Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 237

* ΑΜΑΚ: Αποζημίωση ιδιωτών μηχανικών, μελών Επιτροπών.

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015 11:45

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ  1018/20.04.2015                              Προς

                                                                               Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ-ΤΑΚ

 

                                                                                                      Κοιν:

1.      Μέλη Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ

2.      Προεδρείο Αντιπροσωπείας

3.      Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου (δια του προέδρου της)

4.      Εκπρόσωποι παρατάξεων

5.      συν. Τσικαλάκη Νίκο 

Θέμα: Αίτημα για ένταξη θέματος στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Δ.Ε.

Αιτούμαστε την ένταξη στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Δ.Ε. του παρακάτω θέματος:

Αποζημίωση ιδιωτών μηχανικών, μελών Επιτροπών.

Εισηγητής:  Ειρήνη Βρέντζου

 

Συνημ.:

ενημερωτικό σημείωμα -εισήγηση

           

  

                                                                          Ηράκλειο 19-04-2015

                                                                  Για τα μέλη της ΑΜΑΚ στη Δ.Ε.

 

 

                                                                             Ειρήνη Βρέντζου

 

Ενημερωτικό σημείωμα – εισήγηση για το θέμα στη Δ.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ:

ΘΕΜΑ : «Αποζημίωση ιδιωτών μηχανικών, μελών επιτροπών».

Εισηγητής: Ειρήνη Βρέντζου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 4024/2011 : «1. Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λ.π. του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. , τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους. Κατ' εξαίρεση στους ιδιώτες - μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 (Α΄247).».

Το ότι ''Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 (Α΄247)'', σημαίνει ότι δεν απαιτείται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών και άρα μπορούν να υπογραφούν μονομερώς από τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό.

Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις και δεν φαίνεται να γίνεται κάποια προσπάθεια να υπογραφούν οι αποφάσεις όπου αυτές δεν υπάρχουν.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αποζημιώνονται συνάδελφοι ιδιώτες μηχανικοί που είναι μέλη επιτροπών (δημοπράτησης έργων, ΣΑ, ΣΥΠΟΘΑ, Ετοιμόρροπων, κ.α.), ενώ δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο και ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία.  

προτείνουμε:

Πρόταση ΑΜΑΚ:

1. Να σταλεί άμεσα επιστολή σε όλους τους φορείς, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Περιφέρεια , Δήμοι καθώς και στα νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις  που είναι υπό την εποπτεία τους προκειμένου να προβλέψουν στον προϋπολογισμό τους πίστωση για τις υπουργικές αποφάσεις που ήδη υπάρχουν και να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους.

2. Να σταλεί άμεσα επιστολή στον πρόεδρο του ΤΕΕ έτσι ώστε να μεριμνήσει να υπογραφούν οι υπουργικές αποφάσεις σε άμεση συνεργασία με τον Υφυπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη  ο οποίος εκτός του ότι θα πρέπει να υπογράψει τις δικές του υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να συμβάλει και στην υπογραφή των αποφάσεων των άλλων υπουργείων ως ο καθ' ύλην ''αρμόδιος΄΄ για θέματα μηχανικών από τη θέση που κατέχει.  

 

 

                                                                                                           Ηράκλειο 19-04-2015

Διαβάστηκε 8102 φορές