ΑΜΑΚ: θέμα στη ΔΕ για τα (ΜΗ.Τ.Ε).

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 11:03

Κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 30 - 07- 2020 θέσαμε εκτός ημερησίας ζητήματα που αντιμετωπίζουν μηχανικοί σε σχέση με τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).

Αποφασίστηκε ομόφωνα να αποστείλουμε επιστολή την οποία και αναλάβαμε να συντάξουμε.

 

Παραθέτουμε το σχέδιο επιστολής : 

 

 

 

                                                 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Πρεβελάκη & Γρεβενών

712 02 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810 – 342520, 2810-341455

Fax:2810-281128

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.teetak.gr

Ηράκλειο, …..-10-2020

 

 

Προς:

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

 

Κοιν.

Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό               

 

           

Κύριε Υπουργέ,

 

Με ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά τη συνεδρίασή της στις 30-07-2020 σας στέλνουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να αναδείξουμε και να επιλυθούν ζητήματα που προκύπτουν για τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).

 

Στο άρθρο 188 παρ.3 του νόμου 4635/2019 αναφέρεται ότι:

 

«3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 3η Ιουλίου 2019 ως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2019, διαγράφεται.»

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 3η Ιουλίου 2019 ως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 εξετάζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του π.δ. 71/2019 διατάξεις. Τα βασικά, προϊσχύοντα του π.δ. 71/2019, νομοθετήματα είναι ο νόμος 3316/2005 και το π.δ. 138/2009.

 

Σχετικά με το νόμο 3316/2005 και το π.δ. 138/2009

 

Στο άρθρο 39 του νόμου 3316/2005 δημιουργείται εύλογη σύγχυση περί του ποιές είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής.

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του νόμου 3316/2005 αναφέρεται ότι:

«Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις απαγορεύσεις της επόμενης παραγράφου.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στο Μητρώο Μελετητών των πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα, εφόσον το δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων περιλαμβάνεται μεταξύ των νόμιμων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.»

 

Στην παρ. 4 του άρθρου 39 του νόμου 3316/2005 αναφέρεται ότι:

«4. «Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος κατατάσσεται αφενός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών του, καθώς και από την πιστοποιούμενη εμπειρία του και αφετέρου σε τάξεις ανά κατηγορία, με βάση το δυναμικό του.».

Το δυναμικό υπολογίζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον τομέα σπουδών του, την εμπειρία στην εκπόνηση μελετών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, καθώς και την εμπειρία του σε επιβλέψεις μελετών, και τα έτη που παρήλθαν από την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ως εξής: (α) Μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του διπλώματος: δυναμικό μιας μονάδας.

 

Στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι:

«6. Για την εγγραφή στα Μητρώα: Πτυχίο Α΄ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε μελετητή ή εταιρεία μελετών με δυναμικό μιας μονάδας στην εν λόγω κατηγορία.»

 

Από τον συνδυασμό των παρ. 4 & 6 προκύπτει λογικώς ότι εγγράφεται με πτυχίο Α΄ τάξης ο μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του διπλώματος, ενώ από την παρ.1 προκύπτει ότι εγγράφεται με πτυχίο Α΄ τάξης ο μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Με άλλα λόγια, το άρθρο 39 του Ν. 3316/2005 ενέχει εσωτερική αντίφαση.

 

Στην παρ.1 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 είναι πρόδηλο ότι με νεότερο προεδρικό διάταγμα θα καθοριστούν οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στο Μητρώο Μελετητών. Επιπλέον, στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου αναφέρεται: «7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται: α) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα μητρώα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται.».

 

Το π.δ. 138/2009, που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39, αποτελεί ειδικότερο και νεότερο νομοθέτημα, που προσδιορίζει σαφέστερα: «α) τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα μητρώα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται» (βλ. άρθρο 39 παρ. 7 περ. α του Ν. 3316/2005).

 

 

Το άρθρο 2 παρ. 4 του π.δ. 138/2009 προβλέπει:

«4. Για την εγγραφή στην Α` τάξη απαιτείται μόνο η παρέλευση τετραετίας τουλάχιστον από τη λήψη του τίτλου σπουδών και η κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, σε όποιες περιπτώσεις αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Για τη λήψη πτυχίου Β` και Γ` τάξης, εκτός από την παρέλευση του απαραίτητου χρόνου κατά το άρθρο 39 παρ. 4 του ν. 3316/2005, απαιτείται υποχρεωτικά και η εκπόνηση μελετών συνολικού οικονομικού αντικειμένου τουλάχιστον ίσου με το άνω όριο αμοιβών μελετών της τάξης στην οποία ζητείται η εγγραφή, όπως το όριο αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 14.»

 

Στην παραπάνω παράγραφο του π.δ. 138/2009, στην οποία αναφέρεται ότι «για την εγγραφή στην Α` τάξη απαιτείται μόνο η παρέλευση τετραετίας τουλάχιστον από τη λήψη του τίτλου σπουδών και η κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος…» γίνεται αναφορά στον ν. 3316/2005, το οποίο δείχνει ότι λαμβάνεται υπόψιν.

 

Σχετικά με το π.δ. 71/2019 και το νόμο 4635/2019

 

Στο άρθρο 2 παρ.3 του π.δ. 71/2019 αναφέρεται ότι:

«Με την εγγραφή ο μελετητής κατατάσσεται στην εισαγωγική βαθμίδα 0 και στις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄. Στην εισαγωγική βαθμίδα 0 κατατάσσονται τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 μετά την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματός τους κατά τις κείμενες διατάξεις. Η κατάταξη στις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄ γίνεται ως εξής:

α) Μελετητής που έχει συμπληρώσει τριετία στην εισαγωγική βαθμίδα 0, και αποδεικνύει ανάλογη εμπειρία σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6, λαμβάνει πτυχίο Α΄ βαθμίδας και έχει δυναμικό μιας μονάδας στην κατηγορία μελετών που αιτείται.»

 

Παρακάτω στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι:

« δ) Για την πρώτη τους εγγραφή τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 2 εγγράφονται απευθείας σε μία από τις βαθμίδες Α΄, Β΄ και Γ΄ εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετία, 8ετία και 12ετία αντίστοιχα από την λήψη του διπλώματος ή πτυχίου ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια άδεια καταθέτοντας βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης….».

 

Αν κάποιος δεν έχει λάβει πτυχίο Α’ τάξης πριν τον Δεκέμβρη του 2020, αλλά έχει συμπληρώσει ορισμένα έτη (1 έως 3 έτη) από τη λήψη του διπλώματος ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος, θα πρέπει να ενταχτεί στη βαθμίδα 0 και να περιμένει άλλα τρία χρόνια ώστε να λάβει το πτυχίο αυτό;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1 (αρ. πρωτ. Δ24/οικ/598/16-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΞ2465ΧΘΞ-ΙΛΥ) του Υπουργείου Υποδομών τα πτυχία που εκδίδονται με τις μεταβατικές διατάξεις και πριν την καθολική ισχύ του π.δ. 71/2019 , έχουν ισχύ έως 31 Δεκεμβρίου 2020. Τι γίνεται με τα πτυχία που είναι σε ισχύ και δεν έχουν εκδοθεί με τις διατάξεις αυτές;

 

 

 

                                                                                                                                                                                Για τη ΔΕ,

                                                                                                                                                              Ο Πρόεδρος

 

                                                                               

 

 

Κοινοποίηση:

- Προέδρους Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ

 

Εσωτερική διανομή:

-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ

-  Προεδρείο  Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ

-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ

-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου

-  Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ

-  Γραφείο μηχανικών

-  Σύλλογοι Μηχανικών- 

-  Χρονολογικό Αρχείο

-  Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ

-  Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

 

Διαβάστηκε 698 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 11:12