνες με τα προσόντα τους.

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων των Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών σήμερα, καθορίζεται από τους τρεις βασικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς τομείς (αντικείμενα, κατευθύνσεις):

 

α. Πλωτές Κατασκευές & Εφαρμοσμένη Μηχανική

 

β. Ρευστομηχανική & Ναυτική Τεχνολογία

 

γ. Τομέας Παραγωγής & Διοίκηση Παραγωγής

 

 

 

Οι Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί έχουν πρόσβαση και αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες - συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

 1. σε όλες τις απαγγελματικές δραστηριότητες των διπλωματούχων μηχανολόγων μηχανικών
 2. εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης πλωτών κατασκευών καθώς και των πλωτών τμήματων των τεχνικών έργων.

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζεται βάσει προσόντων η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς:

 

α) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,

 

β) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

 

γ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,

 

δ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

 

ε) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 

ζ) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο.

 

 

 

Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί, αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να έχουν εκείνες τις επαγγελματικές δεξιότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, που είναι σύμφωνες με τα προσόντα τους

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σήμερα, καθορίζεται από τους τέσσερις βασικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς τομείς (αντικείμενα, κατευθύνσεις):

 

α. Ηλεκτρική Ενέργεια

 

β. Ηλεκτρονικά Συστήματα & Συστήματα Τηλεπικοινωνιών

 

γ. Πληροφοριακά Συστήματα

 

δ. Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου

 

 

 

Οι επιμέρους θεματικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείμενα) των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είναι οι παρακάτω ενότητες:

 

Α. Ασφάλεια και αξιοπιστία, Ηλεκτρικά κυκλώματα, Ηλεκτρομαγνητική θεωρία και εφαρμογές, Ψηφιακή λογική

 

Β.Ηλεκτρονική, Ηλεκτρονικά κυκλώματα και στοιχεία, Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υλικά Συστήματα ελέγχου και επικοινωνιών

 

Γ. Στατική, Δυναμική, Θερμοδυναμική, Μετάδοση Θερμότητας

 

Δ. Ισχύς, Μεταφορά και διανομή, Μηχανές εναλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος, Μετασχηματιστές

 

Ε. Γενικές τεχνικές εγκαταστάσεων ισχύος, Ανάλυση κυκλωμάτων, Διατάξεις και κυκλώματα ηλεκτρονικών ισχύος, Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και εφαρμογές, Ηλεκτρικές μηχανές και ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις

 

ΣΤ. Ηλεκτρονική, Συστήματα Ελέγχου, Επικοινωνίες, Μετρητικές διατάξεις και όργανα, Υπολογιστικά συστήματα, Ευστάθεια, Τηλεπικοινωνίες

 

Ζ. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Γενικά συστήματα υπολογιστών, Συστήματα μικροεπεξεργαστών, Εξοπλισμός/Ψηφιακά ηλεκτρονικά, Σχεδίαση και ανάλυση, Λογισμικό, Ανάπτυξη και εφαρμογές, Δίκτυα Υπολογιστών και Πρωτόκολλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματικές δραστηριότητες

 

Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί έχουν πρόσβαση και αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες - συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τυπικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

 

 1. Γραμμές μεταφοράς και διανομής υψηλής τάσεως >1000 V και υποσταθμοί υποβιβάσεως τάσεως μετά των διατάξεων γειώσεως και του συναφούς εξοπλισμού
 2. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, εξοπλισμός προστασίας, διατάξεις γειώσεως) ομού μετά τον συσκευών καταναλώσεως και μετατροπής ηλεκτρικής ισχύος

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Ενεργειακές και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τυπικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

 

 1. Θερμικές μηχανές (στροβιλομηχανές, εσωτερικής καύσεως, κινητήρων αεροσκαφών ) και παραγωγή ισχύος
 2. Υδροδυναμικές και αεροδυναμικές μηχανές (αντλίες, αεροσυμπιεστές, ανεμιστήρες, υδροστρόβιλοι, ανεμογεννήτριες)
 3. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας με συμβατικά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική τεχνολογία
 4. Καυστήρες, Λέβητες και ατμοπαραγωγοί. Εγκαταστάσεις θερμάνσεως με ΑΠΕ : ηλιοθερμία, βιομάζα, γεωθερμία

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Εγκαταστάσεων θερμάνσεως, ψύξης, Κλιματισμού και Πυρασφάλειας,τυπικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

 

 1. Καυστήρες, θερμαντήρες νερού, λέβητες και ατμοπαραγωγοί
 2. Εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ψύξεως, κλιματισμού και αερισμού. Αντλίες θερμότητας.
 3. Δίκτυα και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
 4. Εγκαταστάσεις και δίκτυα ενεργητικής πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Βιομηχανιών(Προγραμματισμός – Σχεδιασμός – Λειτουργία),τυπικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

 

 1. Διαδικασίες και συναρτήσεις παραγωγής και κοστολόγηση, συστήματα παραγωγής και αποθηκεύσεως
 2. Εργονομία και εργασιακά συστήματα, ασφάλεια εργασίας (ΣΑΥ,ΦΑΥ, Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης)
 3. Διασφάλιση ποιότητας
 4. Οικονομική ανάλυση επενδύσεων και επιχειρήσεων
 5. Πληροφοριακά συστήματα διοικήσεως

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετώνΣυστημάτων Πληροφορικής & Δικτύων τυπικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

 

 1. Υλικό, συστήματα και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
 2. Λογισμικό λειτουργίας και διασυνδέσεως Η/Υ
 3. Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Ασύρματης Επικοινωνίας τυπικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν:

 

 1. Ηλεκτρονικές διατάξεις και συναφείς εξοπλισμός επιτηρήσεως και ελέγχου εγκαταστάσεων ή τεχνικών έργων.
 2. Συστήματα επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών

 

 1. έλεγχος, αξιολόγηση και επιθεώρηση όλων των παραπάνω έργων.
 2. συντονισμός της κατασκευής/υλοποίησης όλων των παραπάνω έργων.
 3. παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης τεχνικών έργων
 4. διοίκηση παραγωγής
 5. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,
 6. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,
 7. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 8. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,
 9. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας,
 10. διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, διαιτησίας & διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων,
 11. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας & σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία,
 12. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 13. έκδοση Σημάτων Λειτουργίας
 14. ενοργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση Καταστροφών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 1. Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζεται βάσει προσόντων η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Διπλωματούχων των ακολούθων Σχολών και Τμημάτων:

 

 1. Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης
 2. Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών
 3. Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 4. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 5. Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

καθώς και των Διπλωματούχων των ακολούθων Σχολών και Τμημάτων που έχουν λάβει εξειδίκευση σχετική με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και που είναι σύμφωνες με τα προσόντα τους:

 

 1. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
 2. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 3. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών
 4. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 5. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 6. Κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο.

 

 

 

Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Διπλωματούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί, αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να έχουν εκείνες τις επαγγελματικές δεξιότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που είναι σύμφωνες με τα προσόντα τους.

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων των Διπλωματούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σήμερα, καθορίζεται από τους τρεις βασικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς τομείς (αντικείμενα, κατευθύνσεις):

 

α. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

 

β. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαδικτύου (ιστότοποι, κοινωνικά δίκτυα, κτλ)

 

γ. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση δικτυακών και επικοινωνιακών συστημάτων

 

δ. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Παροχής Δικτυακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου

 

 

 

Οι επιμέρους θεματικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείμενα) των Διπλωματούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σήμερα είναι οι παρακάτω ενότητες:

 

Α. Αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα και διατάξεις, Επεξεργασία αναλογικών και ψηφιακών σημάτων και συστημάτων

 

Β. Συστήματα (τηλεπικοινωνιών και δικτύων, ενέργειας, υπολογιστών, αυτοματισμού και ρομποτικής, αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων και γνώσης, βιοιατρικής, υλικού και λογισμικού), Πληροφοριακά συστήματα κάθε είδους, Συστήματα Φορητής Υπολογιστικότητας και Εφαρμογών (Mobile Computing and Applications)

 

Γ. Εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού, Ασφάλεια πληροφορίας και Ασφάλεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων

 

Δ. Υλοποίηση εφαρμογών και λογισμικού συστήματος σε ενσωματωμένα συστήματα (embedded) και σε υψηλής ταχύτητας υπολογιστικά συστήματα (HPC), Προγραμματιζόμενων και μη, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων υλικού (HW)

 

Ε. Αποσφαλμάτωση συστημάτων και κυκλωμάτων των ανωτέρω τομέων

 

ΣΤ. Οπτικοποίηση και γραφικά, Υπηρεσίες συμφωνημένου επίπεδου (SLA)

 

 

 

Επαγγελματικές δραστηριότητες

 

Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχουν πρόσβαση και αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους, ως ελεύθεροι επαγγελματίες μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες, συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

1) Στις κύριες εργασίες που εκτελούνται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως περιγράφονται ακολούθως:

 

i. Μελέτη / Προμελέτη

 

ii. Ανάλυση

 

iii. Σχεδίαση

 

iv. Κατασκευή/Υλοποίηση

 

v. Δοκιμές/Πιλοτική Λειτουργία

 

vi. Δοκιμές / Παραγωγική Λειτουργία

 

vii. Λειτουργία

 

viii. Συντήρηση

 

ix. Επίβλεψη

 

x. Πραγματογνωμοσύνη / Εμπειρογνωμοσύνη

 

xi. Αξιολόγηση

 

xii. Πιστοποίηση τήρησης προτύπων

 

xiii. Διαχείριση έργων (Project Management)

 

2) Στην εκτέλεση εργασιών που εφαρμόζονται χωρίς απαραίτητα την ύπαρξη έργου, όπως :

 

i. Εκπαίδευση

 

ii. Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)

 

 1. Διαχείρισηέργων R&D (Project Management)

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζεται βάσει προσόντων η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους:

 

α) Διπλωματούχους Μηχανικούς Μεταλλείων – Μεταλλουργούς Μηχανικούς της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ),

 

β) Διπλωματούχους Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

γ) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Μηχανικών Μεταλλειών – Μεταλλουργών Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο.

 

 

 

Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Μηχανικών Μεταλλειών – Μεταλλουργών Μηχανικών, αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί, αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να έχουν εκείνες τις επαγγελματικές δεξιότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλειών – Μεταλλουργών Μηχανικών, που είναι σύμφωνες με τα προσόντα τους

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων των Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλειών – Μεταλλουργών Μηχανικών σήμερα, καθορίζεται από τους πέντε βασικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς τομείς (αντικείμενα, κατευθύνσεις):

 

α. Μεταλλευτική Τεχνολογία

 

β. Γεωτεχνολογία – Γεωλογικές Επιστήμες

 

γ. Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον

 

δ. Μεταλλουργία

 

ε. Τεχνολογία Υλικών

 

 

 

Οι επιμέρους θεματικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείμενα) των Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλειών – Μεταλλουργών Μηχανικών είναι οι παρακάτω ενότητες:

 

Α. Έρευνα, εντοπισμός, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και γεωθερμικών πεδίων.

 

Β. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που παράγουν και αξιοποιούν πρώτες ύλες μαζί με τα βοηθητικά και συνοδά αυτών έργα.

 

Γ. Εντοπισμός και εκμετάλλευση, προστασία και απορρύπανση υπόγειων υδροφορέων.

 

Δ. Σχεδιασμός και κατασκευή υπόγειων και γεωτεχνικών έργων.

 

Ε. Μεταλλουργικές διεργασίες.

 

ΣΤ. Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων.

 

Ζ. Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών.

 

Η. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

 

Θ. Διαχείριση της ποιότητας.

 

Ι. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τις ανωτέρω δραστηριότητες.

 

 

 

 

 

Επαγγελματικές Δραστηριότητες

 

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Μεταλλείων – Μεταλλουργοί Μηχανικοί έχουν πρόσβαση και αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες - συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

 1. Εργασίες διερεύνησης του εδάφους και υπεδάφους με γεωτρητικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, γεωλογικές, και άλλες μεθόδους και ανάλυσης γεωδεδομένων με γεωστατιστικές και άλλες μεθόδους, με στόχο την ανίχνευση, εντοπισμό και αξιολόγηση φυσικών πόρων (ορυκτών και ενεργειακών και υδατικών πόρων), την κατασκευή τεχνικών έργων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως και σε άλλα πεδία εφαρμογής (αρχαιολογία κλπ).
 2. Εκμεταλλεύσεις ορυκτών πρώτων υλών (μεταλλευμάτων, βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών, μαρμάρων, διακοσμητικών λίθων και αδρανών υλικών), με επιφανειακές, υπόγειες ή υποθαλάσσιες μεθόδους.
 3. Εκμεταλλεύσεις ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ.), καθώς και στην αξιοποίηση αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων, διοξειδίου του άνθρακα, ραδιενεργών αποβλήτων, κλπ.
 4. Εκμεταλλεύσεις γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.
 5. Έργα εντοπισμού, διερεύνησης, άντλησης, εμπλουτισμού και προστασίας υδροφόρων σχηματισμών.
 6. Μονάδες εμπλουτισμού ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών.
 7. Μονάδες κατεργασίας μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και δευτερογενών πρώτων υλών (παλαιομέταλλα, αποφρύγματα, κλπ.) με πυρομεταλλουργικές, υδρομεταλλουργικές, και άλλες μεθόδους.
 8. Μονάδες παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου.
 9. Μονάδες παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων (γύψος, κλπ.), αδρανών υλικών και άλλων δομικών υλικών και ασφαλτικών.
 10. Μονάδες κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων, όπως χαλυβουργεία, χυτήρια, σωληνουργίες, επιμεταλλωτήρια, ελασματουργεία, μηχανουργεία, κλπ.
 11. Μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών (π.χ. ηλεκτρονικών, μαγνητικών, υπεραγώγιμων κλπ.).
 12. Εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και στον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχανίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές κλπ.
 13. Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κλπ.), καθώς και στην προστασία αυτών από τη διάβρωση.
 14. Εργασίες μη καταστρεπτικών ελέγχων και δοκιμών προσδιορισμού αντοχής και μηχανικών χαρακτηριστικών σε μέταλλα και κράματα, μεταλλικά προϊόντα, διακοσμητικούς λίθους, μεταλλικές κατασκευές, οπλισμούς, δοκιμές τσιμέντου, σκυροδέματος και ασφαλτικών, δοκιμές εδαφομηχανικής - βραχομηχανικής και αδρανών υλικών, δοκιμές ανάλυσης ρευστών, δοκιμές στερεών καυσίμων, κλπ.
 15. Έργα διάνοιξης σηράγγων (με συμβατικές και μηχανικές μεθόδους), μικροσηράγγων, φρεάτων και γεωτρήσεων.
 16. Ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.
 17. Εξορυκτικά και τεχνικά έργα στα οποία απαιτείται η χρήση εκρηκτικών υλών (εκβραχισμοί, καθαιρέσεις κτιρίων και άλλων κατασκευών κλπ.), καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών.
 18. Εκπόνηση και επίβλεψη γεωτεχνικών μελετών και έρευνα (εκσκαφές, μετακινήσεις, αποθέσεις γαιών, βελτιώσεις και ενισχύσεις γεωλογικών σχηματισμών, θεμελιώσεις, αντιστηρίξεις, κ.λπ. σε μεταλλευτικά και τεχνικά έργα)
 19. Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών από γεωλογικούς παράγοντες.
 20. Μονάδες παραγωγής και διαχείρισης πρωτογενούς ενέργειας και εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αέριων καυσίμων.
 21. Μονάδες παρακολούθησης, συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών, υγρών και αέριων βιομηχανικών αποβλήτων.
 22. Μονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης χρήσιμων υλικών με μεθόδους εμπλουτισμού, μεταλλουργικές τεχνικές ή άλλες τεχνολογίες.
 23. Έργα απορρύπανσης εδαφών.
 24. Έργα προστασίας περιβάλλοντος σε μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και σε συναφείς δραστηριότητες.
 25. Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.
 26. Ανάπτυξη και διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ - GIS), συστημάτων ποιότητας και πιστοποίηση προϊόντων, μονάδων, διαδικασιών κλπ., στις δραστηριότητες υπό στοιχεία (i) εώς (xxv) του παρόντος άρθρου.
 27. έλεγχος, αξιολόγηση και επιθεώρηση όλων των παραπάνω έργων.
 28. συντονισμός της κατασκευής/υλοποίησης όλων των παραπάνω έργων.
 29. παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης τεχνικών έργων
 30. διοίκηση παραγωγής
 31. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,
 32. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,
 33. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 34. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,
 35. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας,
 36. διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, διαιτησίας & διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων,
 37. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας & σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία,
 38. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 39. έκδοση Σημάτων Λειτουργίας
 40. ενοργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση Καταστροφών

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζεται βάσει προσόντων η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς:

 

α) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 

β) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

γ) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

δ) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών της ημεδαπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

 

 

Τα μέλη του ΤΕΕ που έχουν ενταχθεί στη βασική ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών, αλλά η άδεια άσκησης επαγγέλματος που τους έχει αποδοθεί, αναφέρει άλλη ειδικότητα ή εξειδίκευση, μπορούν να ασκούν εκείνες τις δραστηριότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών, που είναι σύμφωνες με τα ακαδημαϊκά προσόντα τους.

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων των Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών σήμερα, καθορίζεται από τους τρεις βασικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς τομείς (αντικείμενα, κατευθύνσεις):

 

α. Διεργασίες

 

β. Χημική Κινητική - Φαινόμενα Μεταφοράς

 

γ. Μηχανική και Τεχνολογία των υλικών

 

 

 

Οι επιμέρους θεματικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείμενα) των Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών είναι οι παρακάτω ενότητες:

 

Α. Ιδιότητες και καταστάσεις της ύλης - ενεργειακές ανταλλαγές και μετατροπές κατά τον μετασχηματισμό της ύλης ή/και της ενέργειας.

 

Β. Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Θερμοδυναμική, Χημική Κινητική και Φαινόμενα Μεταφοράς (Ορμής - Ρευστομηχανική, Θερμότητας και Μάζας) σε μονοφασικά και πολυφασικά συστήματα.

 

Γ. Μηχανική των φυσικών, θερμικών, φυσικοχημικών, χημικών, βιοχημικών και βιολογικών διεργασιών και συστημάτων, με έμφαση τη διαστασιολόγηση ή/και επιλογή του εξοπλισμού των διεργασιών.

 

Δ. Ανάλυση, ανάπτυξη, σύνθεση, σχεδιασμός και ρύθμιση διεργασιών και συστημάτων, στις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες – (Λειτουργικός σχεδιασμός).

 

Ε. Επιστήμη, μηχανική και τεχνολογία των υλικών. (Σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, χαρακτηρισμό, αποτίμηση και προστασία υλικών/ προϊόντων/εγκαταστάσεων/έργων/μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

 

ΣΤ. Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

Ζ. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και εξοικονόμηση ενέργειας.  Βιομηχανική και Ενεργειακή Οικονομία – Διοίκηση και Οργάνωση - Εφοδιαστική Μηχανική.

 

Η. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

 

Θ. Συστήματα και Έλεγχος ποιότητας.

 

Ι. Διεργασίες και Συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψηαπο φάσεων.

 

 

 

Επαγγελματικές δραστηριότητες

 

Οι Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί έχουν πρόσβαση και αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες - συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

 

 

 1. εκπόνηση, επίβλεψη και εφαρμογή μελέτης εγκαταστάσεων Διεργασιών της Βιομηχανίας των Τεχνικών και των Κτιριακών Έργων.:

 

 1. Εγκαταστάσεων της βιομηχανίας – βιοτεχνίας διεργασιών (Process Industries), της βιομηχανίας εμπλουτισμού και επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων, της βιομηχανίας φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων, των συνοδών εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, των εγκαταστάσεων μεταφοράς και διανομής καυσίμων και ατμού.
 2. Έργων, Συστημάτων και Εγκαταστάσεων μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων ή επικίνδυνων ουσιών.
 3. Εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού χώρων, μεταφοράς ύδατος και αποβλήτων, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, υγροποιημένων αερίων, ιατρικών αερίων, μεταφοράς και αποθήκευσης υλικών, των τεχνικών και κτιριακών έργων.
 4. Ενεργειακών συστημάτων και εγκαταστάσεων χρήσης και εξοικονόμησης της ενέργειας και συνοδών εγκαταστάσεων διεργασιών σε έργα και μονάδες παραγωγής ενέργειας.
 5. Εγκαταστάσεων υγιεινής και ασφάλειας και προστασίας από πυρκαϊές.

 

 

 

 1. ανάπτυξη, σχεδιασμός (σύνθεση, μορφοποίηση, επεξεργασία ή κατεργασία), χαρακτηρισμός, τυποποίηση, έλεγχος ποιότητος και εμπορία υλικών.
 2. επιλογή και επίβλεψη εφαρμογής υλικών σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, κτιριακά και τεχνικά έργα.
 3. διάγνωση φθορών, συντήρηση και προστασία των υλικών.
 4. ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιότητας.
 5. εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη διαχείριση αστικών, βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
 6. διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
 7. εκπόνηση μελετών, διαχείριση, εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 8. εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου
 9. εκπόνηση μελετών εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και μελετών αποκατάστασης μετά βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές.
 10. εκπόνηση και επίβλεψη Περιβαλλοντικών μελετών
 11. έλεγχος, αξιολόγηση και επιθεώρηση όλων των παραπάνω έργων.
 12. συντονισμός της κατασκευής/υλοποίησης όλων των παραπάνω έργων.
 13. παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης τεχνικών έργων
 14. διοίκηση παραγωγής
 15. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,
 16. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,
 17. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 18. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,
 19. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας,
 20. διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, διαιτησίας & διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων,
 21. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας & σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία,
 22. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 23. έκδοση Σημάτων Λειτουργίας
 24. ενοργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση Καταστροφών

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται βάσει ακαδημαϊκών προσόντων τα δικαιώματα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Περιβάλλοντος:

 

α) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Ξάνθης

 

β) της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

γ) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

δ) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τις Σχολές ή τα Τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος της ημεδαπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

 

 

Τα μέλη του ΤΕΕ που φέρουν την ειδικότητα των Μηχανικών Περιβάλλοντος εγγράφονται στις βασικές ειδικότητες των Πολιτικών Μηχανικών και των Χημικών Μηχανικών και μπορούν με μερική πρόσβαση να ασκούν εκείνες τις δραστηριότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών και των Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών, που είναι σύμφωνες με τα ακαδημαϊκά προσόντα τους.

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος σήμερα, καθορίζεται από τους τέσσερις βασικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς τομείς (αντικείμενα, κατευθύνσεις):

 

α. Διαχείριση Υδατικών Πόρων-Υδραυλική Μηχανική

 

β. Διαχείριση Αποβλήτων

 

γ. Περιβάλλον

 

δ. Ενέργεια & Α.Π.Ε.

 

 

 

Οι επιμέρους θεματικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείμενα) των Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι οι παρακάτω ενότητες:

 

Α. Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Υδραυλική μηχανική

 

Β. Υγρά Απόβλητα – Ρύπανση υδάτων

 

Γ. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

 

Δ. Ποιότητα Αέρα και Κλιματική Αλλαγή,

 

Ε. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, πολιτική, Αξιολόγηση και Έλεγχος (επιθεώρηση)

 

Ζ. Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

Η. Βιοκλιματικός και Ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών

 

Θ. Συστήματα Α.Π.Ε. και Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας

 

Ι. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

 

 

 

Επαγγελματικές δραστηριότητες

 

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος μπορούν να απασχολούνται και να αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες - συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

 

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών υδραυλικών έργων
 2. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης
 3. εκπόνηση και επίβλεψη χημικών μελετών και έρευνας,
 4. εκπόνηση και επίβλεψη χημικοτεχνικών μελετών
 5. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών Φυτοτεχνικών και Έργων Πρασίνου
 6. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 7. επίβλεψη κατασκευή και λειτουργία έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων
 8. έλεγχος, αξιολόγηση και επιθεώρηση όλων των παραπάνω έργων.
 9. συντονισμός της κατασκευής/υλοποίησης όλων των παραπάνω έργων.
 10. παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης τεχνικών έργων
 11. διοίκηση παραγωγής
 12. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,
 13. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,
 14. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 15. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,
 16. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας,
 17. διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, διαιτησίας & διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων,
 18. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας & σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία,
 19. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 20. έκδοση Σημάτων Λειτουργίας
 21. ενοργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση Καταστροφών

 

 

 

 

 

ΜΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

 

 

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζεται βάσει προσόντων η πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και η ανάληψη τεχνικών ευθυνών από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Χωροταξίας και Πολεοδομίας:

 

α) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

β) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

γ) κάθε άλλου αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής που τυχόν ιδρυθεί στο μέλλον από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και των κατεχόντων διπλώματα Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της ημεδαπής, σύμφωνα με το νόμο.

 

Τα μέλη του ΤΕΕ που φέρουν την ειδικότητα των Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας εγγράφονται στη βασική ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και μπορούν με μερική πρόσβαση να ασκούν εκείνες τις δραστηριότητες ή να τους ανατίθενται εκείνες οι τεχνικές ευθύνες των Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που είναι σύμφωνες με τα ακαδημαϊκά προσόντα τους.

 

 

 

Το γενικό περίγραμμα των αποκτούμενων γνώσεων των Διπλωματούχων Μηχανικών Χωροταξίας και Πολεοδομίας σήμερα, καθορίζεται από τους δύο βασικούς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς τομείς (αντικείμενα, κατευθύνσεις):

 

α. Χωροταξία

 

β. Πολεοδομία και αστικός σχεδιασμός

 

 

 

Οι επιμέρους θεματικές παροχές γνώσεων (γνωστικά αντικείμενα) των Διπλωματούχων Μηχανικών Χωροταξίας και Πολεοδομίας είναι οι παρακάτω ενότητες:

 

Α. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

 

Β. Σχεδιασμός μεταφορών και συγκοινωνιών, χωρικής οργάνωσης και διαχείρισης δικτύων υποδομής και συστημάτων μεταφορών και υπηρεσιών

 

Γ. Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων και προγραμμάτων

 

Δ. Οργάνωση και επιχειρησιακή έρευνα, χρονικός προγραμματισμός, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων, τεχνοοικονομικών μελετών

 

Ε. Περιβαλλοντική προστασία, σχεδιασμός, διαχείριση και αξιολόγηση

 

ΣΤ. Δημογραφία, αστική γεωγραφία, περιφερειακή και κοινωνικοοικονομική ανάλυση

 

Ζ. Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών –συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών

 

Η. Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων

 

Θ. Ενεργειακός σχεδιασμός και έλεγχος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματικές δραστηριότητες

 

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Χωροταξίας και Πολεοδομίας μπορούν να απασχολούνται και να αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, μόνοι τους ή μαζί με άλλους μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, παρέχοντες υπηρεσίες - συμβουλές ή γνωματεύσεις με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στους παρακάτω τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 

 1. εκπόνηση και επίβλεψη χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών.
 2. εκπόνηση και επίβλεψη πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
 3. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών σχεδίων ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων, αστικού σχεδιασμού, αστικού προγραμματισμού, αστικής ανάπλασης και αστικής αναζωογόνησης και τοπίου.
 4. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χωροθέτησης ειδικών χρήσεων, εγκαταστάσεων, έργων, λειτουργιών και υπηρεσιών.
 5. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών της δομής, της χωρικής οργάνωσης και διαχείρισης δικτύων υποδομής και υπηρεσιών.
 6. εκπόνηση και επίβλεψη συγκοινωνιακών μελετών με μερική προσβαση στη χωροθέτηση των συγκοινωνιακών υποδομών
 7. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και μελετών στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων.
 8. σχεδιασμός, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων.
 9. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αξιοποίησης φυσικών πόρων.
 10. εκπόνηση τομεακών και κλαδικών αναπτυξιακών μελετών.
 11. ενεργειακοί έλεγχοι σε όλες τις κατηγορίες κτιρίων – Σχέδια ενεργειακής απόδοσης – Εκπόνηση και έλεγχος Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και λοιπών σχεδίων απορρεόντων από τη διεθνή και εθνική νομοθεσία.
 12. έλεγχος, αξιολόγηση και επιθεώρηση όλων των παραπάνω τεχνικών έργων.
 13. συντονισμός της κατασκευής/υλοποίησης όλων των παραπάνω τεχνικών έργων.
 14. παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης τεχνικών έργων,
 15. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,
 16. διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης)
 17. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού,
 18. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 19. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,
 20. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας,
 21. διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, διαιτησίας & διαμεσολάβησης σε όλο το φάσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων,
 22. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας & σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία,
 23. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 24. έκδοση Σημάτων Λειτουργίας
 25. ενοργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση Καταστροφών

πηγή : συσπείρωση αριστερών μηχανικών
http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2016/01/blog-post_92.html

 

Διαβάστηκε 3272 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016 12:44