"Παρελθόν" η υποχρέωση καλωδίου διασύνδεσης για παλιά έργα ΑΠΕ στα νησιά - Τι προβλέπει η νέα τροπολογία του ΥΠΕΝ - Αναλυτικά τα βήματα για τους επενδυτές

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 12:13

Την δυνατότητα σε παλιά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που η άδεια τους περιλάμβανε και την κατασκευή καλωδίου διασύνδεσης, να κατασκευαστούν χωρίς την υποχρέωση καλωδίου, προβλέπει η τροπολογία του ΥΠΕΝ που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην εν λόγω ρύθμιση εντάσσονται έργα ΑΠΕ με άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει εκδοθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2016 και σχεδιάζονται να αναπτυχθούν σε νησί ή σύμπλεγμα νησιών.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, αίρεται η υποχρέωση υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας από κοινό φορέα υλοποίησης (Ομάδα Έργων ΑΠΕ), σε περιπτώσεις έργων που πρόκειται να εγκατασταθούν σε νησιά που έχουν διασυνδεθεί ή βρίσκονται υπό διασύνδεση έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.

Αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές: 

Αίτηση για άρση υποχρεώσης κατασκευής καλωδίου διασύνδεσης. Το αργότερο εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας τροπολογίας και εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων, καλούνται να υποβάλουν στη ΡΑΕ αίτηση για την άρση της υποχρέωσης κατασκευής ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης. Η ΡΑΕ προχωρά στην εξέταση του αιτήματος, εκδίδει Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων με αφαίρεση του ειδικού αυτού όρου.

Περιθώριο ισχύος Ομάδων Έργων ΑΠΕ. Εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της τροπολογίας, η ΡΑΕ υποχρεούται να εκδώσει απόφαση με την οποία καθορίζεται το περιθώριο ισχύος έργων ΑΠΕ για τα διάφορα νησιά ή νησιωτικά συμπλέγματα για κάθε φάση διασύνδεσής τους με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

Κατανομή ισχύος ίση με το 50%. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η τροπολογία, στο σύνολο των Ομάδων Έργων ΑΠΕ κατανέμεται ισχύς ίση με το 50% του περιθωρίου ισχύος έργων ΑΠΕ όπως αυτή ορίζεται από την παραπάνω απόφαση της ΡΑΕ για το περιθώριο ισχύος.

Βεβαίωση Δέσμευσης Ισχύος. Σε συνέχεια των ανωτέρω βημάτων, δηλαδή, την έκδοση των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων και της απόφασης της ΡΑΕ για τα περιθώρια ισχύος, κάθε ομάδα Έργων ΑΠΕ υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ αίτημα για την έκδοση Βεβαίωσης Δέσμευσης Ισχύος. Όπως προβλέπει η τροπολογία, κάθε παραγωγός μπορεί να αιτηθεί Βεβαίωση Δέσμευσης Ισχύος μικρότερη της ισχύος των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων της Ομάδας Έργων ΑΠΕ. Εντός δύο μηνών από την υποβολή του παραπάνω αιτήματος, ο ΑΔΜΗΕ εκδίδει τη Βεβαίωση Δέσμευσης Ισχύος για κάθε φάση διασύνδεσης των νησιωτικών συστημάτων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, με την οποία δεσμεύεται το περιθώριο ισχύος Ομάδας Έργων ΑΠΕ.

Τροποποίηση της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων. Στη συνέχεια, οι παραγωγοί καλούνται να υποβάλουν αιτήματα τροποποιήσεων των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων προς την ΡΑΕ, με σκοπό τη μείωση της συνολικής ισχύος της εκάστοτε Ομάδας Έργων, ώστε η νέα συνολική ισχύς να μην υπερβαίνει την ισχύ της Βεβαίωσης Δέσμευσης Ισχύος. Στο στάδιο αυτό υποβάλλεται και η εγγυητική επιστολή από πλευράς επενδυτών.

Έκδοση οριστικών προσφορών σύνδεσης. Οι οριστικές προσφορές για τους σταθμούς των παραγωγών χορηγούνται τμηματικά ή εν συνόλω σε κάθε Ομάδα Έργων ΑΠΕ, μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Δέσμευσης Ισχύος από τον Διαχειριστή και για συνολική ισχύ που δεν υπερβαίνει την ισχύ της Βεβαίωσης Δέσμευσης Ισχύος, όπως αυτή προβλέπεται για κάθε φάση διασύνδεσης των νησιών ή των νησιωτικών συστημάτων.

Ειδικότερη πρόβλεψη για τα αιολικά

Σε περίπτωση αιολικών σταθμών που τηρούνται οι παραπάνω όροι (έκδοση άδειας παραγωγής πριν την 1/1/2016 και με υποχρέωση κατασκευής καλωδίου διασύνδεσης) και πρόκειται να εγκατασταθούν σε αυτόνομα νησιωτικά συστήματα των οποίων η διασύνδεση με το Ηπειρωτικό σύστημα, βάσει του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί μετά την 1/1/2025, η παραπάνω διαδικασία εκκινεί τρία έτη πριν την εκτιμώμενη διασύνδεση αυτών με το ΕΣΜΗΕ.

Τέλος, έργα ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε νησιά τα οποία είναι απευθείας διασυνδεδεμένα με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας με γραμμές υψηλής τάσης 400 kV, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της προτεινόμενης τροπολογίας.

Πηγή: https://energypress.gr/news/parelthon-i-ypohreosi-kalodioy-diasyndesis-gia-palia-erga-ape-sta-nisia-ti-provlepei-i-nea

Διαβάστηκε 111 φορές