Αλλάζουν πάλι την εκτός σχεδίου δόμηση, με επίγουσες ρυθμίσεις στη Βουλή

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020 08:19

Πριν στεγνώσει το μελάνι του νέου πολεοδομικού νόμου 4759/2020, ο οποίος μάλιστα επανεκτυπώθηκε στο ΦΕΚ λόγω λαθών, αλλάζουν πάλι οι ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, με επείγουσες διατάξεις του ΥΠΕΝ, οι οποίες ενσωματώνονται στο κατεπείγον νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τα μέτρα covid 19, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στις ρυθμίσεις που νομοθετεί εκ νέου το ΥΠΕΝ περιλαμβάνονται μαζί με συντακτικές και φραστικές διορθώσεις του πολεοδομικού-χωροταξικού νόμου και σημαντικές αλλαγές, κυρίως για την εκτός σχεδίου δόμηση αλλά και για την ένταξη εκτός σχεδίου τουριστικών ακινήτων στον αναπτυξιακό νόμο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ΦΕΚ του νόμου 4759/2020 επανεκτυπώθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να διορθωθεί λανθασμένη διατύπωση, η οποία έγινε στο άρθρο 161 του νόμου και αφορά στην ένταξη των μεγάλων επενδύσεων ΑΠΕ στις στρατηγικές επενδύσεις. Δείτε εδώ στο ecopress το ΦΕΚ του πολεοδομικού νόμου διορθώθηκε και ξανατυπώθηκε.

Καταργείται η απαγόρευση για οικόπεδα 4 στρεμμάτων 

Για την εκτός σχεδίου δόμηση, με τις επείγουσες διατάξεις του ΥΠΕΝ στο κατεπείγον νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας  προβλέπεται ότι:

Καταργείται η  διάταξη, που μπήκε στο νόμο του ΥΠΕΝ, η οποία  αφαιρεί τη δυνατότητα δόμησης και για εκτός σχεδίου οικόπεδα 4 στρεμμάτων,  εφόσον οι ιδιοκτήτες τους δεν εκδώσουν οικοδομική άδεια εντός διετίας.  Διάταξη που αμβλύνει περαιτέρω τις ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ για την εκτός σχεδίου δόμηση, και παράλληλα έρχεται σε δυσαρμονία με τη γενική κατεύθυνση που ακολούθησε το ΥΠΕΝ, ότι οι περιορισμοί δόμησης αφορούν μόνον τις κατά παρέκκλιση αρτιότητες κάτω των 4 στρεμμάτων. Η κατάργηση της συγκεκριμένης ρύθμισης θεωρείται εύλογη, καθώς θα δημιουργούσε αδικίες και διακριτική μεταχείριση, μεταξύ ιδιοκτησιών  οικοπέδων των 4 στρεμμάτων.

Συγκεκριμένα καταργείται η παράγραφος η)  του άρθρου 40 του νομοσχέδιου,  η οποία αφορά σε γήπεδα τα οποία «δημιουργήθηκαν από την 17η.10.1978 μέχρι την 31η.12.2003, ημέρα έναρξης ισχύος του ν. 3212/2003 (Α΄ 308), με ελάχιστο εμβαδόν 4000 τ.μ.» και μαζί με το πλήθος των άλλων περιπτώσεων για τα οποία τίθεται περιορισμός δόμησης προβλέπεται στο νομοσχέδιο ότι «μπορούν να οικοδομούνται ακίνητα εάν, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος τους χορηγηθεί προέγκριση οικονομικής άδειας» (λάθος γίνεται πάλι ! οικοδομικής άδειας εννοούν).  Δείτε εδώ στο ecopress τις αλλαγές για την εκτός σχεδίου δόμηση, που εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι νέες τροποποιήσεις

Οι αλλαγές  που κατέθεσε στη Βουλή το ΥΠΕΝ αφορούν στα εξής:

ΜΕΡΟΣ Η: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 117

Συμπληρώσεις στην πολεοδομική νομοθεσία

1.Στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), μετά το πέμπτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικώς σε περίπτωση απόσπασης από όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το όργανο αυτό δεν αναλαμβάνει τη μισθοδοσία του, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής οι αποδοχές της κοινής απόφασης του τέταρτου εδαφίου.».

Διορθώνεται η ρύθμιση, προκειμένου να καλύψει την μισθοδοσία του συντονιστή που θα μετακινηθεί από τις Βρυξέλλες

2.Η περ. η της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4759/2020 καταργείται και αντίστοιχα στο τέλος της περ. ζ αφαιρείται η λέξη «και» και προστίθεται τελεία «.».

Πρόκειται για κατάργηση του περιορισμού δόμησης για οικόπεδα 4 στρεμμάτων με κατάτμηση από 1978 έως 2003, όπως αναφέρεται παραπάνω.

 3.α) Στην αρχή της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4759/2020 η αναφορά «της παρ. 3 του άρθρου 87» αντικαθίσταται από αυτή «της παρ. 3 του άρθρου 88»,

Στο α) Άρθρο 89 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης αναφέρεται: «Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης»: η άρση του ρυμοτομικού βάρους ή δέσμευσης που έχει επιβληθεί στο ακίνητο, λόγω παρέλευσης εύλογου χρόνου χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση. Η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης γίνεται είτε αυτοδικαίως, είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης». Πρόκειται για διόρθωση σε λάθος παραπομπή.

β) Στην παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4759/2020 η αναφορά «της παρ. 2 του άρθρου 87» αντικαθίσταται από αυτή «της παρ. 2 του άρθρου 88».

Στο β)Άρθρο 90 αναφέρεται: 2. «Κήρυξη ή επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης»: η δέσμευση επί ενός ακινήτου που επέρχεται με την έκδοση της διοικητικής πράξης που εγκρίνει το ρυμοτομικό σχέδιο, χαρακτηρίζει τους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους και εγκρίνει τις ρυμοτομικές γραμμές που καθορίζουν τη θέση και την ειδικότερη χρήση τους, ή άλλης διοικητικής πράξης, διά της οποίας καθορίζεται ότι ένα ακίνητο θα αξιοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, για τη δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων». Πρόκειται για διόρθωση σε λάθος παραπομπή.

4.Στο τέλος του ν. 2742/1999 (Α’ 207) επισυνάπτεται το τοπογραφικό διάγραμμα του παρόντος που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο της περ. 4 της παρ. II του άρθρου 21 του ν. 2742/1999 με τίτλο: «Παράρτημα της περ. 4 της παρ. II του άρθρου 21».

Στο Άρθρο 21νομος 2742/99 αναφέρεται  η παράγραφος 5. «Καθορισμός ορίων ζωνών προστασίας του Όρους Αιγάλεω, καθώς και των χρήσεων και όρων δόμησης σε αυτές – Καθορισμός ειδικών χρήσεων και όρων δόμησης ζωνών στην περιφέρεια του ορεινού όγκου» και η περίπτωση 4 της παρ. II του άρθρου 21 σε  «Ο χώρος με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5 … 16, 17, 18, 1, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, χαρακτηρίζεται ως χώρος δημαρχείου και στα υφιστάμενα ανενεργά κτίρια του Βοτανικού Κήπου εγκαθίστανται οι λειτουργίες του δημοτικού καταστήματος.»

 5.α) Πριν την τελεία «.» στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), προστίθενται οι λέξεις «και του ν. 4608/2019»,

Εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο τα «γ) τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204)…Στις περιπτώσεις των ανωτέρω υποδοχέων των περ. α΄ , β΄ και γ΄ η οριοθέτηση των υδατορεμάτων που εμπίπτουν σε αυτούς, γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης εκάστου υποδοχέα, ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94).»

β) Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του νόμου 4759/2020, προστίθενται οι λέξεις «και του ν. 4608/2019 (Α’ 66)» μετά τις λέξεις «ν. 3894/2010 (Α1 204)»,

Εντάσσονται στον Αναπτυξιακό νόμο «άρθρο 32 4759/201. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου ή από διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7/ 16.8.1923 (Α΄ 228) ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α….»

γ) Πριν την τελεία «.» και μετά τις λέξεις «ν. 3894/2010 (Α1 204)» στο τέλος της παρ. Ι του άρθρου 34 του ν. 4759/2020, προστίθενται οι λέξεις «και του ν. 4608/2019»,

Εντάσσονται στον Αναπτυξιακό νόμο «γ)Άρθρο 34 4759/20Όροι δόμησης σε τουριστικές εγκαταστάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου»

δ) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017 προστίθενται κόμμα «,» και η αναφορά «4608/2019» μετά τις λέξεις «νόμων 3986/2011».

Εντάσσονται στον Αναπτυξιακό νόμο «άρθρο 106 4495/172. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και για κατασκευές ή εγκαταστάσεις ακινήτων στρατηγικών επενδύσεων, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3986/2011 (Α΄ 152) και 4146/2013 (Α΄ 90)»

Πηγή: https://ecopress.gr/allazoun-pali-tin-ektos-schediou-domisi-me-epeigouses-rythmiseis-sti-vouli/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Dec_5&utm_medium=email

Διαβάστηκε 55 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 17:24