Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023 13:02

1. Η επικαιροποίηση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 ΧΧΧΧ: 2009, αποτελεί άμεση προτεραιότητα, λόγω της εν τω μεταξύ εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης στον τομέα κυρίως των υλικών και των ευρωπαϊκών προτύπων.

2. Η χώρα μας υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της 1ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ - TOOLKIT I 
(OECD Competition Assessment Reviews, Greece/Sector: Building Materials, σελ. 328, No 12-15).

3. Τα κείμενα των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστούν σημαντική ποιοτική αναβάθμιση 
των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις  κατασκευής έργων.

4. Με τα εν λόγω κείμενα εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Διεθνή 
και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, και διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας 
Ευρωπαϊκής Αγοράς και στον τομέα των Δομικών Έργων.

5. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ολοκλήρωσε το έργο της επεξεργασίας των 80 Τεχνικών 
Προδιαγραφών, της Δημόσιας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κρίσης των κειμένων αυτών και, μετά από γνωμοδότηση 
της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ ΤΕ99, προώθησε την έκδοση των κειμένων αυτών, ως Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της από 29-5-2018 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΕΟΒ465ΧΘΞ-02Τ), ο ΕΛΟΤ 
παραχωρεί στο Υπoυργείο Υποδομών και Μεταφορών το δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης των κειμένων των 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την εφαρμογή τους στην κατασκευή των τεχνικών έργων στη χώρα, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 17 του ν. 4782/2021, τις ογδόντα (80) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του παραρτήματος Α, 
με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών περιέχονται στο παράρτημα Α και τα πλήρη κείμενα τους στο Παράρτημα Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Οι εγκρινόμενες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) εφαρμόζονται υποχρεωτικά, με την έναρξη 
ισχύος της παρούσας.

3. Ρήτρα σχετικά με το «ισοδύναμο»: Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 54 του ν. 4412/2016 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4782/2021.

4. Ρήτρα σχετικά με την ενιαία αγορά: Τα εμπορεύματα που διατίθενται νόμιμα στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Τουρκία ή κατάγονται και διατίθενται νόμιμα στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους.

Ακολουθούν οι τίτλοι των 80 ΕΤΕΠ

Α/Α Κωδικός Τίτλος
1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 Εκσκαφές κτιριακών έργων
2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα
4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 Αναρτημένες ψευδοροφές από γυψοσανίδες
5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02 Αναρτημένες ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές
6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα εξοπλισμού κτιρίων
7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 
άνευ ραφής
10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-02 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων
12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλιές
13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα
14 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως
15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί
16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών από μεταλλικά φύλλα
17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01 Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα
18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02 Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά
19 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών
20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-05-00 Αντιθαμβωτικά πετάσματα επί στηθαίων ασφαλείας οδών
21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών
22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-01-00 Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες διαχείρισης αποσκευών στους αεροσταθμούς
23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-02-00 Μεταφορικές ταινίες κλειστού βρόχου διαχείρισης αποσκευών στους 
αεροσταθμούς
24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-04-00 Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με 
σκυρόδεμα και δεξαμενών
25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00 Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμ με αυξημένες απαιτήσεις 
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές 
προσβολές
26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς (GRP)
27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα
28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03 Εσχάρες βιομηχανικής παραγωγής
29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων
30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00 Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης
31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων και βορβόρου - λυμάτων
32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα από φρέατα αποστράγγισης και well points
33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών
56892 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5115/17.08.2023
Α/Α Κωδικός Τίτλος
34 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωυφασμάτων
35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-04-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων
36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-05-00 Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων
37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-02-00 Λιθόρριπτος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας
38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-01 Πλήρωση κυψελωτών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων
με λιθορριπή
39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-02 Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων (caissons)
40 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας
ακτών με φυσικούς ογκολίθους
41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00 Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα
42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-02-00 Κυψελωτοί πρόχυτοι ογκόλιθοι λιμενικών ργων από οπλισμένο σκυρόδεμα
43 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-03-00 Ειδικής μορφής ογκόλιθοι από σκυρόδεμα για την θωράκιση
πρανών λιμενικών και παρακτίων έργων
44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από
οπλισμένο σκυρόδεμα
45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00 Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση
46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-02-00 Πλήρωση κυψελών και διακένων μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και 
λιμενικών κατασκευών με ύφαλη
σκυροδέτηση
47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00 Αποκατάσταση διατομής υφιστάμενων λιμενικών έργων
βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση ή τοποθέτηση σακκολίθων
48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-02-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα
49 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων με σπορά
51 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-01-00 Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων
52 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-02-00 Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων
53 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-00 Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων
54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-02 Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος
φραγμάτων με ελαστικές ταινίες
55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-03 Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος
φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες
56 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-04 Διαμόρφωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος
φραγμάτων με διακοπή της συνάφειας των παρειών τους
57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-05 Πλήρωση διακένου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος
φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά
58 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-03-00-00 Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (lean RCC)
59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-04-00-00 Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC)
60 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-01-00 Κλισιόμετρα
61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-02-00 Μαγνητικά εκτασιόμετρα κατακόρυφου τύπου
62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-05-00 Υδραυλικά καθιζησίμετρα
63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-06-00 Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών εδαφικών δονήσεων
64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-07-00 Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής
65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-08-00 Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα τύπου Casagrande
66 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-09-00 Κυψέλες μέτρησης ολικών πιέσεων / ωθήσεων γαιών
Τεύχος B’ 5115/17.08.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56893
Α/Α Κωδικός Τίτλος
67 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-10-00 Σύστημα μέτρησης παροχών/διαρροών
68 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-15-00 Σύστημα συλλογής στοιχείων μετρήσεων γεωτεχνικών
οργάνων επιτόπιας παρακολούθησης (DAQ)
69 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-16-00 Τερματικός οικίσκος οργάνων
70 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 Πλήρωση ρωγμών μικρού εύρους σε στοιχεία από
σκυρόδεμα
71 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02 Πλήρωση ρωγμών μεγάλου εύρους σε στοιχεία από
σκυρόδεμα
72 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-01 Ηλεκτροσυγκόλληση νέων ράβδων επί υπάρχοντος
συγκολλήσιμου οπλισμού ή επί χαλύβδινων διατομών, χωρίς προεργασία
73 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-02 Ηλεκτροσυγκόλληση νέων ράβδων επί υπάρχοντος
συγκολλήσιμου υπό προϋποθέσεις οπλισμού
74 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-08-00 Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας
επάλληλης τοιχοποιίας
75 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-01 Ενίσχυση υφιστάμενης τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση
οπλισμένου σκυροδέματος
76 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-02 Ενίσχυση υφιστάμενης τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση
οπλισμένου σκυροδέματος
77 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-01-00 Απεμφάτνωση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα
οργανισμό κτιρίων από σκυρόδεμα
78 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση εκρηκτικών
79 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με
θερμικές μεθόδους
80 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-01-00 Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται τα Τεχνικά Κείμενα των 80 ΕΤΕΠ

Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή ΦΕΚ 5115-Β-19-08-2023.pdf

Θυμίζουμε και την Εγκύκλιο 18998/2023: Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) αναθεωρημένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες οι οποίες βρίσκονται εδώ:

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=7582

 

Πηγή: https://www.michanikos.gr/index/articles/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%B3%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-80-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%80-%CE%BC%CE%B5-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CE%B5-%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82-r14185/

Διαβάστηκε 468 φορές