ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Απορριπτική Απόφαση Ελεγκτικού για Προγραμματική Σύμβαση με Αναπτυξιακό Οργανισμό

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 08:23
Ελεγκτικό Συνέδριο : Ζ΄ Κλιμάκιο - Πράξη 143/2021.pdf
 
Θέμα: Απορριπτική Απόφαση Ελεγκτικού για Προγραμματική Σύμβαση με Αναπτυξιακό Οργανισμό
 
Συνάδελφοι/σες
 
Αναρτούμε την Πράξη 143/2021 του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία ..., με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Διοικητικής Υποστήριξης σε θέματα που άπτονται των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 του Δήμου Πλατανιά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν. 4674/2020».
 
Σύμφωνα με αυτή: “Εντούτοις, από τη Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει κατά τρόπο συγκεκριμένο, ειδικό και σαφή το αντικείμενο της ελεγχόμενης σύμβασης, δηλαδή οι επιμέρους υπηρεσίες που θα παρασχεθούν και το περιεχόμενο αυτών, σε συνάρτηση με τα - ειδικώς καθοριζόμενα - έργα και μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να εκτελεσθούν, τις δημοπρατήσεις, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή οποιαδήποτε άλλη εντοπισμένη δράση του Δήμου, για την εκτέλεση των οποίων οι Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών αδυνατούν να ανταποκριθούν με το προσωπικό που τις στελεχώνει, ώστε να καθίσταται αναγκαία η συνδρομή στις τεχνικές και εξειδικευμένες γνώσεις του”
 
“Επομένως, η κλήση του ... προς υποβολή αφενός οικονομικής προσφοράς επί των τιμών (αμοιβών) του προϋπολογισμού και αφετέρου δικαιολογητικών προς απόδειξη της μη συνδρομής στο πρόσωπό του των αναφερόμενων στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 λόγων υποχρεωτικού αποκλεισμού, χωρίς να διαπιστώνεται η κατά το δυνατόν, έστω, ισόρροπη με το Δήμο σύμπραξη του τελευταίου για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό την έννοια της υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων και δράσεων ή της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών, εντός των ορίων των καταστατικών σκοπών του, με στόχο την επίτευξη της νόμιμης αποστολής του, προσιδιάζει σε διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών, ως εκ τούτου, σύναψης σύμβασης από επαχθή αιτία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.”
 
“Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω και δεδομένου ότι αφενός μεν το υποβληθέν για έλεγχο σχέδιο δεν φέρει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο, ήτοι συγκεκριμένα έργα ή μελέτες για την εκτέλεση των οποίων συντρέχει πράγματι ανάγκη προσφυγής σε εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία, που δεν διαθέτει ο Δήμος, αφετέρου δε ελλείπει η έγκριση των όρων του από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου προγραμματικής σύμβασης.”
 
Απολύτως τεκμηριωμένα το Ελεγκτικό δηλαδή απορρίπτει το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, επιβεβαιώνοντας και τη δική μας κριτική. Δείτε επίσης προηγούμενη αντίστοιχη απόφαση Ελεγκτικού :
 

Πηγή: https://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.com/2021/11/blog-post_17.html?m=1&fbclid=IwAR0ZGm2uLUKHHVZKT_xgloR4XErYW_g8xeCP4x5l2Mz9LoitKNuLFvwg7qc

Διαβάστηκε 50 φορές