ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Κατάθεση Αίτησης Ακυρώσεως στο ΣτΕ της ΚΥΑ με θέμα «Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς»

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Τετάρτη, 04 Μαΐου 2022 07:02

Συνάδελφοι/σες

Ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ μαζί με τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες Ομοσπονδίες (ΠΟΕ ΟΤΑ, ΟΣΥΑΠΕ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ) κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) Αίτηση Ακυρώσεως της με αριθμό 34817/7-02-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄/556/10-02- 2022.

Η ΚΥΑ προσβάλλεται, για λόγους, που αφορούν στην αντίθεση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρ. 136Α του ν.4412/2016 προς το άρ. 103 Σ, το άρ. 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 Σ., την αρχής της οικονομικότητας και της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και την ορθολογική οργάνωση των υπηρεσιών του Δημοσίου (1ος Λόγος ακύρωσης). Προβάλλεται παράβαση του άρ. 2 παρ. 2 γ περ. γγ του ν.4013/2011 και του άρ. 20 του ν.2690/1999 (2ος Λόγος ακύρωσης) καθώς και παράβαση του άρ. 43 παρ.2 Σ (3ος Λόγος ακύρωσης). Η ως άνω διάταξη καταλαμβάνει διαγωνισμούς, που θα προκηρυχθούν μετά την 1-9-2021. Από τον συνδυασμό της διάταξης αυτής με το άρ. 5 παρ. 1 περ. α του ν.4412/2016, στο οποίο παραπέμπει προκύπτει, ότι η ως άνω διάταξη αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργου με εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ ύψους κάτω από 5.225.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως παγίως γίνεται δεκτό από την νομολογία το άρθρο 103 του Συντάγματος καθιερώνει συγκεκριμένους δεσμευτικούς για την διοίκηση κανόνες και δη: α) της οργάνωσης και της στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης με μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, β) της κάλυψης των αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών με υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου μετακλητών ή επί θητεία ή επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου στις κατ’ εξαίρεση προβλεπόμενες από το Σύνταγμα περιπτώσεις και υπό τη συνδρομή των οριζομένων από αυτό προϋποθέσεων και γ) της πρόσληψης των υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής .

Ο ως άνω κανόνας κατά την παγία νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αντί πολλών Ολ.Ελεγκτικού Συνεδρίου 179/2022, ΕλΣυν107/2016, ΕΣ Μειζ. 2007/2014) οδηγεί περαιτέρω στην ερμηνεία, ότι η δημόσια Διοίκηση δύναται στα πλαίσια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης έργων, που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ασκούμενων εκ μέρους της αρμοδιοτήτων, αρκεί η ανάθεση αυτή να αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών ποιοτικά και ποσοτικά προσδιορισμένων και υπό την προϋπόθεση, ότι η ανάθεση αυτή δεν φέρει χαρακτηριστικά καθολικότητας και υποκατάστασης των υπηρεσιών στο ανατιθέμενο σε αυτές έργο.

Ειδικότερα, ενόψει της αρχής της οικονομικότητας, που επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών των φορέων αυτών με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, δεν δύνανται, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, να διαθέτουν νομίμως πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των εν λόγω φορέων κατά κλάδο, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, αφού αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση της οικείας υπηρεσίας .

Επιπροσθέτως, η ανάθεση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων σε σχέση προς εκτελούμενα δημόσια έργα σε ιδιώτες, που δεν περιβάλλονται από τις εγγυήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, έρχεται σε αντίθεση προς το άρ. 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά την έννοια των οποίων ελεγκτικές αρμοδιότητες που αποτελούν κατ’ εξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κυριαρχίας δεν επιτρέπεται να ασκούνται από ιδιώτες .

Με την υπό κρίση διάταξη, το σύνολο του έργου εκτελείται και επιβλέπεται από ιδιωτικούς φορείς, σε ρόλο ελεγκτή και ελεγχόμενου, ενώ ακόμα και η πρόβλεψη της κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, που εμπεριέχεται στο άρ. 7 της προσβαλλόμενης δεν μπορεί να κριθεί ικανή για την διασφάλιση της αμεροληψίας του Ελεγκτή Μηχανικού έναντι του αναδόχου του έργου.

Σε κάθε δε περίπτωση, παρά τα ανωτέρω, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλείται να προβεί σε παραλαβή του έργου, σύμφωνα με το άρ. 8 της προσβαλλόμενης παρά το γεγονός, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που την απαρτίζουν δεν έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία επίβλεψης του έργου και αγνοούν την ουσιαστική ποιότητα της εκτελεσθείσας από την ανάδοχο εργασίας, με όλες τις έννομες συνέπειες, που δύναται να έχει μία τέτοια παραλαβή εις βάρος των μελών της Επιτροπής .

Στην Γνώμη της, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. έθεσε σειρά παρατηρήσεων, που ευθέως συνδέονται με την νομιμότητα της προσβαλλόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι οποίες ουδόλως ελήφθησαν υπόψη από την προσβαλλόμενη. Παρατηρήσεις, που συνδέονται με την συμβατότητα προς τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου της διάταξης του άρ. 136Α του ν. 4412/2016 έχουν εξάλλου διατυπωθεί στην υπ’ αρ. Α45/20201 γνώμη της Αρχής. Στην ίδια γνώμη αμφισβητείται και ορθώς κατά την άποψη τμας η ειδικότητα της εξουσιοδοτήσεως της παρ. 4 του άρθρου 136Α του ν.4412/2016 αναφορικά με την προηγούμενη γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αφού στην εξουσιοδοτική διάταξη δεν καθορίζεται με τρόπο ειδικό και σαφή η διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο αυτής, ούτε προκύπτει από άλλη διάταξη νόμου.

Αντίστοιχη Αίτηση Ακυρώσεως κατατεθέσαμε ως ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και για την αντίστοιχη ΚΥΑ «Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς». Θα ενημερώσουμε για την εξέλιξη της υπόθεσης.

 

Πηγή: https://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com/2022/04/blog-post_20.html?spref=fb&fbclid=IwAR13wrdM8WPUujJTExYubsaU8ZDQ85dnNg-Ke-JfrhungQdkJBEzagyPjkY

Διαβάστηκε 522 φορές