Νέος κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 11:23

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του ν. 4412/2016).

Οι αμοιβές του κανονισμού αποτελούν την υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές βάση για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).

Ο εγκρινόμενος Κανονισμός εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον υπολογισμό προεκτιμώμενων αμοιβών σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με χρόνο έναρξης την 30-7-2017 και μετέπειτα.

Η υπουργική απόφαση αριθμ. 15649/5-4-2016 (Β΄ 923 ) «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της ΕΚΧΑ Α.Ε. των μελετών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της Χώρας» εξακολουθεί να ισχύει.

Αναλυτικά η απόφαση έγκρισης καθώς και ο κανονισμός στο σχετικό αρχείο που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο:
Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.5.2017 (Β´ 2519/20.07.2017) Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Πηγή: https://dasarxeio.com/2017/07/20/336-3/

Διαβάστηκε 2071 φορές