Θέμα ΑΜΑΚ στη ΔΕ: «Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη διεπιστημονική γνωμοδοτική επιτροπή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη διαχείριση των δένδρων του αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου.».

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΔΡΑΣΗ ΑΜΑΚ Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023 06:56

Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την  Πέμπτη 25-05-2023

 

Θέμα: «Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ στη διεπιστημονική γνωμοδοτική επιτροπή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη διαχείριση των δένδρων του αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου.».

 

Εισηγήτρια: Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος Δ.Ε.


Στις 07/09/2022 και με αριθμό πρωτ: 87056  εκδόθηκε από το Δήμαρχο Ηρακλείου η απόφαση με θέμα : «Σύσταση Διεπιστημονικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής». Στην απόφαση αυτή ορίστηκε η κα Ελένη Τιμοθεάτου Μηχανικός Περιβάλλοντος ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ ΤΑΚ.

Οι αρμοδιότητες της Διεπιστημονικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι :

«Α΄ Φάση: Η διατύπωση γνώμης σχετικά με τη διαχείριση των δένδρων αυτών του αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου που έχουν ελεγχθεί μακροσκοπικά και κρίνονται, από την Υπηρεσία Πρασίνου συνεπικουρούμενη από επιστήμονες του ΕΛΜΕΠΑ και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ως ενδεχόμενης μεγάλης επικινδυνότητας που χρήζουν την άμεση λήψη μέτρων. Τα αστικά δέντρα, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα (40), θα εξεταστούν από την Επιτροπή σε πρώτο χρόνο Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 μόνο μακροσκοπικά, εφαρμόζοντας επιστημονική μεθοδολογία εκτίμησης της ανθεκτικότητας τους, με σκοπό την ταχύτερη δυνατή διατύπωση γνώμης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει σκόπιμη την διενέργεια αυτοψίας πριν την έκφρασηδιατύπωση της γνώμης της, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή μέρους των μελών της. Αυτό θα συμφωνείται μεταξύ των συμμετεχόντων στην συνεδρίαση, ανά περίπτωση.

Β΄ Φάση: Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Έργου του Δήμου Ηρακλείου που πρόκειται άμεσα να ξεκινήσει σε συνεργασία με Ίδρυμα Περιφερειακής ή Εθνικής Εμβέλειας και θα έχει ως αντικείμενο την Αξιολόγηση και Ιεράρχηση του βαθμού διακινδύνευσης των δένδρων που αναπτύσσονται μέσα στον αστικό ιστό του Δήμου Ηρακλείου. ».

Από τότε πολλά δέντρα κόπηκαν στο Ηράκλειο, τα περισσότερα των τελευταίων χρόνων , εν μέσω αντιδράσεων κατοίκων και φορέων.

Θεωρούμε σκόπιμο να ενημερωθούμε από την εκπρόσωπό μας για τις θέσεις που εξέφραζε στην παραπάνω επιτροπή.   

 

Διαβάστηκε 383 φορές