Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέο τιμολόγιο εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022 10:15

Υπουργική Απόφαση 270999/Δ5/2022 - ΦΕΚ 4663/Β/5-9-2022

Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.


Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 270999/Δ5/2022

ΦΕΚ 4663/Β/5-9-2022

Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α' 117) που κυρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α' 24) και ειδικότερα των άρθρων 3 και 19 της Πράξεως.

2.Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας ''περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981'' και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α' 203).

3.Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

 
 

4.Του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α' 32).

5.Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α' 123), καθώς και του π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 ''Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών'' (Α' 151)» (Α' 119).

6.Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).

7.Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β' 746).

Β. Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την υπό στοιχεία οικ.6772/Β9β/19.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β' 3201).

2.Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.273/17.07.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (Β' 2221).

3.Την υπό στοιχεία οικ.11756/Δ5/16.10.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της υπ' αρ. οικ: 6772/ Β9β/19.12.2011 (Β' 3201) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής» (Β' 4776, διόρθωση σφάλματος Β' 5988/2018).

4.Την υπό στοιχεία οικ.907/Δ5/03.02.2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της 11756/Δ5/16.10.2018 (Β' 4776) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών "Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της υπ' αρ. οικ: 6772/ Β9β/19.12.2011" (Β' 3201) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων "Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής"» (Β' 434).

5.Την υπό στοιχεία οικ. 901/Δ5/03.02.2020 απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. «Σύσταση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία σχεδίου Νέου Ενιαίου Τιμολογίου τιμών για την επισκευή κτιρίων που επλήγησαν από Φυσικές Καταστροφές».

6.Την από 14.7.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και επειδή,

α) θα προκύψει η ανάγκη για Οριοθετήσεις περιοχών και παροχές πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που πρόκειται να υποστούν βλάβες μελλοντικά από φυσικές καταστροφές, β)υφίστανται και άλλες επιπλέον εργασίες επισκευής πληγέντων κτιρίων από φυσικές καταστροφές, οι οποίες είτε δεν είχαν προβλεφθεί, είτε δεν είχαν συμπεριληφθεί στο ισχύον τιμολόγιο εργασιών, γ) στο ισχύον τιμολόγιο εργασιών υπάρχουν εργασίες αποκατάστασης πληγέντων κτιρίων που χρήζουν αλλαγή της τιμολόγησης αυτών, λόγω του είδους, μεγέθους και βαθμού βλάβης από φυσικές καταστροφές, δ) απαιτείται να τιμολογηθούν οι εργασίες αυτές, ούτως ώστε να δύνανται να συμπεριληφθούν στις Άδειες Επισκευής κτιρίων, καθώς και να λάβουν οι δικαιούχοι την αντίστοιχη Στεγαστική Συνδρομή αποκατάστασης, ε) απαιτείται να εναρμονιστούν οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται σε κτίρια πληγέντα από πυρκαγιά και σε κτίρια που έχουν πληγεί από άλλες φυσικές καταστροφές,

στ) απαιτείται επικαιροποίηση των τιμών αποζημίωσης στα άρθρα επισκευής του ισχύοντος Τιμολογίου, δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη σύνταξή του μέχρι σήμερα, έχουν αυξηθεί οι τιμές στα οικοδομικά υλικά και ως εκ τούτου έχει αυξηθεί το πραγματικό κόστος επισκευής των πληγέντων κτιρίων, αποφασίζουμε:

1.Την έγκριση του νέου τιμολογίου εργασιών επισκευής βλαβών σε κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών στους ιδιοκτήτες των κτιρίων που θα υποστούν βλάβες από μελλοντικές φυσικές καταστροφές, εφόσον οι πληγείσες περιοχές οριοθετηθούν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2.Την εφαρμογή του νέου τιμολογίου, για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής βλαβών και των αντίστοιχων παροχών, στους ιδιοκτήτες των κτιρίων που υπέστησαν βλάβες από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Χώρας από το 2017 και έπειτα, που έχουν οριοθετηθεί με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δεν έχει εκδοθεί Άδεια Επισκευής για την αποκατάσταση των βλαβών.

3.Την αναπροσαρμογή των τιμών των εγκεκριμένων επισκευαστικών εργασιών, σύμφωνα με την εκδοθείσα Άδεια Επισκευής, βάσει του νέου τιμολογίου, στις περιπτώσεις που οι εργασίες επισκευής για την αποκατάσταση των πληγέντων, από τις φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν στη Χώρα από το 2017 και έπειτα, κτιρίων, είτε δεν έχουν ξεκινήσει, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και οι δικαιούχοι της Στεγαστικής Συνδρομής δεν έχουν λάβει τη Β' δόση Στεγαστικής Συνδρομής.

4.Η υπό στοιχεία οικ.6772/Β9β/19.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 3201) και οι υπό στοιχεία οικ.11756/Δ5/16.10.2018 (Β'4776, διόρθωση σφάλματος Β' 5988/2018) και οικ.907/ Δ5/03.02.2020 (Β'434) αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, είναι σε ισχύ και εφαρμόζονται για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών στους ιδιοκτήτες των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Χώρας, για τις περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προαναφερόμενες παραγράφους (1), (2) και (3).

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται αποκλειστικά για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής κτιρίων, που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δημοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μελέτη και κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

α) Για εργασία μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία (Ε.Φ.Κ.Α., επικουρικά κ.λπ.) και το Φ.Π.Α.

β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται).

γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κ.λπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι κ.λπ.), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατασκευών που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κ.λπ.), εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται (κάλυψη κ.λπ.) ή στην περίπτωση που δεν αποφευχθούν οι ζημιές για να αποκατασταθούν αυτές εκτός από τις εργασίες που αναφέρεται ρητά ότι κοστολογούνται με άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου.

δ) Την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης του εκάστοτε ιδιώτη μηχανικού των εργασιών αποκατάστασης.

ε) Για απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλάβη ή για συντήρησή τους.

στ) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε δαπάνη, που είναι απαραίτητη για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις τοπικές και άλλες ειδικές συνθήκες, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά στην περιγραφή.

η) Την διαχείριση υλικών απόρριψης που προκύπτουν από τις εγκεκριμμένες εργασίες

Οι εργασίες που τιμολογούνται με το τιμολόγιο αυτό, εκτελούνται όπως περιγράφονται και προδιαγράφονται:

•Στο τεύχος «Κατευθυντήριες Προδιαγραφές και Οδηγίες για Επισκευή Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό» («Κ.Π.Ο.Ε.Κ.Β.Σ.»), που εκδόθηκε από το τ.Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στη Θεσσαλονίκη, στις 05.08.1978.

•Στο τεύχος «Συνοπτικές Οδηγίες για Επισκευή του Φέροντος Οργανισμού Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Βλάβες από Σεισμό», που εκδόθηκε από το τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τον Ο.Α.Σ.Π., στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1999.

•Στο τεύχος «Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετασεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια» που εκδόθηκε από το τ. Υ.ΠΕ. ΧΩ.ΔΕ. και τον ΟΑΣΠ, στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2001.

•Στο τεύχος «Πρακτικός Οδηγός για την αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και τις δομητικές επισκευές μετά από πυρκαγιά, σε μικρά κτίρια από σκυρόδεμα και από τοιχοποιία» που εκδόθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα το 2008.

•Στην υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.273/17.07.2012 (Β' 2221) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

Οι ζημιές, που προτείνονται για επισκευή και εγκρίνονται, θα πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από φυσική καταστροφή και όχι από εγκατάλειψη ή παλαιότητα ή έλλειψη συντήρησης, ακόμη και στην περίπτωση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων.

Οι εργασίες επισκευής θα εγκρίνονται και από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στο παρόν τιμολόγιο δεν περιλαμβάνεται Στεγαστική Συνδρομή για τον εξοπλισμό (οικιακός και μηχανικός εξοπλισμός) των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από φυσική καταστροφή, πλην αυτών που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα.

Οι τιμές δαπάνης ανά άρθρο του τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες.

Στην περίπτωση που η ποιότητα σκυροδέματος που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς είναι μεγαλύτερη από την αναφερόμενη ποιότητα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η ποιότητα σκυροδέματος που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

 

Άρθρο Α.1

Για την εκσκαφή θεμελίων, σε οποιοδήποτε βάθος, με οποιοδήποτε μέσο, σε οποιοδήποτε έδαφος, μετά της απομακρύνσεως ή μη των προϊόντων εκσκαφής.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες αποξήλωσης των δαπέδων, αντιστήριξης παρειών, αποκομιδής πλεοναζόντων υλικών κ.λπ.

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα εκσκαφών.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ (14 €)

 

Άρθρο Α.2

Για την επίχωση θεμελίων, με οποιοδήποτε υλικό, σε οποιοδήποτε βάθος και με οποιοδήποτε μέσο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες διαλογής, διάστρωσης, διαβροχής, συμπύκνωσης κ.λπ., καθώς και η μεταφορά των χωμάτων είτε είναι προϊόντα εκσκαφής είτε δάνεια χώματα.

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις διαστάσεις των αντιστοίχων εκσκαφών αφαιρουμένου του όγκου που καταλαμβάνουν τα στοιχεία των επεμβάσεων, τα νέα στοιχεία κ.λπ.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):

ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (7€)

 

Β. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ο.Σ. & ΧΑΛΥΒΑΣ)

 

Άρθρο Β.1

Για την πλήρη κατασκευή θεμελίου σε κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C25/30 για θεμελίωση και αντιστήριξη επεμβάσεων (μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος, μανδύας έγχυτου σκυροδέματος), σε οποιοδήποτε βάθος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη κατασκευή του ξυλοτύπου καθώς και για την τοποθέτηση του οπλισμού.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκσκαφή και επίχωση.

Η μέτρηση γίνεται με τις διαστάσεις της στατικής μελέτης.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (220 €)

 

Άρθρο Β.2

Για την κατασκευή διαζώματος (σενάζ) ή υπέρθυρου (πρέκι), από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C25/30, με ύψος όσο απαιτείται για τη στατική επάρκεια, με τον κατάλληλο οπλισμό.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και τον χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις.

Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου (μ.μ.):

α. Για φέρουσα τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο ή ίσο των 50 εκ.

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50€)

β. Για φέρουσα τοιχοποιία με πάχος μικρότερο των 50 εκ.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 €)

 

Άρθρο Β.3

Για την κατασκευή νέων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C25/30.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποκατάσταση των τμημάτων που καθαιρούνται (τοίχοι, δάπεδα με την επικάλυψή τους, ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και τον χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του νέου στοιχείου.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3): α. Κατασκευή νέου στοιχείου:

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (280 €) β. Κατασκευή νέου στοιχείου και καθαίρεση του υπάρχοντος:

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (320 €)

 

Άρθρο Β.4

Για την επισκευή ή αποκατάσταση της στατικής επάρκειας με μανδύα, στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, υποστυλώματος ή τοιχείου), όπου απαιτείται σύμφωνα με τους στατικούς υπολογισμούς. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να απογυμνωθεί το σκυρόδεμα, ο οπλισμός, η κατασκευή ξυλοτύπου, η θεμελίωση, η αγκύρωση του μανδύα, η σύνδεσή του με τον υφιστάμενο Φ.Ο.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και τον χρωματισμό της επιφάνειας.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3): α. Για μανδύα από έγχυτο σκυρόδεμα, η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τον όγκο του νέου στοιχείου (Ελάχιστο πάχος μανδύα 12 εκ. - Μέγιστο πάχος μανδύα 25 εκ.). ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (390 €) β. Γ ια μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τον όγκο του προστιθέμενου σκυροδέματος (Ελάχιστο πάχος μανδύα 7 εκ. - Μέγιστο πάχος μανδύα 12 εκ.).

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (2.000 €)

 

Άρθρο Β.5

Για την επισκευή ή αποκατάσταση της στατικής επάρκειας στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, πλάκας, υποστυλώματος ή τοιχείου), όπου απαιτείται σύμφωνα με τους στατικούς υπολογισμούς, με επικόλληση σύνθετων υλικών (εύκαμπτων «υφασμάτων» από πολυμερικές ίνες υάλου ή άνθρακα (FRPs)) με πλέξη οποιασδήποτε αναλογίας, μίας η δύο διευθύνσεων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποκατάσταση του στοιχείου, δηλαδή η εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας, όλα τα υλικά (ρητίνες κατάλληλων συστατικών συγκόλλησης, ίνες υάλου ή άνθρακα, αγκύρια πάκτωσης κ.λπ.) και γενικά κάθε εργασία για την πλήρη αποκατάσταση του στοιχείου.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και τον χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με την πραγματική επιφάνεια του στοιχείου. α. Για υποστυλώματα - Τοιχεία Τιμή ενός τ.μ.(μ2) για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας στοιχείου.

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (90 €)

Τιμή ενός τ.μ.(μ2) για κάθε επόμενη στρώση. β. Για δοκούς και πλάκες ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (65 €)

Τιμή ενός τ.μ.(μ2) για μία στρώση πραγματικής επιφάνειας στοιχείου.

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (145 €)

Τιμή ενός τ.μ.(μ2) για κάθε επόμενη στρώση.

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €)

 

Άρθρο Β.6

Για τον εμποτισμό με εποξειδική ρητίνη ή κονίαμα σε κόμβο και οποιαδήποτε στερεωτική εργασία (εποξειδικά κονιάματα, μεταλλικά κολλάρα, μεταλλικοί συνδετήρες κ.λπ.) που απαιτείται για την αποκατάσταση της γεωμετρίας του κόμβου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να ολοκληρωθεί έντεχνα η εργασία, εκτός από τους μανδύες που η δαπάνη τους υπολογίζεται με τις τιμές που καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα.

Η τιμή ισχύει για κάθε κόμβο κατ' αποκοπή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των στύλων και των δοκών που συντρέχουν σε αυτόν.

α. Ελαφρές βλάβες κόμβου (τριχοειδής ρηγμάτωση κόμβου).

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)

β. Σοβαρές βλάβες κόμβου (μερική αποδιοργάνωση κόμβου, στρέβλωση οπλισμών).

ΤΕΤΡΑΚΟΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)

 

Άρθρο Β.7

Για τη συγκόλληση ρωγμών με εύρος από 1 χιλιοστό και άνω σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κατάλληλες για κάθε περίπτωση, εποξειδικές ρητίνες.

Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε οποιοδήποτε στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και τον χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμφανίζει η ρωγμή σε όλες τις επιφάνειες. Αν η ρωγμή είναι διαμπερής σε πλάκα, η μέτρηση γίνεται μόνο από τη μία επιφάνεια της πλάκας.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκος (μ.μ.):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)

 

Άρθρο Β.8

Για την επισκευή πλάκας με πολλαπλές ρωγμές, που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με εποξειδικές ρητίνες, με οπλισμένο σκυρόδεμα έγχυτο ή εκτοξευόμενο, κατηγορίας τουλάχιστον C25/30.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την σύνδεση της παλιάς με τη νέα πλάκα (προετοιμασία σκυροδέματος, συγκολλήσεις οπλισμών, βλήτρα κ.λπ.).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για επιχρίσματα και χρωματισμό της επιφάνειας (αν υπάρχουν).

Η μέτρηση γίνεται με τον όγκο του προστιθεμένου σκυροδέματος.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου(μ3):

α. Για κατασκευή μανδύα στην επάνω πλευρά της πλάκας.

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400€)

β. Γ ια κατασκευή μανδύα στην κάτω πλευρά της πλάκας.

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)

 

Άρθρο Β.9

Για την επισκευή ή αποκατάσταση της στατικής επάρκειας στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα με μεταλλικά στοιχεία (οποιασδήποτε διατομής, πλάκες, λάμες) κατάλληλης ποιότητας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες (καθαιρέσεις, προεργασία επιφάνειας, αγορά, μεταφορά, τοποθέτηση, συνδέσεις, ειδικές επεξεργασίες χάλυβα κ.λπ.) για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Το συγκεκριμένο άρθρο δύναται να χρησιμοποιείται και για την αποκατάσταση των βλαβών σε κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή φέροντα οργανισμού.

Η μέτρηση γίνεται με το βάρος (ανά κιλό) του μορφοσιδήρου όπως προκύπει από τους στατικούς υπολογισμούς.

Τιμή μονάδος ενός κιλού (χλγρ.):

ΕΞΙ ΕΥΡΩ (6 €)

 

Άρθρο Β.10

Για την προμήθεια τοποθέτηση και αγκύρωση ελκυστήρα από δομικό χάλυβα κατάλληλης ποιότητας και διατομής για την περίσφυξη λιθοδομών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τη έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του ελκυστήρα που τελικά ενσωματώνεται.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκος (μ.μ.):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)

 

Άρθρο Β.11

Για την επισκευή πλήρως αποδιοργανωμένου τμήματος στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, πλάκας, υποστυλώματος ή τοιχείου) και την αποκατάστασή του (οπλισμός, διατομή).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για επιχρίσματα και χρωματισμό της επιφάνειας (αν υπάρχουν). Η μέτρηση γίνεται με τον όγκο του στοιχείου στο τμήμα που επισκευάζεται.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (κ.μ.):

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (1.180 €)

 

Άρθρο Β.12

Για την αποκατάσταση της επικάλυψης στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα (δοκού, πλάκας, υποστυλώματος ή τοιχείου), η οποία παρουσιάζει βλάβη, με κατάλληλα επισκευαστικά κονιάματα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τη έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για αποκατάσταση τυχόν οξειδωμένων οπλισμών καθώς και για επιχρίσματα και χρωματισμό της επιφάνειας (αν υπάρχουν).

Η μέτρηση γίνεται με την επιφάνεια του στοιχείου στο τμήμα που επισκευάζεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (τ.μ.):

ΕKATO ΕΥΡΩ (100 €)

 

Γ. ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

 

Άρθρο Γ.1

Για την επισκευή βλαβείσας φέρουσας τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει έντονη ρηγμάτωση, χωρίς αποσύνθεση της τοιχοποιίας.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τον χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα στη μία ή στις δύο πλευρές του ανάλογα αν η μία ή οι δύο επιφάνειες του φατνώματος παρουσιάζουν ζημιά.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

α. Αρμολόγημα σε επιφάνεια χωρίς επίχρισμα.

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)

β. Ενισχυμένο επίχρισμα χωρίς δομικό πλέγμα.

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)

γ. Ενισχυμένο επίχρισμα με δομικό πλέγμα.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €)

δ. Ζώνες ραφής. (Η μέτρηση γίνεται για επιφάνεια ενός μέτρου εκατέρωθεν της ρωγμής).

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ (31 €)

 

Άρθρο Γ.2

Για την ανακατασκευή φέρουσας τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει σοβαρές βλάβες (πλήρη αποσύνθεση ή απόκλιση από την κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί.

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την καθαίρεση των παλαιών στοιχείων και την ανακατασκευή τους μαζί με τη μόνωση, καθώς και τα διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και τον χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα. Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): α. Γ ια τοιχοποιία με πάχος μεγαλύτερο ή ίσο των 50εκ. που ανακατασκευάζεται με φυσικούς λίθους.

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (145 €) α1.Για περιπτώσεις εμφανούς λιθοδομής, πρόσθετη αποζημίωση 35 €/τ.μ./πλευρά.

β. Για τοιχοποιία με πάχος μικρότερο από 50εκ. από οποιοδήποτε υλικό (πλην τσιμεντόλιθων).

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)

γ. Για τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους.

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)

 

Άρθρο Γ.3

Για την επισκευή φέρουσας λιθοδομής με την κατασκευή ελαφρώς οπλισμένου μανδύα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας (καθαιρέσεις, προετοιμασία επιφάνειας, φωλιές, επιχρίσματα κ.λπ.).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τον χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (31 €)

 

Άρθρο Γ.4

Γ ια την επισκευή φέρουσας τοιχοποιίας με μανδύα από έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας (καθαιρέσεις, προετοιμασία επιφάνειας, φωλιές, κ.λπ.) για την κατασκευή του μανδύα σύμφωνα με τη στατική μελέτη. Το θεμέλιο του μανδύα κοστολογείται σύμφωνα με το

Άρθρο Β.1.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και τον χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

α. Οπλισμένος μανδύας από έγχυτο σκυρόδεμα (Ελάχιστο πάχος μανδύα 12εκ. - Μέγιστο πάχος μανδύα 25 εκ.).

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)

β. Οπλισμένος μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Ελάχιστο πάχος μανδύα 7 εκ. - Μέγιστο πάχος μανδύα 12 εκ.).

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (65 €)

 

Άρθρο Γ.5

Για την επισκευή ρωγμής σε φέροντες τοίχους από λιθοδομή, με τσιμεντενέσεις.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας (καθαιρέσεις, προετοιμασία επιφάνειας, διεύρυνση της ρωγμής κ.λπ.).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και τον χρωματισμό της επιφάνειας.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ)

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (70 €)

 

Άρθρο Γ.6

Για την εφαρμογή ενέματος ομογενοποίησης της μάζας τοιχοποιίας από λιθοδομή ανεξαρτήτου πάχους, η οποία παρουσιάζει πολλαπλές ρωγμές χωρίς αποσύνθεση, ώστε να βελτιώνονται σημαντικά τα μηχανικά χαρακτηριστικά της και να προσδίδουν τον επιθυμητό βαθμό ασφαλείας στην κατασκευή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα (αναμίξεως και συντηρήσεως ενέματος, αντλία κ.λπ.) και όλες οι απαιτούμενες εργασίες (καθαρισμός επιφάνειας, διατρήσεις με διαμέτρημα Φ16, διαβροχή, σφράγιση αρμών και ρωγμών, έγχυση ενέματος και λοιπές εργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη πλήρωση κάθε είδους εσωτερικών κενών της λιθοδομής).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και τον χρωματισμό της επιφάνειας (αν υπάρχουν).

H μέτρηση γίνεται ανά κυβικό μέτρο τοιχοποιίας που επισκευάζεται.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (47)

Σε περίπτωση που απαιτηθούν από άλλη αρμόδια Υπηρεσία ειδικές προδιαγραφές για τη σύνθεση του ενέματος

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου.

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (140)

 

Δ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

 

Άρθρο Δ.1

Για την ανακατασκευή τοιχοποιίας πλήρωσης από οποιοδήποτε υλικό, η οποία δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί.

Στη τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την καθαίρεση της βλαβείσας τοιχοποιίας, η ανακατασκευή της μαζί με την τυχόν μόνωση καθώς και η κατασκευή των διαζωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τα επιχρίσματα και τον χρωματισμό της επιφάνειας. Η μέτρηση γίνεται για

την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα. Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): α. Για τοιχοποιία με συνολικό πάχος (με τα τυχόν επιχρίσματα) μικρότερο ή ίσο των 15cm.

ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)

β. Γ ια τοιχοποιία με συνολικό πάχος (με τα τυχόν επιχρίσματα) μεγαλύτερο των 15cm, εκτός των τσιμεντόλιθων. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €) γ. Για τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους.

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18€)

 

Άρθρο Δ.2

Για την επισκευή τοιχοποιίας πλήρωσης που φέρει βλάβες. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τον χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): α. Αρμολόγημα σε επιφάνεια χωρίς επίχρισμα. ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (9 €)

β. Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής χωρίς δομικό πλέγμα.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)

γ. Γ ια επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής με δομικό πλέγμα ή πλέγμα συνθετικών ινών.

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)

 

Άρθρο Δ.3

Γ ια την ανακατασκευή επιχρισμάτων σε οποιαδήποτε επιφάνεια (στοιχεία από Ο.Σ., οροφές, φέρουσα τοιχοποιία, αρμοί κ.λπ.).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τον χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

α. Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής χωρίς δομικό πλέγμα.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)

β. Για επίχρισμα με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής με δομικό πλέγμα ή πλέγμα συνθετικών ινών.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)

γ. Για αρμούς ανεξαρτήτως πλάτους με οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (70 €)

 

Άρθρο Δ.4

Για τον χρωματισμό επιφάνειας.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): α. Με οποιοδήποτε τύπο χρώματος χωρίς σπατουλάρισμα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες ανεξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δύο ή περισσότερες στρώσεις.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (9 €)

β. Με οποιοδήποτε τύπο χρώματος με σπατουλάρισμα της επιφάνειας

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες ανεξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δύο ή περισσότερες στρώσεις.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια αφαιρώντας τα ανοίγματα.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)

γ. Για τον χρωματισμό ξύλινης ή μεταλλικής επιφάνειας (κουφώματα, ψευδοροφές, πατώματα, κιγκλιδώματα) με οποιοδήποτε χρώμα ή βερνίκι, ανεξάρτητα από τη θέση, εσωτερικό ή εξωτερικό και το ύψος απ' το έδαφος ή το δάπεδο που γίνεται, τη μορφή που έχει η επιφάνεια, αν είναι νέα (αχρωμάτιστη) ή παλαιά (χρωματισμένη), το ολικό εμβαδόν και τις διαστάσεις και απ' τις επαναλήψεις που χρειάζονται για την πλήρη κάλυψη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, ανεξάρτητα από το αν η ίδια επιφάνεια χρωματίζεται με δύο ή περισσότερους χρωματισμούς.

Η μέτρηση γίνεται για ολόκληρο το φάτνωμα χωρίς να αφαιρούνται τα ανοίγματα, στη μία ή δύο πλευρές του. Σε περίπτωση κιγκλιδωμάτων η μέτρηση γίνεται από την μία πλευρά.

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)

 

Ε. ΔΑΠΕΔΑ

 

Άρθρο Ε.1

Για την ανακατασκευή πλάκας δαπέδου από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C25/30, μέγιστου πάχους 15 εκ., για αντικατάσταση δαπέδου ίδιων διαστάσεων, που έπαθε ζημιές ή καταστράφηκε για να γίνουν άλλες εργασίες (εκσκαφές κ.λπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες υλικών και εργασίας για την αποξήλωση του παλαιού δαπέδου και την ανακατασκευή του νέου.

Το άρθρο δύναται να χρησιμοποιηθεί και για βεράντες επί επιχώσεων εφαπτόμενες του κτιρίου με μέγιστο πλάτος μέτρησης 2,00μ.

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (145 €)

 

Άρθρο Ε.2

Για την αποξήλωση ξύλινου δαπέδου.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

α. Χωρίς προσοχή, αλλά με προσοχή στις στηρίξεις και τις συναρμογές με τους τοίχους, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής και το είδος αυτού.

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5 €)

β. Με προσοχή, προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθεί η χρήσιμη ξυλεία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εργασία πλήρους αποξήλωσης και αποκομιδής με οποιοδήποτε τρόπο των άχρηστων υλικών, τον καθαρισμό, το ξεπρόκιασμα, τη μεταφορά και την τυχόν φύλαξη της χρήσιμης ξυλείας για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι την επαναχρησιμοποίηση της.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις της αποξηλωθείσης επιφανείας.

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)

 

Άρθρο Ε.3

Για την ανακατασκευή ξύλινου δαπέδου, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, με ξυλεία που προέρχεται από την αποξήλωση του παλαιού και αναγκαία συμπλήρωση νέας ξυλείας όμοιας με την παλαιά, με σκελετό από καδρόνια και σανίδες σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια, τη μεταφορά και την τοποθέτηση όλων των υλικών και μικροϋλικών, το σοβατεπί, η τυχόν δαπάνη φύλαξης της παλαιάς ξυλείας μέχρι την επαναχρησιμοποίησή της και εν γένει κάθε εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του δαπέδου συμπεριλαμβανομένης και της ξύλινης επίστρωσης. Δεν περιλαμβάνεται η τιμή για την ανακατασκευή του φέροντος σκελετού (Άρθρο Ε.4).

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του νέου δαπέδου (από τοίχο σε τοίχο).

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): α. Όταν ξαναχρησιμοποιείται μέρος της παλαιάς ξυλείας με συμπλήρωση νέας παρόμοιας με την παλαιά. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €) β. Όταν η ξυλεία είναι εξ ολοκλήρου νέα.

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)

 

Άρθρο Ε.4

Για την ανακατασκευή φέροντος σκελετού πατώματος, από νέα υλικά οποιασδήποτε μορφής, με διατομές δοκών (απλής ή σύνθετης κατασκευής μέ ή χωρίς συνδέσμους) με θέση και διάταξη που θα προκύπτει από στατική μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια υλικών, τα ικριώματα, την ασφαλτική προστασία των εγκιβωτισμένων άκρων των δοκών και γενικά όλες οι εργασίες πλήρους κατασκευής.

Η μέτρηση γίνεται σύμφωνα με τις διατομές που προκύπτουν από τους στατικούς υπολογισμούς.

Το άρθρο δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε φέροντα δομικά στοιχεία του κτιρίου. α. Ξύλινος σκελετός

Τιμή μονάδος ενός κυβικού μέτρου (μ3):

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (850 €)

β. Μεταλλικός σκελετός

Τιμή μονάδος ενός κιλού (χλγρ.):

ΕΞΙ ΕΥΡΩ (6 €)

 

Άρθρο Ε.5

Για την αποξήλωση πλακόστρωσης ή επένδυσης τοίχου, από οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικές κ.λπ.) και με οσοδήποτε πάχος και σχήμα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση ή απόρριψη των πλακών.

Η μέτρηση γίνεται για τις πραγματικές διαστάσεις της αποξηλωθείσης επιφάνειας.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (5 €)

 

Άρθρο Ε.6

Για την ανακατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου επίστρωσης δαπέδου ή επένδυσης τοίχου, με οποιοδήποτε 

(σε κάτοψη ή όψη) σχήμα και διαστάσεις, με οτιδήποτε πλάκες (μαρμάρινες, τσιμεντένιες, μαλτεζόπλακες, πηλιορίτικες, κεραμικά πλακίδια κ.λπ.) ή ξύλα ή πατητή τσιμεντοκονία και με οσοδήποτε πάχος, μετά του αναλόγου περιθωρίου (σοβατεπί). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες αγοράς υλικών και εργασία πλήρους ανακατασκευής.

Η μέτρηση γίνεται για την πραγματική επιφάνεια που ανακατασκευάζεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): α. Από πλάκες ή ξύλα που προέρχονται από αποξήλωση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο καθαρισμός και η επεξεργασία τους, η αναγκαία συμπλήρωση σε οσοδήποτε ποσοστό με νέες πλάκες, όμοιες με τις παλιές, καθώς και κάθε δαπάνη για πλήρως περαιωμένη εργασία.

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €) β. Από νέες πλάκες ή ξύλα.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (35 €) γ. Από πατητή τσιμεντοκονία ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (22 €)

 

ΣΤ. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ Άρθρο ΣΤ.1

Για την ανακατασκευή ξύλινης ή μεταλικής στέγης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την πλήρη κατασκευή της στέγης (αποξήλωση παλαιάς, απομάκρυνση, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών κ.λπ.).

 Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κ.λπ.), τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην επικάλυψη (κεραμίδια βυζαντινά ή γαλλικά κ.λπ., φύλλα από κυματοειδή λαμαρίνα κ.λπ.) και περιλαμβάνει όλη την κατασκευή, από τους στρωτήρες μέχρι και την κάλυψη καθώς και τη μόνωση.

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την επισκευή ή ανακατασκευή της ψευδοροφής εφόσον αυτή υπάρχει.

Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας κτιρίου και προστίθεται το "φρύδι" της στέγης έως 0.40μ. (αν υπάρχει).

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): α. Γ ια οποιοδήποτε κτίριο - εκτός αυτών που περιγράφονται στο (γ) του παρόντος- όταν δεν υπάρχει πλάκα οροφής από Ο.Σ.

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €)

β. Για οποιοδήποτε κτίριο - εκτός αυτών που περιγράφονται στο (γ) του παρόντος- όταν εδράζεται σε πλάκα Ο.Σ.

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (70€)

γ. Για οποιαδήποτε αποθήκη, σταύλο ή αγροτικό κτίσμα

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)

 

Άρθρο ΣΤ.2

Για την επισκευή στέγης ή τοπική συμπλήρωση επικάλυψης στέγης από οποιοδήποτε υλικό, που έχει υποστεί βλάβες.

Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από το είδος της στέγης (μονοκλινής ή πολυκλινής κ.λπ.) και τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη. Η τιμή αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένη εργασία (αποξήλωση, απομάκρυνση παλιάς επικάλυψης, προμήθεια και μεταφορά νέων υλικών κ.λπ.).

Η μέτρηση γίνεται σε οριζόντια προβολή επικαλυμμένης επιφάνειας κτιρίου και περιλαμβάνεται το "φρύδι" της στέγης εως 0,40μ. (αν υπάρχει).

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)

 

Άρθρο ΣΤ.3

Για την αποξήλωση και την ανακατασκευή ψευδοροφής, από οποιοδήποτε υλικό, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, ανεξάρτητα από το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη αποκατάσταση της ψευδοροφής (υλικά και εργασία).

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τον χρωματισμό της επιφάνειας.

Η μέτρηση γίνεται με την πραγματική επιφάνεια που αποξηλώνεται και ανακατασκευάζεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €)

 

Άρθρο ΣΤ.4

Για την ανακατασκευή ενός μέτρου ύψους καπνοδόχου, που έχει υποστεί ζημιές ή εγκρίνεται η ανακατασκευή της λόγω ανακατασκευής της στέγης, ανεξάρτητα από το ύψος, το σχήμα, τις εσωτερικές και εξωτερικές διαστάσεις, το πάχος του τοίχου κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την έντεχνη και λειτουργικά πλήρη κατασκευή της (εσωτερική και εξωτερική διαμόρφωση, σοβάτισμα, χρωματισμός κ.λπ.).

Η μέτρηση γίνεται ανά μέτρο ύψους ανακατασκευαζόμενης καπνοδόχου ανεξάρτητα από την περίμετρο.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου:

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)

 

Άρθρο ΣΤ.5

Για την επισκευή ή ανακατασκευή καταστραφέντος κεραμοσκεπούς προστεγάστρου ή οποιουδήποτε στεγάστρου, (αποκλειστικά προεξέχον του κτιρίου και όχι μεμονωμένου ανεξάρτητου), κατασκευασμένου εκ ξύλινης ή μεταλλικής κατασκευής οποιασδήποτε μορφής ή κλίσης με επικάλυψη κεράμων οποιουδήποτε τύπου ή μεταλλικών φύλλων κ.λπ., ανεξάρτητα θέσης ή ύψους σε αντικατάσταση υφιστάμενου καταστραφέντος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή ή ανακατασκευή, η απαιτούμενη αποξήλωση υφιστάμενης κατασκευής και απομάκρυνση μπαζών, τα έξοδα προσκόμισης- μεταφοράς κάθε υλικού ή απορριπτέου υλικού η κάθε απαιτούμενη εργασία και κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό τοποθέτησης, πλήρως αποπερατωμένη με κάθε είδους χρωματισμό.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου. Η μέτρηση γίνεται για οριζόντια προβολή της κάτοψης του στεγάστρου (μ2).

α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου στοιχείου ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €) β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου στοιχείου ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 €)

 

Άρθρο ΣΤ.6

Για την επισκευή ή ανακατασκευή καταστραφείσας πέργκολας, η οποία είναι σε επαφή με το κτίριο, κατασκευασμένης από οποιαδήποτε ξυλεία ή από οποιοδήποτε είδος μετάλλου, οποιουδήποτε σχεδίου, σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία των υλικών φερόντων και μη, διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους, στερεωμένα σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή ή ανακατασκευή ήτοι, η κάθε απαιτούμενη αποξήλωση υφιστάμενης κατασκευής και απομάκρυνση μπαζών, τα έξοδα προσκόμισης, μεταφοράς κάθε υλικού ή απορριπτέου υλικού, η κάθε απαιτούμενη εργασία και κάθε απαιτούμενο υλικό και μικροϋλικό τοποθέτησης, για πλήρως περαιωμένη εργασία συμπεριλαμβανομένου του χρωματισμού.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου κάτοψης. Η μέτρηση γίνεται για οριζόντια προβολή της κάτοψης της πέργκολας (μ2).

α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένου στοιχείου ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)

β. Για ανακατασκευή κατεστραμμένου στοιχείου ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)

 

Ζ. ΣΚΑΛΕΣ

 

Άρθρο Ζ.1

Για την επισκευή ενός μέτρου ύψους ξύλινης, μεταλλικής ή λιθόκτιστης σκάλας, ανεξάρτητα από το συνολικό ύψος και τη θέση στην οποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη κ.λπ.), από το ποσοστό των νέων υλικών που χρειάζεται για να αντικατασταθούν κατεστραμμένα στοιχεία, από τη μορφή της (ευθύγραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή βερνικωμένη ή όχι κ.λπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη επισκευή με τις τυχόν επικαλύψεις.

Η μέτρηση γίνεται ανά μέτρο ύψους της κατακόρυφης απόστασης μεταξύ δαπέδων διαδοχικών ορόφων ή σταθμών.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου:

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)

 

Άρθρο Ζ.2

Για την ανακατασκευή ενός μέτρου ύψους ξύλινης, μεταλλικής ή λιθόκτιστης σκάλας, ανεξάρτητα από το συνολικό ύψος και τη θέση στην οποία βρίσκεται (όροφος, θέση στην κάτοψη κ.λπ.), από τη μορφή της (ευθύγραμμη ή καμπύλη, με πλατύσκαλα ή όχι, ελαιοχρωματισμένη ή βερνικωμένη ή όχι κ.λπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη ανακατασκευή με τις τυχόν επικαλύψεις.

Η μέτρηση γίνεται ανά μέτρο ύψους της κατακόρυφης απόστασης μεταξύ δαπέδων διαδοχικών ορόφων ή σταθμών.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου:

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (187 €)

 

Η. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

 

Άρθρο Η.1

Για την επισκευή, συμπλήρωση, κουφώματος, ανεξάρτητα από το σχήμα, το είδος και τον τρόπο κατασκευής.

Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που το κούφωμα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί από την αρχή. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση, συντήρηση και τοποθέτηση του κουφώματος.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο, οπότε επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα στο οποίο εγγράφεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): α. Για θύρες και παράθυρα χωρίς εξώφυλλα:

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)

β. Για θύρες και παράθυρα με εξώφυλλα:

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 €)


Άρθρο Η.2

Για την ανακατασκευή υαλοπίνακα ανεξάρτητα από το σχήμα και τον τρόπο κατασκευής του.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

Η μέτρηση γίνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω άρθρο.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

α. Για μονό υαλοπίνακα

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (18 €)

β. Για διπλό υαλοπίνακα

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)

γ. Για υαλοπίνακα triplex

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 €)

 

Άρθρο Η.3

Για την ανακατασκευή, αντικατάσταση εσωτερικής ή εξωτερικής πόρτας από οποιοδήποτε υλικό

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, καθώς και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), από τη μορφή της κ.λπ.

Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή ενός τεμαχίου: α. Εξωτερική πόρτα κατοικίας (κύριας εισόδου) ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 €) β. Εσωτερική πόρτα ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (180 €) γ. Εξωτερική πόρτα οποιασδήποτε χρήσης και υλικού, πλην κατοικίας

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (250 €) δ. Ηλεκτροκίνητη γκαραζόπορτα στο κτήριο ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (700 €) ε. Για ανοιγόμενες γυάλινες πόρτες (securit): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)

 

Άρθρο Η.4

Για την ανακατασκευή, αντικατάσταση θυρών (μπαλκονόπορτες) και παραθύρων οποιουδήποτε τύπου (γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, σιδηρά, ξύλινα, αλουμινίου, πλαστικά κ.λπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά των νέων υλικών, καθώς και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), από τη μορφή κ.λπ.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο οπότε επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

α. Για θύρες και παράθυρα με απλά υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα):

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (180 €)

β. Γ ια θύρες και παράθυρα με διπλά υαλοστάσια (χωρίς εξώφυλλα):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)

γ. Για θύρες και παράθυρα με απλά υαλοστάσια και εξώφυλλα:

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (360 €)

δ. Για θύρες και παράθυρα με διπλά υαλοστάσια και εξώφυλλα:

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (550 €)

ε. Για πτυσόμενες γιάλυνες θύρες:

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €)

στ. Για εξώφυλλα κάθε λειτουργίας, συρόμενα, ανοιγόμενα, ρολά κ.λπ.

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)

Στην περίπτωση που το υφιστάμενο κτίσμα έχει μελετηθεί με ΚΕΝΑΚ ή έχει σχετικό ενεργειακό πιστοποιητικό τότε:

ζ. Κουφώματα με θερμοδιακοπή με διπλούς υαλοπίνακες (χωρίς εξώφυλλα)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (360 €) η. Κουφώματα με θερμοδιακοπή με διπλούς υαλοπίνακες (με εξώφυλλα)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (660 €)

 

Θ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρο Θ.1

Γ ια την επισκευή ή ανακατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, που έπαθαν ζημιές ή καταστράφηκαν ή αχρηστεύθηκαν ή προκειμένου να γίνουν άλλες εργασίες, όπως επισκευές ή ανακατασκευές σε τοίχους κ.λπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αποκατασταθεί μερικά ή ολοκληρωτικά η εγκατάσταση, καθώς και για να συνδεθεί με το δίκτυο (εργασία και δικαιώματα Ο.Κ.Ω.), κάθε απαιτούμενη αποξήλωση καταστραφείσας εγκατάστασης και απομάκρυνση προϊόντων και η απαιτούμενη προεργασία για την τοποθέτηση νέας. Η προμήθεια και μεταφορά του απαιτούμενου υλικού ή μικροϋλικού, και εξαρτημάτων αυτού, πλήρης κατασκευής και λειτουργίας.

Η τιμή ορίζεται κατ' αποκοπή, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, καθώς και για τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις σε κάθε όροφο, σε οποιαδήποτε θέση και περιλαμβάνει τη

δαπάνη τόσο για την εσωτερική, όσο και για την εξωτερική εγκατάσταση (μόνο αν υπάρχει και ήταν σε χρήση). Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή (τεμ. 1):

Α. ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Α1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1)Εγκατάσταση αποχετευτική για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)

2)Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά W.C. ή λουτρό)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)

3)Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)

4)Για οποιαδήποτε αποθήκη, στάβλο ή αγροτικό κτίσμα

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €)

Α2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1)Εγκατάσταση αποχετευτική για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)

ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ (1000 €)

2)Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά W.C. ή λουτρό)

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)

3)Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)

4)Για οποιαδήποτε αποθήκη, στάβλο ή αγροτικό κτίσμα

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)

Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Β1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1)Εγκατάσταση υδραυλικής για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)

2)Για υδραυλική εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων (ανά W.C. ή λουτρό)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)

3)Γ ια υδραυλική εγκατάσταση επαγγελματικών χώρων ανά W.C. ή λουτρό

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200 €)

4)Για οποιαδήποτε αποθήκη, στάβλο ή αγροτικό κτίσμα

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €)

Β2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1)Εγκατάσταση υδραυλική για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (1.400 €)

2)Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά W.C. ή λουτρό)

ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ (1.000 €)

3)Για επαγγελματικούς χώρους ανά W.C. ή λουτρό ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)

4)Για οποιαδήποτε αποθήκη, στάβλο ή αγροτικό κτίσμα

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1)Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)

2)Εγκατάσταση συναγερμού, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)

3)Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ανά δωμάτιο)

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (250 €)

4)Γ ια επαγγελματικούς χώρους επιφάνειας έως 150 μ2 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)

Για κάθε επόμενα 150 μ2 επιπλέον ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)

5)Για οποιαδήποτε αποθήκη, στάβλο ή αγροτικό κτίσμα ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €)

6)Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κτίρια με διαιρεμένη ιδιοκτησία (κοινόχρηστα ορόφων), χώρων επαγγελματικής χρήσης

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)

Γ2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1)Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία,συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρολογικού πίνακα (κατοικία)

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (2.000 €)

2)Εγκατάσταση συναγερμού, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία (κατοικία) ή επαγγελματικό χώρο

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)

3)Για εγκαταστάσεις ξενοδοχειακών μονάδων,συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρολογικού πίνακα (ανά δωμάτιο)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (450 €)

4)Για επαγγελματικούς χώρους επιφάνειας έως 150 μ2,συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρολογικού πίνακα

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (780 €)

Για κάθε επόμενα 150 μ2 επιπλέον ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)

5)Για οποιαδήποτε αποθήκη, στάβλο ή αγροτικό κτίσμα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρολογικού πίνακα

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (390€)

6)Εγκατάσταση ηλεκτρολογική, για κτίρια με διαιρεμένη ιδιοκτησία (κοινόχρηστα ορόφων), συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρολογικού πίνακα

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 €)

7)Αντικατάσταση Ηλεκτρολογικού Πίνακα ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 €)

Δ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

1)Επισκευή εξοπλισμού μηχανοστασίου ανελκυστήρα ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 €)

2)Αντικατάσταση εξοπλισμού μηχανοστασίου μηχανικού ανελκυστήρα

ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ (1.000 €)

3)Αντικατάσταση εξοπλισμού μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (2.500 €)

Ε. ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

1)Επισκευή ηλιακού θερμοσίφωνα ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €)

2)Αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)

ΣΤ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Α/C), επιτοίχια, οροφής ή επιδαπέδια (όχι φορητά)

1)Επισκευή κλιματιστικής μονάδας (Α/C)

EMTO ΕΥΡΩ (100 €)

2)Αντικατάσταση κλιματιστικής μονάδας (Α/C) ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €)

 

Άρθρο Θ.2

Για την επισκευή ή ανακατασκευή της Εγκατάστασης θέρμανσης, εκάστης ανεξάρτητης ιδιοκτησίας βλαβείσας, ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση λέβητα για την αποκατάσταση της θέρμανσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε απαιτούμενη αποξήλωση καταστραφείσας εγκατάστασης και απομάκρυνση αποβλήτων, προμήθεια και μεταφορά υλικών, σωληνώσεων, θερμαντικών σωμάτων, λέβητα-καυστήρα, δεξαμενής πετρελαίου. Πλήρης εργασία τοποθέτησης των απαιτούμενων για την πλήρη αποκατάσταση λειτουργίας ως ακολούθως: α. Τιμή επισκευής της Εγκατάστασης Θέρμανσης (τεμ 1) ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (600 €)

β. Τιμή αντικατάστασης εκάστου θερμαντικού σώματος (τεμ 1)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (150 €) γ. Τιμή δεξαμενής καυσίμου (τεμ 1)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300 €) δ. Τιμή κυκλοφορητή (τεμ 1)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400 €) ε. Τιμή λεβητα-καυστήρα

-πετρελαίου (τεμ 1)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (500 €)

-φυσικού αερίου,ξύλου, pellet, βιομάζας (τεμ 1) ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ (1.000 €)

-μικτής καύσης (τεμ 1)

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (1.200 €)

 

Άρθρο Θ.3

Για την αποκατάσταση ειδών υγιεινής σε λουτρά και w.c., που καταστράφηκαν. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των υφισταμένων κατεστραμμένων απομάκρυνση αποβλήτων και κάθε απαιτούμενη προεργασία για την τοποθέτηση νέων. Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια των νέων ειδών υγιεινής με τη μεταφορά τους, την τοποθέτηση, για κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία, σε οποιαδήποτε θέση με την πλήρη εργασία τοποθέτησης και εν γένει κάθε απαιτούμενο εξάρτημα και υλικό ή μικροϋλικό.

Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή (τεμ 1): α. Για κάθε λουτρό ξεχωριστής ιδιοκτησίας (κατοικίας) ή εγκατάστασης ξενοδοχειακών μονάδων (ανά δωμάτιο) ή επαγγελματικού χώρου ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (800 €)

β. Για κάθε w.c. (χωρίς μπανιέρα ή ντουζιέρα) ξεχωριστής ιδιοκτησία (κατοικία) ή εγκατάστασης ξενοδοχειακών μονάδων (ανά δωμάτιο)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (350 €)

 

Άρθρο Θ.4

Για την επισκευή συστήματος βόθρου βιολογικού καθαρισμού οποιουδήποτε τύπου, που έχει υποστεί βλάβες.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες επισκευής ή πλήρως τοποθετούμενου (ανακατασκευής) του ως άνω συστήματος με κάθε συμπεριλαμβανόμενο μηχάνημα και εξοπλισμό, σε οποιαδήποτε θέση εντός της ιδιοκτησίας νομίμως επισκευασμένου ή κατασκευασμένου, με την κάθε απαιτούμενη μελέτη, την κάθε απαιτούμενη αδειοδότηση, την πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, κάθε απαιτούμενη εργασία και κάθε υλικό και μικροϋλικό τοποθέτησης, σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή μονάδας (τεμ.1)

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (4.000 €)

 

Άρθρο Θ.5

Για την τοποθέτηση Συστήματος Αντλίας Θερμότητας στη θέση υφιστάμενου κατεστραμμένου σε οποιαδήποτε θέση και ύψος πλήρως τοποθετημένου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους αποξήλωση απομάκρυνση κατεστραμμένου και σωληνώσεων και κάθε άλλου εξαρτήματος με την απομάκρυνση αυτών, προμήθεια νέου και της μεταφοράς αυτού, πλήρως τοποθετημένου και πλήρους λειτουργίας.

Τιμή μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο θερμαινόμενου χώρου κατοικίας (μ2)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (45 €)

 

Άρθρο Θ.6

Για την αντικατάσταση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης στη θέση υφιστάμενης κατεστραμμένης σε οποιαδήποτε θέση, πλήρως τοποθετημένης, επιπρόσθετα του άρθρου Θ.2.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους αποξήλωση απομάκρυνση κατεστραμμένου και σωληνώσεων και κάθε άλλου εξαρτήματος με την απομάκρυνση αυτών, προμήθεια νέου και της μεταφοράς αυτού, πλήρως τοποθετημένου και πλήρους λειτουργίας.

Τιμή μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο θερμαινόμενου χώρου κατοικίας (μ2)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)

 

Ι. ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο Ι.1

Γ ια την αποκατάσταση της στεγάνωσης δώματος πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, που υπέστη βλάβη, με μεμβράνη ή ασφαλτόπανο ή οποιοδήποτε επαλειφόμενο στεγανωτικό υλικό, σε αντικατάσταση ή αποκατάσταση υφιστάμενου καταστραφέντος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες για την αποξήλωση-καθαίρεση της υφιστάμενης στεγάνωσης, καθαρισμός επιφανείας, απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης, η προμήθεια και μεταφορά κάθε νέου απαιτούμενου υλικού για την πλήρη ανακατασκευή - αποκατάσταση της καταστραφείσας υφιστάμενης μόνωσης και εν γένει κάθε υλικό και μικροϋλικό στερέωσης ή κόλλας οποιουδήποτε τύπου απαιτηθεί.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)

 

Άρθρο Ι.2

Για την αποκατάσταση θερμομόνωσης και στεγάνωσης δώματος πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, που υπέστη βλάβη, με οποιοδήποτε τύπου νέο θερμομονωτικό υλικό και πάχους στεγάνωσης με μεμβράνη ή ασφαλτόπανο, συμπεριλαμβανόμενου και του υλικού διάστρωσης ρύσεων χωρίς την τελική επικάλυψη με πλακίδια (αν επικαλυφθεί).

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες για την αποξήλωση-καθαίρεση της υφιστάμενης μόνωσης, καθαρισμός επιφανείας, απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης, προμήθεια και μεταφορά κάθε νέου απαιτούμενου υλικού για την πλήρη ανακατασκευή-αποκατάσταση της καταστραφείσας υφιστάμενης μόνωσης-στεγάνωσης, την ενδεχόμενη χρήση ικριωμάτων, και εν γένει κάθε υλικό και μικροϋλικό στερέωσης ή κόλλας οποιουδήποτε τύπου απαιτηθεί.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)

 

Άρθρο Ι.3

Προσθήκη Θερμομονωτικού υλικού από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ή πολυουρεθάνης ή υαλοβάμβακα ή οποιοδήποτε άλλο θερμομονωτικό υλικό, για την αποκατάσταση θερμομόνωσης σε βλαβέντα δομικά στοιχεία, οριζόντια ή κατακόρυφα, στις τιμές μονάδος των οποίων δεν προβλέπεται ή όπου απαιτείται τοιαύτη μόνωση.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εργασίες για την αποξήλωση-καθαίρεση κάθε τοιαύτης υφιστάμενης κατασκευής, ο καθαρισμός επιφανείας, η απομάκρυνση προϊόντων καθαίρεσης, η προμήθεια και μεταφορά των υλικών και εν γένει κάθε υλικού και μικροϋλικού στερέωσης ή κόλλας οποιουδήποτε τύπου απαιτηθεί.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (20 €)

 

Άρθρο Ι.4

Για την επισκευή ή ανακατασκευή κάθε τύπου συστήματος θερμοπρόσοψης κτιρίου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες επισκευής ή πλήρως ανακατασκευής, του ως άνω συστήματος, σε οποιαδήποτε θέση και ύψος της πρόσοψης με την κάθε απαιτούμενη αποξήλωση υφιστάμενης κατασκευής και απομάκρυνση μπαζών, τα έξοδα μεταφοράς κάθε υλικού ή απορριπτέου υλικού την κάθε απαιτούμενη εργασία και κάθε απαιτούμενο εν γένει υλικό και μικροϋλικό το-ποθέτησης, πλήρους αποπερατωμένης εγκατάσταση πλην χρωματισμού.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2)

α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένης κατά τα λοιπά ως ανωτέρω

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (10 €)

β. Για ανακατασκευή κατά τα λοιπά ως ανωτέρω

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)

 

Κ. ΕΡΜΑΡΙΑ (ντουλάπια εντοιχισμένα)

 

Άρθρο Κ.1

Γ ια την επισκευή ή ανακατασκευή ερμαρίων κουζίνας, πάγκου, νεροχύτη, μπαταρίας βρύσης ολικά κατεστραμμένης ή επισκευάσιμης κουζίνας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε απαιτούμενη εργασία αποξήλωσης της καταστραφείσας κουζίνας με την απομάκρυνση προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας προκειμένου να τοποθετηθούν τα νέα ερμάρια. Επίσης η προμήθεια νέων ερμαρίων κουζίνας, πάγκου, νεροχύτη, μπαταρίας βρύσης με την αξία των, καθώς και των λοιπών απαραίτητων εξαρτημάτων, στερεωτικών υλικών, μικροϋλικών, κόλλες κ.λπ., με τα έξοδα μεταφοράς αυτών και κάθε εργασία κατασκευής, χρωματισμού, τοποθέτησης και πλήρους λειτουργίας.

Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου [επιμετρούνται ξεχωριστά η άνω τοποθέτηση επί τοίχου και η κάτω τοποθέτηση επί δαπέδου (1μ.μ.)].

α. Για επισκευή μερικώς κατεστραμμένων ερμαρίων κουζίνας

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)

β. Για ανακατασκευή κουζίνας

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (120 €)

 

Άρθρο Κ.2

Για την επισκευή ή ανακατασκευή εντοιχισμένων ερμαρίων ρουχισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε απαιτούμενη εργασία αποξήλωσης ερμαρίου με την απομάκρυνση προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας προκειμένου να τοποθετηθούν ή επισκευασθούν ερμάρια. Επίσης η προμήθεια νέων ερμαρίων και τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα, στερεωτικών υλικών και μικροϋλικών, με την αξία μεταφοράς και κάθε εργασία κατασκευής, χρωματισμού, τοποθέτησης και πλήρους λειτουργίας.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2)

α. Για επισκευή ερμαρίου

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)

β. Για ανακατασκευή ερμαρίου

ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (85 €)

 

Λ. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ-ΥΔΡΟΡΟΕΣ

 

Άρθρο Λ.1

Για την επισκευή ή ανακατασκευή κατεστραμμένων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων του κτιρίου, οποιουδήποτε είδους μετάλλου και σχεδίου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε εργασία αποξήλωσης, απομάκρυνσης προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας προκειμένου να τοποθετηθεί νέο κιγκλίδωμα, με την αξία των υλικών, την μεταφορά, τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και εργασία κατασκευής στερεώσεως, χρωματισμός για την πλήρη κατασκευή.

Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου (μ.μ.) α. Για επισκευή κιγκλιδώματος ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €) β. Για ανακατασκευή κιγκλιδώματος ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)

 

Άρθρο Λ.2

Για την επισκευή ή ανακατασκευή κατεστραμμένων ξύλινων κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε είδους ξυλείας και σχεδίου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε εργασία αποξήλωσης απομάκρυνσης προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας προκειμένου να επισκευασθεί ή τοποθετηθεί νέο κιγκλίδωμα. Επίσης Η αξία των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών, κουπαστής η μεταφορά των και η εργασία κατασκευής στερεώσεως με τον απαιτούμενο χρωματισμό για την πλήρη κατασκευή.

Τιμή μονάδος ενός τρέχοντος μέτρου (μ.μ.) α. Για επισκευή κιγκλιδώματος ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €) β. Για ανακατασκευή κιγκλιδώματος ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60 €)

 

Άρθρο Λ.3

Για την αποκατάσταση κατεστραμμένων υδρορροών, οποιασδήποτε διατομής υλικού, κλίσης, θέσης και ύψους τοποθέτησης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους αποξήλωση απομάκρυνση προϊόντων και αποκατάσταση επιφάνειας προκειμένου να τοποθετηθεί νέα υδρορροή, με την αξία προμήθειας των απαραίτητων υλικών αγωγών, λοιπών απαραίτητων εξαρτημάτων, στερεωτικών υλικών, κόλλες κ.λπ. τη μεταφορά, τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά, χρήση ικριωμάτων και εργασία σύνδεσης - κατασκευής - στερέωσης, πλήρους λειτουργίας.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (15 €)

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Επισημαίνεται ότι οι ζημιές που προτείνονται για επισκευή και εγκρίνονται πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από φυσική καταστροφή και όχι από εγκατάλειψη ή παλαιότητα ή έλλειψη συντήρησης.

 

Άρθρο 1

Για την κατασκευή καλωδίου προέντασης για τη σύσφιξη λιθοδομών, μαζί με το περίβλημά του και το κατάλληλο λιπαντικό για να αποτραπεί η συνάφεια με αυτό και κάθε άλλο υλικό απαραίτητο για την έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με τη στατική μελέτη, εκτός από τη δαπάνη για τις αγκυρώσεις που υπολογίζεται με την τιμή που ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εξασφαλιστεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να διανοιχθεί το αυλάκι, να τοποθετηθεί και να ενταθεί το καλώδιο με συνολικό φορτίο, όσο προβλέπεται στη μελέτη, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα εκατοστά (60%) του οριακού φορτίου θραύσης του τένοντα και γενικά όλες οι δαπάνες για να ενσωματωθεί λειτουργικά και να προσαρμοστεί αισθητικά στην κατασκευή.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του καλωδίου, που τελικά ενσωματώνεται και στην τιμή περιέχονται ανηγμένες, όλες οι λοιπές δαπάνες για υλικά (περίβλημα, λιπαντικό, στηρίγματα κ.λπ.).

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.):

ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (60€)

 

Άρθρο 2

Για κάθε μια αγκύρωση καλωδίου όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο, με όλες τις εργασίες, που χρειάζονται για την έντεχνη εκτέλεσή τους και την πλήρη προσαρμογή του, στην παλιά μορφή, όπως αναφέρεται και στους Γεν. Όρους (παρ. γ).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, που προβλέπονται από τη στατική μελέτη, με απόλυτη ακρίβεια και με τις αντίστοιχες διαστάσεις, ανεξάρτητα από το 

υλικό στο οποίο γίνεται το χάντρωμα (λιθοδομή, σκυρόδεμα οπλισμένο ή άοπλο κ.λπ.) καθώς και η δαπάνη για την κατασκευή προσκέφαλου (μαξιλαριού) από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τη μελέτη, με πάχος το λιγότερο 0,07 μ. και με ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 350 Kgr/m3. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση (εσωτερική ή εξωτερική), που κατασκευάζεται η αγκύρωση, το ύψος της από το δάπεδο εργασίας, τη σχετική με άλλα κτίσματα θέση της και η μέτρηση γίνεται για κάθε αγκύρωση (όχι ζευγάρια).

Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή για κάθε μία αγκύρωση.

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)

 

Άρθρο 3

Για την επισκευή με λεπτό έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα, για την αποκατάσταση βλαβών στον φέροντα οργανισμό

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, καθώς και η δαπάνη για τη συγκόλληση των ελασμάτων στον φέροντα οργανισμό ή μεταξύ τους στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα καθώς και η τιμή των συνδετήρων (μπουλονιών) που χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό βάρος όλης της μεταλλικής κατασκευής (συνδετήρες, περικόχλια, παρεμβλήματα κ.λπ.), που τελικά ενσωματώνονται.

Τιμή μονάδος ενός κιλού (χλγρ.):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (30 €)

 

Άρθρο 4

Για αποξήλωση και επανατοποθέτηση πλακόστρωσης από οποιοδήποτε υλικό και σε οποιοδήποτε σχήμα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τυχόν συμπλήρωση πλακών που καταστράφηκαν με νέες όμοιες με τις παλιές, ανεξαρτήτως μεγέθους και πάχους, μετά του ανάλογου περιθωρίου (σοβατεπί), δηλαδή δαπάνη υλικών και εργασία πλήρους επανατοποθέτησης.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις που έχει η επιφάνεια χωρίς το σοβατεπί.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50 €)

 

Άρθρο 5

Για την αποξήλωση και ανακατασκευή ξύλινης ψευδοροφής μαζί με τα περιθώρια, με οποιοδήποτε σε κάτοψη σχήμα και διαστάσεις, ανεξάρτητα από το ύψος (κρέμαση) και τη μορφή (θολωτή, με φατνώματα, αφαλούς κ.λπ.) και για επισκευή και συμπλήρωση της σχάρας στην οποία στηρίζεται, αν χρειάζεται, με ξυλεία, που προέρχεται από την οροφή, που υπήρχε στον ίδιο χώρο, και συμπλήρωση με νέα ξυλεία, όμοια με την παλιά και με την ίδια ανάγλυφη διακόσμηση κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι αυξημένες δαπάνες που χρειάζονται για να διασωθούν τα κοσμημένα στοιχεία που προαναφέρθηκαν και να φυλαχτούν με ιδιαίτερη προσοχή καθώς και όλες οι δαπάνες για την πλήρη ανακατασκευή της ψευδοροφής και η εξειδικευμένη εργασία και τα υλικά που χρειάζονται για την ανάγλυφη διακόσμηση, χωρίς τον χρωματισμό.

Η μέτρηση γίνεται με την πραγματική επιφάνεια σε κατακόρυφη προβολή σε οριζόντιο επίπεδο.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): α. Για ξύλινη ψευδοροφή απλού σχεδίου (ραμποτέ κ.λπ.).

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (55 €) β. Για ξύλινη ψευδοροφή σύνθετου ή περίτεχνου σχεδίου

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €)

 

Άρθρο 6

Για την ανακατασκευή τραβηχτού επιχρίσματος, για γείσα, παραστάδες, πρέκια, κορωνίδες, ζώνες, κορνιζώματα με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση (διατομή), με καμπύλες, ή όχι, με οποιοδήποτε ανάγλυφο βάθος και ολικό πλάτος, με ευθύγραμμο ή καμπύλο άξονα (οδηγό), όμοια με αυτή που υπήρχε και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα παλιά τραβηχτά, να καθαιρεθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά, να κατασκευασθεί ο τύπος (καλούπι), να τοποθετηθούν οι οδηγοί κ.λπ., η εργασία και τα υλικά και η τελική επεξεργασία. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά και ανεξάρτητα από τη μορφή και τις επαναλήψεις των ανάγλυφων στοιχείων.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος και η αντίστοιχη επιφάνεια δεν αφαιρείται από την επιφάνεια πάνω στην οποία κατασκευάζεται, αν η επιφάνεια αυτή έχει ανακατασκευαστεί και έχει υπολογιστεί η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό.

Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40 €)

 

Άρθρο 7

Για την ανακατασκευή γύψινης ή ξύλινης ταινίας (μπορντούρας), ή γωνιάς (λούκι), με οποιαδήποτε ανάγλυφη διαμόρφωση, οποιοδήποτε ανάγλυφο βάθος, ανεξάρτητα αν τοποθετούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, από το ύψος στο οποίο τοποθετούνται από το έδαφος ή το δάπεδο και τη μορφή της επιφάνειας. Το άρθρο αφορά και την επισκευή (γεμίσματα, συμπληρώματα) του ανάγλυφου διάκοσμου των ταινιών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν και απομακρυνθούν τα καταστραμμένα γύψινα εκτός από αυτά που είναι απαραίτητα να φυλαχτούν σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν νέα, όμοια με αυτά που υπήρχαν και η τελική επεξεργασία. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνει τοπικά καθώς επίσης και για γύψινες ροζέτες ή αφαλούς.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που τοποθετείται ή τη διάμετρο για στρογγυλά, ή τη μεγαλύτερη διαγώνια διάσταση για πολύγωνα ή άλλα σχήματα. Τιμή μονάδος ενός μέτρου μήκους (μ.μ.): α. Για γύψινη ταινία (μπορντούρα), ή γωνία (λούκι) πλάτους έως 10 εκ.

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (25 €)

β. Για ταινία (μπορντούρα), ή γωνία (λούκι) γύψινη πλάτους μεγαλύτερου των 10 εκ. ή ξύλινη οποιουδήποτε πλάτους

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80 €)

 

Άρθρο 8

Για την ανακατασκευή οποιουδήποτε ζωγραφικού διακόσμου ή ζωγραφικής μπορντούρας σε οριζόντιο ή κατακόρυφο επίπεδο το οποίο προϋπήρχε και καταστράφηκε ή αποξηλώθηκε προκειμένου να γίνουν εγκεκριμένες εργασίες και ανακατασκευάζεται σύμφωνα με τις εγκρίσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για να δεχθεί η επισκευασμένη επιφάνεια το ζωγραφικό διάκοσμο.

Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό εμβαδό της επιφάνειας που ζωγραφίζεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €)

 

Άρθρο 9

Για την ανακατασκευή σιδερένιου, χυτοσιδερένιου ή άλλου μεταλλικού στοιχείου, όπως κάγκελα κ.λπ., όμοια με αυτά που υπήρχαν, χυτά ή σφυρήλατα, η οποιαδήποτε πρόσθετη κατεργασία χρειάζεται για την τελική διαμόρφωσή τους στο επίπεδο ή στο χώρο, με πρόσθετα διακοσμητικά από άλλο μέταλλο (χαλκό, ορείχαλκο κ.λπ.).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για να αφαιρεθούν τα κατεστραμμένα στοιχεία, να απομακρυνθούν τα υλικά, εκτός από όσα είναι απαραίτητα να φυλαχθούν σαν υπόδειγμα για να κατασκευαστούν τα νέα ίδια με αυτά που υπήρχαν και γενικά για την πλήρη κατασκευή τους και την τελική επεξεργασία, χωρίς τον χρωματισμό τους. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται τοπικά.

Η μέτρηση γίνεται με την επιφάνεια που έχει το ελάχιστο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που περιγράφεται στο στοιχείο που κατασκευάσθηκε, ανεξάρτητα από την εγκάρσια διαμόρφωσή του.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €)

 

Άρθρο 10

Για την επισκευή υπάρχοντος σιδερένιου, χυτοσιδερένιου ή άλλου μεταλλικού στοιχείου, όπως κάγκελα κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη επισκευή τους, την τελική επεξεργασία, χωρίς τον χρωματισμό τους. Η τιμή ισχύει και στην περίπτωση, που η επισκευή γίνεται τοπικά.

Η μέτρηση γίνεται με την επιφάνεια, που έχει το ελάχιστο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που περιγράφεται στο στοιχείο που επισκευάσθηκε, ανεξάρτητα από την εγκάρσια διαμόρφωσή του.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ (12 €)

 

Άρθρο 11

Για την ανακατασκευή εξωτερικής πόρτας (κύριας εισόδου).

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή και τον χρωματισμό. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), απ' τη μορφή του κ.λπ. Τιμή μονάδος κατ' αποκοπή ενός τεμαχίου: ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (950 €)

 

Άρθρο 12

Για την ανακατασκευή εσωτερικής πόρτας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή και τον χρωματισμό. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), απ' τη μορφή του κ.λπ.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2):

ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ (100 €)

 

Άρθρο 13

Για την ανακατασκευή θυρών (μπαλκονόπορτες) και παραθύρων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την αποξήλωση των παλαιών υλικών, την προμήθεια και μεταφορά και τις απαραίτητες εργασίες που χρειάζονται για την πλήρη κατασκευή και τον χρωματισμό. Η τιμή ισχύει ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία τοποθετείται (όροφος, απόσταση από τη θέση όπου μπορεί να προσεγγίσει μεταφορικό μέσο κ.λπ.), απ'τη μορφή του κ.λπ.

Η μέτρηση γίνεται με τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.

Τιμή μονάδος ενός τετραγωνικού μέτρου (μ2): α. Για θύρες και παράθυρα χωρίς εξώφυλλα: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (360 €) β. Για θύρες και παράθυρα με εξώφυλλα:

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (650 €)

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022

 

Πηγή: https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/oikodomes/ya-270999-d5-2022.html

Διαβάστηκε 641 φορές