Εισήγηση ΑΜΑΚ στη ΔΕ: «Αίτημα για συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.)».

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 07:18

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την  Πέμπτη 22-07-2021 και ώρα 19.00 μ.μ.

Θέμα: «Αίτημα για συγκρότηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.)».

 

Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου Π.Μ. μέλος Δ.Ε.

 

Σύμφωνα με άρθρο 2 του Ν. 4495/17, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , συγκροτείται στην έδρα κάθε Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.).

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) αποφασίζει επί των προσφυγών που υποβάλλονται κατά των γνωμοδοτήσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής στις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 7 και του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 και

β)ελέγχει τις υπαγωγές αυθαίρετων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί σε διατηρητέα κτίρια, σύμφωνα με το άρθρο 117.

 

Μέχρι και σήμερα δεν έχει συγκροτηθεί στην Κρήτη το ΠΕ.Σ.Α.

 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 99 του Ν. 4685/20, ορίζεται ότι :“ 12. Μέχρι την συγκρότηση των ΠΕ.Σ.Α. του άρθρου 12, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας του άρθρου 18, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. του άρθρου 22 και των Επιτροπών των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 116 και της παραγράφου 10 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017(Α'167), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορίζονται τα όργανα που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες αυτών” .

 

Δεν γνωρίζουμε να έχει εκδοθεί τέτοια απόφαση.

 

Για την πληρότητα της εισήγησης παραθέτουμε τα εξής στοιχεία:

 

Τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

α) Έναν (1) αρχιτέκτονα - μηχανικό με Α΄ βαθμό της περιφερειακής Διεύθυνσης του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, με τον αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος με την ανωτέρω ειδικότητα ως Πρόεδρος ή αναπληρωτής Προέδρου του Σ.Α. μπορεί να οριστεί αρχιτέκτονας – μηχανικός με Α΄ βαθμό της Περιφέρειας ή άλλου φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

β) Έναν (1) αρχιτέκτονα - μηχανικό, μηχανικό με Α΄ βαθμό σε ΥΔΟΜ της περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Δύο (2) αρχιτέκτονες – μηχανικούς, εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε. και Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α., αντιστοίχως, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 και επιλέγονται με κλήρωση από μητρώα, τα οποία τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος και τα οποία συντάσσονται με τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Ε.Ε. και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.), αντιστοίχως.

δ)Έναν (1) αρχιτέκτονα καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας αρχιτεκτονικής σχολής, με τον αναπληρωτή του.

Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Περιφέρειας.

Η θητεία των μελών είναι διετής.

 

Είναι απαράδεκτο να μην έχει συγκροτηθεί το ΠΕ.Σ.Α. από το  2017 .

 

Πρόταση:

 

Να σταλεί επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , με κοινοποίηση στο ΤΕΕ αλλά και τα Περιφερειακά τμήματα, που να ζητάμε να συγκροτήσει άμεσα το ΠΕ.Σ.Α. στην Κρήτη.

Διαβάστηκε 750 φορές