Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών (εργασιακά)(Προδιαγραφών(ΕΤΕΠ)

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024 21:09

Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 70969/05.03.2024 (ΦΕΚ 1890/26.03.2024 τεύχος Β'): Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδομήντα εννέα (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες.

Ακολουθούν οι τίτλοι των 79 ΕΤΕΠ

Α/Α Κωδικός ΕΛΟΤ - ΤΠ 1501 - Τίτλος

1 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
2 01-05-00-00 Εμφανή σκυροδέματα
3 02-09-01-00 Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών
κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας
4 03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι
5 03-03-01-00 Εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα
6 03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων
7 03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών
8 03-05-02-01 Επιστεγάσεις και επενδύσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα
9 03-05-02-03 Επιστεγάσεις και επενδύσεις με μεταλλικά φύλλα πλήρως στηριζόμενα
10 03-05-03-00 Επιστεγάσεις και πλαγιοκαλύψεις με αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πετάσματα με
αμφίπλευρη μεταλλική επένδυση
11 03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα
12 03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα
13 03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
14 03-07-06-01 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτες
15 03-07-06-02 Ελαστικές μονοστρωματικές και πολυστρωματικές επιστρώσεις δαπέδων
16 03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα
17 03-07-10-03 Αναρτημένες ψευδοροφές από ινοτσιμεντοσανίδες
18 03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα
19 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα
20 03-08-07-01 Μονοί υαλοπίνακες, απλοί και πολυστρωματικοί
21 03-08-07-02 Πολλαπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
22 03-08-07-03 Κατασκευές με υαλόπλινθους και υαλόπλακες
23 03-08-09-00 Κατασκευές με υαλοπίνακες ασφαλείας
24 03-10-05-00 Προστατευτικές και διακοσμητικές επιστρώσεις ξύλινων επιφανειών
25 04-01-03-00 Συστήματα σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες
26 04-04-03-01 Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί
27 04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης στον αύλειο χώρο των κτιρίων
28 04-04-05-02 Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους κτιρίων
29 04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
30 04-20-01-02 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για την προστασία και διαχείριση καλωδίων σε
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
31 04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων
32 04-20-01-06 Συστήματα πλαστικών καναλιών καλωδίων
33 04-20-02-01 Αγωγοί και καλώδια διανομής ενέργειας χαμηλής τάσης
34 04-23-05-00 Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS)
35 05-01-09-02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί τεχνικών έργων
36 05-03-05-01 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ)
37 05-03-07-00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα
38 05-03-12-04 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη
39 05-03-17-00 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα
φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας
40 05-04-02-00 Διαγράμμιση οδικών έργων
41 06-04-01-00 Xωνευτoί φανοί επισήμανσης διαδρόμου αεροδρομίου
42 06-04-02-00 Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί διαδρόμου αεροδρομίου
43 07-03-01-80 Έλεγχος γεωμετρικών χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημα ΕΜ-120
44 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
45 08-01-04-01 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων
εκτόπισης του εδαφικού υλικού
46 08-01-04-02 Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων
αφαίρεσης του εδαφικού υλικού
47 08-05-01-04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα
48 08-07-01-02 Εσχάρες χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές
49 08-09-04-00 Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων
50 08-09-06-00 Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης
51 09-02-01-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
52 09-08-00-00 Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
53 09-15-01-00 Πλωτοί προβλήτες
54 09-19-01-00 Μέτρα υγείας - ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος κατά την κατασκευή
Λιμενικών Έργων
55 10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμων χλοοταπήτων, φυσικών και συνθετικών
56 10-05-03-00 Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου)
57 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
58 11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι
59 11-02-05-00 Έργα αντιστήριξης από οπλισμένη γη
60 11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών
61 11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών
62 11-03-03-00 Δονητική αντικατάσταση εδαφών (κατασκευή χαλικοπασσάλων)
63 11-03-05-00 Eνεματώσεις εδαφών και βράχων
64 12-02-01-02 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής κοπής
65 13-02-01-00 Φίλτρο περιμετρικής ζώνης 2Α λιθόρριπτων φραγμάτων με ανάντη πλάκα
σκυροδέματος
66 13-02-02-00 Ζώνη έδρασης 2Β ανάντη πλάκας σκυροδέματος λιθόρριπτων φραγμάτων
67 13-02-03-00 Μεταβατική ζώνη 3Α λιθόρριπτων φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
68 13-02-04-01 Ζώνες από αμμοχάλικα λιθόρριπτων φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
69 13-02-04-02 Ζώνες από βραχώδη υλικά λιθόρριπτων φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος
70 13-02-05-00 Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς λιθόρριπτων φραγμάτων με ανάντη πλάκα
σκυροδέματος
71 13-02-08-01 Κατασκευή ανάντη πλάκας από σκυρόδεμα για τη στεγανοποίηση λιθόρριπτων
φραγμάτων
72 14-01-13-01 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων
ελασμάτων
73 14-01-13-02 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από
δομικό χάλυβα
74 14-01-14-00 Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα και τοιχοποιία με μανδύες
εκτοξευόμενου σκυροδέματος
75 14-02-05-01 Επισκευές μεγάλων ρωγμών σε τοιχοποιίες με τη μέθοδο της λιθοσυρραφής
76 14-02-05-02 Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με διαμόρφωση ζωνών συρραφής
77 14-02-07-00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και
οπλισμένου επιχρίσματος
78 14-03-02-00 Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης
79 15-04-01-00 Μέτρα υγείας - ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσειςκαθαιρέσεις

Ακολουθούν οι τίτλοι των 18 ΕΤΕΠ
Α/Α Κωδικός ΕΛΟΤ - ΤΠ 1501- Τίτλος
1 01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα
2 02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών έργων
3 05-02-06-00 Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών
4 05-03-08-00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης
5 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη
6 05-03-18-01 Ασφαλτικές σφραγιστικές επαλείψεις
7 06-01-01-00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα
8 07-03-01-20 Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής
9 07-03-01-50 Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα
γραμμής
10 08-04-01-00 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών
11 08-05-03-02 Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ από λεπτόκοκκο
διαβαθμισμένο υλικό
12 08-07-02-03 Εγκατάσταση συσκευών ρύθμισης ροής ανοικτών διωρύγων
13 09-05-01-00 Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων
βαρύτητας
14 09-05-03-00 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων
15 09-09-01-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα
16 09-09-02-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα
17 09-14-03-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος
18 11-01-01-00 Έγχυτοι πάσσαλοι (με εκσκαφή)

Απόφαση-Υπ.-Υποδομών-και-Μεταφορών-7096

 

Πηγή: https://www.michanikos.gr/index/articles/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AD%CE%B1-79-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E-18-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%80-r14978/

Διαβάστηκε 309 φορές